Aarhus Universitets segl

Bevaringsstatus for Danmarks naturtyper og arter

Naturen i Danmark har ikke fået det bedre i de seneste seks år. 95 % af naturtyperne og 57 % af arterne er i ugunstig bevaringsstatus. Det kan man læse i den seneste rapportering fra Danmark til EU-Kommissionen.

Nyt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi om natur og arters bevaringsstatus. Foto: Colourbox.

Nu er det muligt at danne sig et overordnet billede af tilstanden for den danske natur og mange af de planter og dyr, der lever i den. Generelt har arterne en bedre bevaringsstatus end naturtyperne, som særligt for skovenes vedkommende er stærkt ugunstig. Det overordnede billede er dog, at der er ikke sket store ændringer siden sidste rapportering.

I flere tilfælde er der tilbagegange for både naturtyper og arter at spore og i nogle tilfælde har der ingen udvikling været siden sidst. For de fleste naturtyper og arter gælder dog, at det endnu er for tidligt at angive en udviklingstendens.

Et nyt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet giver et kort overblik over rapporteringen, som Miljøstyrelsen fremsendte til EU-Kommissionen i august 2019 for perioden 2013-2018.

Her kan man finde oversigter over bevaringsstatus for naturtyper og arter, fra større pattedyr over fisk til sommerfugle og padder, lige som f.eks skove, moser og strandenge er en del af den natur, som EU-landene i fællesskab overvåger.

Hvert sjette år skal EU-landene rapportere bevaringsstatus for naturtyper og arter under habitatdirektivets Artikel 17 til EU-kommissionen. Det sker ved at landene oversender databaser, der indeholder statusvurderinger for, i Danmarks tilfælde, 60 naturtyper og 84 arter.

Miljøstyrelsen er ansvarlig myndighed og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi bidrager med dataanalyser og fagligt grundlag. Rapporteringen i 2019 er sket på grundlag af rådgivning og metodevalg fastlagt af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Der vil senere i september 2019 udkomme en videnskabelig rapport, der i detaljer beskriver vurderingen af bevaringsstatus for naturtyper og arter i Danmark.

Hver af parterne har fra starten haft hver deres, på forhånd aftalte, roller i afrapporteringen. Se rollefordelingen her. DCE har i 2019 rapporteringen anvendt data og beregninger fra det nationale overvågningsprogram, NOVANA. Miljøstyrelsen har leveret oplysninger om forvaltningsindsatsen i Natura 2000-planerne, og det er Miljøstyrelsen som ansvarlig myndighed, der har fortolket Habitatdirektivet og fremsendt den endelige database til EU-kommissionen.

DCE har i 2019 anvendt de samme metoder som ved den seneste rapportering i 2013, men opdaterede retningslinjer fra EU og et forbedret datagrundlag har i flere tilfælde gjort direkte sammenligning vanskelig.

Læs notatet ”Bevaringsstatus for naturtyper og arter - Artikel 17 rapportering til habitatdirektivet”.

Hvis man vi se i detaljer, hvad Danmark og de øvrige EU-lande har meldt ind til EU-Kommissionen i den seneste periode angående Habitatdirektivets Artikel 17, findes alle landenes databaser her.

Artikel 17-rapporteringen i 2013 finder du her. 

For yderligere spørgsmål til notatet, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorrådgiver Jesper Fredshavn, jfr@dce.au.dk eller tlf.: +45 20257960.