Aarhus Universitets segl

Luft

LUFT

Væsentlige problemer

Luftforurening har en væsentlig indflydelse på sundhed, natur og klima. Lokalt i Danmark er de mest aktuelle problemstillinger relateret til befolkningens udsættelse for partikelforurening samt nedfaldet af luftbåret kvælstof til følsom natur over land og til vore havområder. Klimapåvirkningen er et globalt problem relateret til kuldioxid (CO2), men kortlivede drivhuskomponenter som ozon samt transporten af fx sod til Grønland, som sværter sneen og forøger afsmeltningen, er vigtige problemstillinger. 
Læs om udviklingen i luftforureningen i Danmark her.

Aarhus Universitets indsats

Vi måler luftforureningen i Danmark og i Grønland. Vi arbejder med matematiske modeller som kan beskrive hvordan luftforureningen transporteres, omdannes og afsættes. Modellerne går i detaljeringsgrad fra den lokale forurening i en gade, over det landsdækkende til den globale luftforurening. Vi varetager opgørelser af emissioner i forhold til de internationale konventioner - Klimakonventionen og Genevekonventionen om langtransporteret luftforurening - samt EU.

Vi har gennem en længere årrække udviklet en særlig ekspertise i at kombinere målinger og modelberegninger for at beskrive og vurdere luftforureningens betydning og påvirkninger af mennesker og natur.

Mere viden om luft

Brug menuen til venstre som indgang til vore mange sider om luftforurening, f.eks.  Udsigt for luftforurening, måleresultater, emissionsopgørelser, luftforureningsmodeller mm.

Luften på din vej 2.0
Luften på din vej er et digitalt Danmarkskort over luftkvaliteten, som er tilgængeligt for alle, og som viser luftkvaliteten for alle adresser i Danmark. Formålet med luftkvalitetskortet er at illustrere den geografiske variation af luftkvalitet i Danmark for udvalgte helbredsrelaterede luftforurenende stoffer.DCE har opdateret luftkvalitetsdata på Luften på din vej, så Danmarkskortet dækker 2019 og har samtidigt udvidet antallet af luftforureninger. Den nye opdaterede version betegnes Luften på din vej 2.0.

I Luften på din vej 2.0 med beregninger for 2019 indgår som noget nyt tillige BC (Black Carbon) og partikelantal. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

 

Forskning

Forskning i luft og emissioner foregår især i Institut for Miljøvidenskab i følgende sektion:

Rådgivning af Miljøministeriet

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi rådgiver myndigheder og andre om luftforurening og emissioner via rammeaftalen mellem Aarhus Universitet og Miljøministeriet.

Inden for emnet Luft rådgiver DCE Miljøministeriet om følgende emner:

  • Luftkvalitet
  • Atmosfærisk N og C
  • Partikulær luftforurening og sundhed
  • Klima og luftforurening
  • Emissioner til luft /human og miljømæssig eksponering til disse emissioner

Øvrig rådgivning

DCE tilbyder serviceydelser og rådgivning til øvrige offentlige og private kunder indenfor alle vores ekspertiseområder. Alle konsulentydelser er baseret på internationalt anerkendt forskning.

Vi er leveringsdygtige både i data, modelværktøjer til beregning af luftforurening, og ekspertise til at vurdere omfanget af forskellige problemer, sådan at problemerne løses mest effektivt.

Her finder du yderligere oplysninger om DCE's rådgivning.