Aarhus Universitets segl

Danmarkskort over luftkvaliteten i 2019 – Luften på din vej

”Luften på din vej” - et digitalt Danmarkskort over luftkvaliteten – er nu opdateret. Samtidig udkommer Copenhagen Air View Data, som er kort over luftmålinger på vejbanen i Københavns Kommune, Tårnby Kommune og Frederiksberg Kommune.

Luften på din vej er en hjemmeside, hvor man kan finde beregninger af luftkvaliteten på den enkelte adresse. (Foto: Colourbox).

DCE – Nationalt center for Miljø og Energi har opdateret luftkvalitetsdata på hjemmesiden ”Luften på din vej”, så Danmarkskortet dækker 2019 og har samtidigt udvidet antallet af luftforureningskomponenter, som man kan se på sin adresse.

Luften på din vej er et interaktivt kort, som viser, hvordan luftkvaliteten fordeler sig geografisk i hele Danmark, men også på hver enkelt adresse. Koncentrationen af en række helbredsskadelige stoffer er beregnet med luftkvalitetsmodeller og tilhørende inputdata. Luftkvalitetskortet kan ses på hjemmesiden luftenpaadinvej.au.dk.

Formålet med luftkvalitetskortet er at illustrere den geografiske variation af luftkvalitet i Danmark for udvalgte helbredsrelaterede luftforurenende stoffer.

I den opdaterede version ”Luften på din vej” med beregninger for 2019 indgår som noget nyt tillige BC (Black Carbon) og partikelantal. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

Den første version af Luften på din vej blev lanceret i 2016 og indeholdt beregnede årsmiddelkoncentrationer for 2012 af NO2 (kvælstofdioxid), PM2,5 (partikler under 2,5 mikrometer) og PM10 (partikler under 10 mikrometer). Sammenligning mellem beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2012 og 2019, viser at koncentrationerne er faldet væsentligt fra 2012 til 2019, hvilket også er i overensstemmelse med faldet på målestationer i det nationale luftkvalitetsovervågningsprogram under NOVANA.

Mulige anvendelser af Luften på din vej er:

  • Vurdering af luftkvaliteten, hvor du bor, arbejder eller uddanner dig i forhold til andre områder          
  • Få et fingerpeg om luftkvaliteten i forhold til grænseværdier
  • Undervisere kan bruge luftkvalitetskortet i undervisningssammenhæng
  • Forskning i sammenhængen mellem luftkvalitet og helbredseffekter

Nye kort baseret på Copenhagen Air View Data
DCE har siden 2018 samarbejdet med Utrecht Universitet, Københavns Kommune og Google om udarbejdelse af nye data for den geografiske fordeling af luftkoncentrationerne af kvælstofdioxid, black carbon og ultrafine partikler i Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Tårnby Kommune.

Målingerne er udført med en Google Street View Car ud-styret med instrumenter til måling af de tre luftforureningskomponenter. Bilen har i et fastlagt mønster gennemtravlet gaderne i de tre kommuner. Målingerne er foretaget fra oktober 2018 til september 2020 dog med undtagelse af perioden med omfattende Covid-19-restriktioner i foråret 2020.

Målingerne giver derfor en form for snapshot af luftkoncentrationerne for de tre luftforureningskomponenter, hvor der for hver 50 m gade er foretaget målinger af et ½ minuts til nogle få minutters varighed. Resultaterne fra de mange målinger kombineres herefter med modelberegninger udført med Utrecht Universitets luftkvalitetsmodel (Land-use Regression model, såkaldt LUR model), og det er disse data som betegnes Copenhagen Air View DATA. Ved hjælp af kombinationen mellem målingerne og modelberegningerne har det været muligt at ”omregne” målingerne, af nogle få minutters varighed, til resultater, som repræsenterer en middelværdi der kan sammenlignes med årsmiddelværdierne for 2019.

Disse data, kaldet Copenhagen Air View Data, giver værdifuld ny viden, som supplerer den eksisterende viden om den geografiske fordeling af luftforurening i Københavnsområdet, som for en stor del er opbygget gennem DCE’s mangeårige indsats omkring luftforureningen i Danmark. DCE overvågning af luftkvalitet i Danmark benytter sig af en kombination af målinger og modelberegninger. DCE’s målinger anvendes til bestemmelse af det faktiske niveau, mens DCE’s modelberegninger anvendes til at fastlægge den geografiske fordeling af luftforureningen. Målingerne bruges også til at dokumentere udviklingstendensen for luftforureningen. Målingerne af de ultrafine partikler på H.C. Andersens Boulevard i København har for eksempel vist, at koncentrationerne er faldet med mere end 50% siden 2002.

De nye Copenhagen Air View data offentliggøres den 26. maj 2021 i form af tre interaktive kort, som viser den geografiske fordeling af kvælstofdioxid, black carbon og ultrafine partikler.

I et nyt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi  er der foretaget en sammenligning mellem resultater fra Copenhagen Air View Data og målinger fra målestationer under det danske luftkvalitetsovervågningsprogram, og mellem Copenhagen Air View Data og Luften på din vej. Der er god overensstemmelse for kvælstofdioxid, mens der er større forskel for ultrafine partikler og black carbon.

Resultaterne kan ikke sammenlignes med grænseværdierne
Copenhagen Air View Data er baseret på målinger udført i selve trafikken. Derfor kan data fra Copenhagen Air View ikke benyttes til vurdering af overskridelse af grænseværdierne for kvælstofdioxid. EU’s luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EF) angiver at grænseværdierne ikke er gældende for selve vejbanerne og at målingerne til vurdering af grænseværdier ikke må foretages på vejbanerne. Der er ingen grænseværdier for ultrafine partikler og black carbon.

Resultaterne skønnes at være 20-30% højere end resultaterne fra DCE’s gademålestationer i det danske luftkvalitetsmåleprogram, hvor målestationerne er placeret mellem vejsiden  og husfacaderne. Denne systematiske forskel skyldes, at koncentrationerne er højere på vejbanen, hvor målebilen er tæt på udledningerne fra andre biler, mens DCE’s målestationer ved vejsiden er længere væk, hvor fortynding giver lavere koncentrationer.

Læs mere om Luften på din vej i rapporten her.

Læs mere om Copenhagen Ar View Data og sammenligning med Luften på din vej i notatet ”Air View Data on the spatial distribution of air pollution in Copenhagen”.

For yderligere oplysninger om Luften på din vej, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorforsker Steen Solvang Jensen, ssj@envs.au.dk tlf: 30183127.

For oplysninger om DCE’s arbejde med Copenhagen Air View Data, kontakt venligst DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi vedseniorforsker Thomas Ellermann, tel@envs.au.dk tlf: 51489584 eller seniorforsker, adjungeret professor Matthias Ketzel, mke@envs.au.dk tlf: 30183131.