Aarhus Universitets segl

Dansk luft overholdt EU’s grænseværdier i 2020 – men ikke WHO’s nye retningslinjer

I 2020 blev der ikke målt overskridelser af EU’s grænse- og målværdier i Danmark, mens hovedparten af WHO’s retningslinjer for luftkvalitet fra 2021 blev overskredet.

I september 2021 offentliggjorde WHO opdaterede retningslinjer for luftforureningen for de mest helbredsskadelige luftforureningskomponenter. (Foto: Thomas Ellermann).

Den luft, vi indånder i Danmark, bliver målt for en række forurenende stoffer og partikler. Nu har forskere gjort status for luftkvaliteten i 2020 og vurderet udviklingen i luftkvaliteten på basis af målingerne, der udføres i forbindelse med det nationale luftprogram. Set over en årrække er luftkvaliteten blevet markant forbedret og luften i Danmark er overordnet set renere end den har været i mange år.

Resultaterne er netop blevet offentliggjort i en rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Rapporten er udarbejdet for Miljøstyrelsen i forbindelse med delprogram for luft under NOVANA.

I rapporten ”Luftkvalitet 2020 - Status for den nationale luftkvalitetsovervågning i Danmark” præsenterer forskerne udviklingstendensen for luftkvaliteten i Danmark sammen med årsmiddelværdier og de øvrige parametre, som anvendes i forbindelse med vurdering af overholdelsen af grænse- eller målværdier fastlagt i EU’s luftkvalitetsdirektiv.

Restriktioner og reduceret forurening gav bedre luft-sundhed
Antallet af for tidlige dødsfald på grund af luftforurening var i 2020 omkring 13% lavere end angivet ved den seneste årsrapportering. Dette lavere antal skyldes væsentligst det generelle fald i udledningerne og ændringer i udledninger i 2020 på grund af COVID-19 restriktionerne. De naturlige variationer i de meteorologiske forhold fra år til år og anvendelse af nye opdaterede opgørelser over udledningerne har også medvirket til faldet i antallet af for tidlige dødsfald,

Modelberegningerne af helbredseffekterne viser, at der i 2020 var omkring 4.000 for tidlige dødsfald, samt en række andre helbredseffekter som følge af luftforureningen. Beregningerne i rapporten viser et fald i helbredseffekterne fra omkring 8.200 tilfælde af for tidlig død per år i 1990.

Antallet af for tidlige dødsfald som følge af luftforureningen er  faldet med omkring 50% siden 1990.

Skrappere retningslinjer fra WHO end fra EU
I rapporten præsenterer forskerne årsmiddelværdier og de øvrige parametre, som anvendes i forbindelse med grænse- eller målværdier fastlagt i EU’s luftkvalitetsdirektiv. I 2020 viste ingen af de målte koncentrationer af kvælstofdioxid, carbonmonoxid, svovldioxid, ozon og partikler i luften nogen overskridelse af EU’s grænse- og målværdier.

Men i september 2021 offentliggjorde WHO opdaterede retningslinjer for luftforureningen for de mest helbredsskadelige luftforureningskomponenter. Disse retningslinjer er baseret på den nyeste videnskabelige forskning om helbredseffekterne af luftforureningen, som viser at luftforureningen giver større helbredseffekter end man tidligere har vist. WHO’s nye retningslinjer er skrappere end kravene i EU’s luftkvalitetsdirektiv. De nye retningslinjer fra WHO er vejledende, mens kravene i EU’s luftkvalitetsdirektiv er juridisk bindende for alle EU’s medlemslande.  

I Danmark blev WHO’s retningslinjer for langtidseksponering overskredet for alle luftforureningskomponenter med størst overskridelse for fine partikler (PM2,5) og kvælstofdioxid. For korttidseksponering var der også overskridelse af WHO’s retningslinjer for PM2,5, PM10, kvælstofdioxid og ozon. Til gengæld ligger niveauerne for svovldioxid og carbonmonoxid klart under de nye retningslinjer fra WHO.

Luftkvaliteten i Danmark er blevet væsentligt bedre gennem de seneste årtier og det er mange år siden at luften har været så ren som den er i dag. På trods af den forbedrede luftkvalitet, så var det forventeligt, at Danmark ikke kan overholde de nye retningslinjer fra WHO, da retningslinjerne overordnet set ligger lavt set i forhold til luftkvaliteten i Danmark og det øvrige EU.

Læs rapporten "LUFTKVALITET 2020 - Status for den nationale luftkvalitetsovervågning i Danmark" her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorforsker Thomas Ellermann, tel@envs.au.dk eller  tlf. 51489584.