Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dansk luft er blevet renere de sidste 30 år

Årets resultater fra dele af luftovervågningen i Danmark offentliggøres i dag.

13.10.2017 | Michael Strangholt

De negative effekter på menneskers helbred som følge af luftforurening er faldet med over en trediedel de sidst knap 30 år i Danmark. Alligevel er luftforurening skyld i cirka 3.600 for tidlige dødsfald hvert år og milliarder af kroner i såkaldte eksterne omkostninger.

Det viser en ny rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Rapporten præsenterer resultater for 2016 fra Overvågningsprogrammet for luftkvalitet i danske byer. Som følge af revision af overvågningsprogrammet i 2017 indeholder rapporten som noget nyt resultaterne fra modelberegning af helbredseffekterne af luftforureningen i Danmark.

Programmet er baseret på målinger ved ni målestationer placeret i de fire største danske byer samt ved to baggrundsmålestationer udenfor byerne og en station i et forstadsområde. Disse måleresultater suppleres med resultater fra modelberegninger udført med DCE’s luftkvalitetsmodeller.

Det er knap en fjerdedel af de for tidlige dødsfald som følge af luftforurening, der stammer fra Danmark. Omkring 850 (24 %) af de for tidlige dødsfald skyldes danske kilder, mens resten hovedsageligt stammer fra det øvrige Europa. De eksterne omkostninger som følge af luftforureningen beløber sig til omkring 29 milliarder kr. De negative helbredseffekter og de eksterne omkostninger er faldet med omkring 40% siden 1988-1990. 

Formålet med programmet er at overvåge luftforurening af betydning for sundhed. Målingerne udføres i overensstemmelse med EU’s luftkvalitetsdirektiver.

Samtidigt tjener resultaterne fra måleprogrammet som grundlag for vurdering af kilderne til luftforureningen i Danmark, vurdering af effekt af reduktionstiltag og som grundlag for en række videnskabelige undersøgelser, for eksempel vurdering af små partiklers effekt på sundheden.

Læs rapporten "THE DANISH AIR QUALITY MONITORING

PROGRAMME - Annual Summary for 2016" her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst seniorforsker Thomas Ellermann, tlf.: +4587158526, tel@envs.au.dk.

Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi