Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU-workshop om fortidens kvælstof

Workshop satte fokus på erfaringer med estimering af kvælstofudledningen til det marine miljø i år 1900

23.11.2016 | Kirsten Bang

I Danmark, er det blevet besluttet at bruge de økologiske forhold i år 1900 som referencepunkt for at definere høj økologisk tilstand i kystvande, baseret på hvilken en acceptabel afvigelse vil definere 'god økologisk tilstand' – den tilstand, der er nødvendig at opnå for at overholde EU 's vandrammedirektiv. En af de parametre, som påvirker miljøtilstanden, er udledningen af kvælstof. Det er derfor et mål i miljøreguleringen, at udledning af kvælstof og andre næringssalte skal nedbringes til et niveau, som sikrer god økologisk tilstand.

For at kunne bruge år 1900 som referencepunkt er der behov for et estimat for kvælstofudledningen dette år, men mangel på data fra denne periode komplicerer en sådan vurdering.

AU-forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi og DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har igangsat en tilbundsgående analyse af de væsentligste faktorer, der kan have påvirket hele kvælstofkredsløbet, dvs. både kvælstoftabet fra rodzonen og kvælstoffjernelse omkring år 1900, og dermed have påvirket koncentrationsniveauet i det vand, der løb til havet på det tidspunkt. Samtidig vil data for kvælstofudvaskningen fra arealanvendelse blive sammenstillet med tilgængelige data for kvælstofkoncentration i vandløb for at belyse usikkerheder omkring forhold i landskabet, der kan have influeret på udledningen omkring år 1900. Derved kan der skabes en sammenhængende beskrivelse af kvælstofkredsløbet fra jord til fjord tilbage i tid.

For at få det bedst mulige grundlag for analysen inviterede DCE og DCA udvalgte nationale og internationale eksperter og interessenter på området til en workshop, hvor erfaringer gennem oplæg og diskussioner blev delt og up to date metoder og modeller til brug for analysen drøftet. 

DCE og DCA vil nu arbejde videre med analysen. Resultaterne publiceres i en videnskabelig DCE/DCA-rapport i slutningen af marts 2017 og vil danne grundlag for universitetets rådgivning af Miljø- og Fødevareministeriet.

Oplæggene fra workshoppen kan ses herunder (dog indeholdt en enkelt præsentation ”endnu ikke publicerede data”, hvorfor den ikke vises her):

Welcome (Hanne Bach, DCE Aarhus University, Denmark)

A short introduction to reference conditions (Poul Nordemann Jensen, DCE Aarhus University, Denmark)

Reconstruction of nutrient inputs and Baltic Sea environment during 20th Century (Bo Gustafsson, BNI Sweden/Stockholm University, Sweden)

Session 1 Land use, agriculture, landscape and drainage around the time of the year 1900 in Denmark and North West European countries: 

A proxy for nitrogen concentrations in Danish streams around year 1900 (Brian Kronvang, Aarhus University, Denmark)

Agricultural land use and management: Implications for nitrogen leaching losses (Bent Tolstrup Christensen, Aarhus University, Denmark)

Assessment of changes in nitrogen retention in the landscape from year 1900 until present days (Hans Thodsen, Aarhus University, Denmark)

 

Session 2 Utilizing historical data to detect changes in hydrology and nitrogen concentrations and loadings around the time of the year 1900:

Analyses of background nitrogen concentrations in Sweden: evolution of landscape processes and hydrology (Alena Bartosova, SMHI, Sweden)

On the precipitation and temperature climate in Denmark around the time of the year 1900 (Flemming Vejen, DMI, Denmark)

Trends in discharge and climate during the last ca. 100 years (Jane Rosenstand Poulsen, Aarhus University, Denmark)

Atmospheric deposition of nitrogen around year 1900 (Jesper Heile Christensen, Aarhus University, Denmark)

Session 3 Methods applied to estimate hydrology and nitrogen concentrations and loadings around the time of the year 1900:

Modelling nutrient input to Central European surface waters in the 1880s to estimate reference conditions using the model MONERIS (Markus Venohr, IGB, Germany):

Can marine observations and models assist in setting nitrogen loadings around year 1900? (Stig Markager, Aarhus University, Denmark)

The Dutch approach for apportionment of diffuse sources of nutrients in surface waters (Erwin van Boekel, Wageningen University, Holland)

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen