Aarhus Universitets segl

Assens bliver hele landets laboratorium for grødeskæring

Forskere fra AU vil finde den bedste måde at lede vand i små vandløb væk fra markerne og samtidig sikre et godt vandmiljø.

Vandløb og landsbrugsarealer i Assens Kommune vil blive fulgt tæt i de kommende år. Promilleafgiftsfonden for Landbrug har netop givet tilsagn om støtte til et nyt 4-årigt forskningsprojekt med en samlet økonomi på 7 millioner kroner.

Projektet er banebrydende, fordi det vil skaffe databaseret viden om grødeskæringsmetoders virkning på både evnen til at lede vand bort og miljøtilstanden i små vandløb. En viden, som myndigheder og landbruget har efterspurgt i mange år.

Assens Kommune er initiativtager til projektet og har i samarbejde med Aarhus Universitet indledt et fire års forskningsprojekt, der indebærer forsøg med grødeskæring i små vandløb i Assens Kommune.

De små vandløb udgør cirka 75 procent af alle danske vandløb, og grødeskæring i disse spiller en meget vigtig rolle for både afvanding af landbrugsarealer og for vandløbenes økologiske tilstand.

Forsøgene omfatter bl.a. forskellige metoder og tidspunkter for grødeskæring. Målet er at undersøge, hvordan vandet bedst bliver ledt væk fra omgivende landbrugsarealer på en måde, så også vandløbets samlede miljøtilstand kan forbedres.

- Vi glæder os til det spændende samarbejde. Forskningsprojektet med forsøg med grødeskæring i Assens Kommune er ekstraordinært. Med projektet får vi databaseret evidens i forhold til grødeskærings effekter. På nuværende tidspunkt findes der ingen systematisk dokumentation af, hvordan forskellige metoder og tidspunkter for grødeskæring påvirker vandføringsevnen og den økologiske tilstand i små vandløb, hverken på kort eller på langt sigt, forklarer Annette Baattrup-Pedersen, seniorforsker ved Aarhus Universitet, Institut for Bioscience – vandløbs- og ådalsøkologi.

Hun er en del af projektgruppen, som også tæller vandløbskonsulent Jannik Seslef fra Assens Kommune, en konsulent fra Orbicon og en landskabskonsulent fra HedeDanmark.

Økonomisk set er projektet ud over tilsagnet fra Promilleafgiftsfonden også støttet af HedeDanmark, Havørred Fyn, Assens Kommune og Aarhus Universitet yder medfinansiering.

Landbruget og myndigheder har efterspurgt viden – også internationalt
Projektgruppen forventer, at forsøgene med grødeskæring allerede i løbet af de første par år vil bidrage med viden. Resultaterne af forsøgene kommer til at omfatte videnskabelige målinger af vandføringsevnen - vandstand og vandføring - og målinger af vandløbets økologiske tilstand herunder planter, smådyr og fisk, som der er fastsat miljømål for.

En viden, som især landbruget har efterspurgt gennem mange år for at kunne udnytte landbrugsarealerne optimalt omkring de små vandløb. Myndighederne efterspørger også den viden for at kunne opfylde de miljømålsætninger, som er vedtaget for vandløbene.

- Den viden, projektet genererer, er en viden, som både landbruget og myndigheder vil få stor gavn af. Kommunerne vil kigge mod Assens Kommune, og også internationalt vil der være interesse for resultaterne. Vi har ikke kunnet dokumentere effekterne af forskellige grødeskæringsmetoder hidtil, og derfor er det fantastisk, at vi kan stå i spidsen for sådan et banebrydende projekt. Jeg håber, at landbruget vil bakke op om projektet, siger Dan Gørtz, udvalgsformand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune.    

Nu går Assens Kommune i gang med at finde egnede vandløb til forsøgene i en tæt dialog med de lokale landboforeninger, landmænd og øvrige lodsejere. 

Fakta - grødeskæring
Grøde er planter, der gror i vandløb. Grødeskæring foretages for at sænke vandstanden og til at forbedre vandløbenes evne til at bortlede overskydende vand, først og fremmest fra landbrugsarealer, men også fra andre typer af arealer.

For yderligere oplysninger kontakt venligst
Dan Gørtz, Udvalgsformand for Miljø, Teknik og Plan, Assens Kommune, tlf. 21 70 95 42, dango@assens.dk
Jannik Seslef, vandløbskonsulent, miljø & natur, Assens Kommune, tlf. 64 74 68 70, jases@assens.dk
Annette Baattrup-Pedersen, seniorforsker ved Aarhus Universitet, Institut for Bioscience – Vandløbs- og Ådalsøkologi, 87 15 87 76, abp@bios.au.dk.