Aarhus University Seal

Nr. 49: Fugle 2004-2011. NOVANA

Pihl, S., Clausen, P., Petersen, I.K., Nielsen, R.D., Laursen, K., Bregnballe, T., Holm, T.E. & Søgaard, S. 2013. Fugle 2004-2011. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 188 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 49. http://www.dmu.dk/Pub/SR49.pdf

 

Sammenfatning

Med igangsættelse af det Nationale program for Overvågning af VAndmiljø og NAtur (NOVANA) har Danmark fra 2004 fået en systematisk overvågning af bl.a. fugle omfattet af Fuglebeskyttelsesdirektivet.

I henhold til dette direktiv og Habitatdirektivet er der udpeget et netværk af særlige beskyttelsesområder, kaldet ”Natura 2000-områder”, som rummer arter og naturtyper herunder fugle, der har behov for beskyttelse inden for den Europæiske Union. For disse områder gælder det generelt, at de skal medvirke til at sikre den biologiske mangfoldighed både på nationalt og europæisk plan ved at fastholde eller genoprette ’gunstig bevaringsstatus’ for de naturtyper og arter, som områderne er udpeget for.

Delprogrammet for overvågning af fuglearter i NOVANA har det primære formål at overvåge de enkelte arters udbredelse og bestandsstørrelse for at tilvejebringe et fagligt grundlag for at vurdere de enkelte arters bevaringsstatus og styrke den faglige baggrund for eventuelle foranstaltninger, der vurderes at ville kunne forbedre den enkelte arts bevaringsstatus

Overvågningen af fugle er gennemført for perioden 2004-2011 og omfatter dels alle de regelmæssigt forekommende fuglearter, som er optaget på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, og dels alle de trækfuglearter, som indgår i et eller flere udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder.

Denne rapport afrapporterer den overvågning af fugle, som er sket under NOVANA i perioden 2004-2011. Artsgennemgangene præsenterer arternes status, som den tegnes af det indsamlede overvågningsmateriale. De indsamlede data er i stor udstrækning sammenlignet med/suppleret med data indsamlet af Dansk Ornitologisk Forening i samme periode, således at der skabes en den bedst mulige faglige baggrund for en vurdering af arternes bevaringsstatus i Danmark.

Da Danmark i 2013 for første gang skal afrapportere i henhold til et nyt paradigme for EU-fuglebeskyttelsesdirektivet er artsgennemgangene i denne rapport udvidet med informationer om ynglefugle indsamlet af Dansk ornitologisk Forening i perioden 1971-2011 til belysning af fuglebestandenes korttids- og langtidstrend og ændringer i deres udbredelse.