Aarhus University Seal

Nr. 351-400

Nr. 400:  Teknisk grundlag for fastlæggelse af økologisk potentiale i kunstige og stærkt modificerede vandløb.  Baattrup-Pedersen, A., Fejerskov, M.L., Johnsen, T.J. & Larsen, S.E., J. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Videnskabelig rapport nr. 400.
Sammenfatning | Summary | Rapport (1,57 MB)

Nr. 399:  Klimaændringernes betydning for indsatsbehov for næringsstoftilførsel til søer. Forsknings- og udviklingsprojekt vedr. anvendelse af dynamiske modeller til estimering af klimaeffekter på søer.  Trolle, D., Nielsen, A., Andersen, T.K. & Søndergaard, M. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 22 s. - Videnskabelig rapport nr. 399.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (3,51 MB)           

No. 398:  Harbour porpoises and the construction of Nord Stream 2 gas pipeline. Assessment of the impact on porpoises in the Natura2000 Hoburg’s Bank and Midsjöbanks, Swedish Baltic. Tougaard, Jakob and Griffiths, Emily T. 2020.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 29 pp. Scientific Report No. 398.
Summary | Report (7,32 MB)     

Nr. 397:  Fosforkortlægning af dyrkningsjord og vandområder i Danmark.  Andersen, H. E. & Heckrath, G. (redaktører) 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 338 s. - Videnskabelig rapport nr. 397.
Sammenfatning | Summary | Rapport (10,36 MB)          

Nr. 396:  Potential for further wetland restoration in the Odense River catchment and nitrogen and phosphorus retention.  Lewandowska, M., Hoffmann, C. C. & Kjeldgaard, A. 2020. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 60 pp. Scientific Report No. 396.
Summary | Report (7,82 MB)     

Nr. 395:  Fortsatte undersøgelser af tab af næringsstoffer fra pumpelaget ved Aborg Minde Nor i Assens Kommune på Vestfyn 2018-2020. Hoffmann, C.C. & Zak, D. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 22 s. - Videnskabelig rapport nr. 395.
Sammenfatning | Summary | Rapport (2,72 MB)    

Nr. 394:  Stenrev som muligt kvælstofvirkemiddel. Vækstbetingelser for bentiske alger og deres betydning for ilt- og næringsstofdynamikken i Limfjorden.  Stæhr, P.A., Markager, S., Høgslund, S., Hansen, J.W., Tonetta, D., Upadhyay, S. & Nielsen, M.M. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 108 s. - Videnskabelig rapport nr. 394. 
Sammenfatning | Summary | Rapport (11,50 MB)            

Nr. 393: Klimanormalisering af kvælstofafstrømning. Larsen, S.E., Thodsen, H., Tornbjerg, H. & Windolf, J. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Videnskabelig rapport nr. 393.
Sammenfatning | Summary | Rapport (3,68 MB)

Nr. 392: Regulering af bramgæs som led i en regional gåseforvaltning. Madsen, J., Pedersen, J., Bay, M.B. & Clausen, K.K. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48s. - Videnskabelig rapport nr. 392.
Sammenfatning | Rapport (7,96 MB)

No. 391:  Identification and risk assessment of potential invasive species in Greenland waters.  Gustavson K., Wegeberg S., Christiansen T. & Geertz-Hansen O. 2020.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 38 pp. Scientific Report No. 391.
Summary | Sammenfatning |  Eqikkaaneq | Report (5,84 MB)              

Nr. 390: Referenceværdier og grænseværdier for ålegræsdybdegrænser til brug for vandområdeplanerne. Timmermann K, Christensen JPA, & Erichsen A. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. - Videnskabelig rapport nr. 390.
Sammenfatning | Summary | Rapport (2,41 MB)

No. 389: Automated production of spatial datasets for land categories from historical maps. Method development and results for a pilot study of Danish late-1800s topographical maps. Levin, G., Groom, G.B., Svenningsen, S.R. & Perner, M.L. 2020. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 121 pp. Scientific Report No. 389.
Summary | Sammenfatning | Report (16,55 MB)

Nr. 388:  Insekters tilbagegang. Hvilke insekter går tilbage, hvorfor og hvad kan der gøres?  Kjær, C., Ehlers, B., Bruus, M., Hansen, M.D.D., Hansen, R.R., Holmstrup, M., Høye, T.T., Jensen, J., Offenberg, J., Strandberg, B., Strandberg, M. & Wiberg-Larsen, P. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 106 s. - Videnskabelig rapport nr. 388. 
Sammenfatning | Summary | Rapport (5,30 MB)             

No. 387:  Control of SCR-systems using roadside remote sensing. Results from road experiments 2019.  Hertel, O, Rud Ingvardsen, C., Ellermann, T., Klenø Nøjgaard, J., 2020.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 124 pp. Scientific Report No. 387.
Summary | Sammenfatning | Report (10,04 MB)            

No. 386:  Environmental monitoring at the Nalunaq Gold Mine, South Greenland, 2004-2020.  Bach, L. 2020.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 76 pp. Scientific Report No. 386 .
SummaryEqikkaaneq | Sammenfatning | Report (23,30 MB)                

No. 385: The Particle Project 2019. Nøjgaard, J. K., Massling, A., Ellermann, T., 2020. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 22 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 385. 
Summary | Sammenfatning | Report (1,14 MB)

Nr. 384: Bestemmelse af drivhusgasemissionen fra lavbundsjorde. Version 3.0. Gyldenkærne, S. & Greve, M.H. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. - Videnskabelig rapport nr. 384.

Summary | Sammenfatning | Rapport

No. 383:  Environmental and socio-economic analysis of integrated grass biorefinery scenarios.  Martinsen, L. & Andersen, M.S. 2020.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 91 pp. Scientific Report No. 383.
Summary | Sammenfatning |Report (4,87 MB)           

Nr. 382: Vejledning for gennemførelse af sørestaurering. Søndergaard, M., Reitzel, K., Jeppesen, E., Egemose, S., Lauridsen, T.L. & Jensen, H. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi,56 s. - Videnskabelig rapport nr. 382.
Sammenfatning | Summary | Rapport (5,52 MB)

Nr. 381: Bly i riffelammunition – danske jægeres kendskab og holdning. Kanstrup, N., Hansen, H.P., Balsby, T.J.S. & Mellerup, K.A. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 56 s. - Videnskabelig rapport nr. 381.
Sammenfatning | Summary | Rapport (6,27 MB)

Nr. 380:  Lokal deposition af ammoniak beregnet med OML. En simplificering af metode fra OML-DEP.  Løfstrøm, P. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 27 s. – Videnskabelig rapport nr. 380. 
Sammenfatning | Rapport (2,57 MB)          

Nr. 379: Virkemidler til reduktion af fosforbelastningen af vandmiljøet. Andersen, H.E., Rubæk, G.H., Hasler, B. & Jacobsen, B.H. (redaktører). 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 284 s. - Videnskabelig rapport nr. 379.
Sammenfatning | Rapport (9,35 MB) 

Nr. 378: Forslag til forbedring af Miljø- og Fødevareministeriets nøgletal for den rekreative værdi af natur. Zandersen, M. Abay, A.T., Termansen, M. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 38 s. - Videnskabelig rapport nr. 378.
Sammenfatning | Summary | Rapport  (5,03 MB) | Guidance | ReCreateEcon Nøgletal  

N. 377: Fagligt grundlag for vurdering af bevaringsstatus for terrestriske naturtyper. Artikel 17-rapporteringen 2019. Nygaard, B., Damgaard, C., Bladt, J. & Ejrnæs, R. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 194 s. - Videnskabelig rapport nr. 377. 

Sammenfatning | Summary | Rapport (7,83 MB)

Nr. 376:  Empiriske sømodeller for sammenhænge mellem indløbs- og søkoncentrationer af fosfor og kvælstof.  Søndergaard, M., Nielsen, A., Levi, E.E., Johansson, L.S., Sørensen, P.B. & Trolle, D. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 32 s. - Videnskabelig rapport nr. 376.
Sammenfatning | Summary | Rapport (4,24 MB)        

No. 375: Greenland Sea – an updated strategic environmental impact assessment of petroleum activities. Boertmann, D., Blockley, D., & Mosbech, A. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Danish Centre for Environment and Energy. 380 pp. Scientific Report  No. 375.
Summary | SammenfatningEqikkaaneq | Report (30,60 MB)

Nr. 374:  Jagt på vandfugle i Skjern Enge 2002-2019. Jagtudøvelse, jagtudbytte og holdninger til jagtordninger.  Bregnballe, T, Kristensen, C., Sterup, J., Hounisen, J.P. & Christensen, T.K. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 56 s. - Videnskabelig rapport nr. 374.
Sammenfatning | Summary | Rapport (14,20 MB)           

No. 373:  Revised Danish macroinvertebrate index for lakes - a method to assess ecological quality.  Wiberg-Larsen, P. & Rasmussen, J.J. 2020.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 42 pp. Scientific Report No. 373.
Summary | Sammenfatning | Report (2,46 MB)           

No. 372:  Denmark's National Inventory Report 2020. Emission Inventories 1990-2018 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol.  Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Thomsen, M., Hjelgaard, K., Fauser, P., Bruun, H.G., Johannsen, V.K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Callesen, I., Caspersen, O.H., Rasmussen, E., Petersen, S.B., Baunbæk, L. & Hansen, M.G. 2020.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy 904 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 372.
Summary | Sammenfatning | Report (29,34 MB)       

Nr. 371:  Kamerabaseret overvågning af insekter på grønne bytage.  Høye, T.T., Mann, H.M.R. & Bjerge, K. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 18 s. - Videnskabelig rapport nr. 371.
Sammenfatning | Summary | Rapport (9,67 MB)            

Nr. 370:  Sammenhæng mellem forekomst af bramgæs og reguleringsindsats i Danmark.  Clausen, K. K., Heldbjerg, H., Balsby, T. J. S., Clausen, P., Nielsen, R. D., Skov, F. & Madsen, J. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Videnskabelig rapport nr. 370.
Sammenfatning | Rapport (4,54 MB)           

No. 369: Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE. Emission inventories from the base year of the protocols to year 2018. Nielsen, O-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Albrektsen, R., Hjelgaard, K.H., Bruun, H.G. & Thomsen, M. 2020. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 559 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 369.
Summary | Sammenfatning | Report (24,48 MB)

Nr. 368:  Marine virkemidler – beskrivelse af virkemidlernes effekter og status for vidensgrundlag.  Bruhn A, Flindt MR, Hasler B, Krause-Jensen D, Larsen MM, Maar M, Petersen JK og Timmermann K. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 126. - Videnskabelig rapport nr. 368.
Sammenfatning | Rapport (11,04 MB)         

Nr. 367: Overvågning af bilag II- og IV-arter baseret på eDNA – muligheder og begrænsninger. Andersen, L.W. & Therkildsen, O.R. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 74 s. - Videnskabelig rapport nr. 367.
Sammenfatning | Rapport (0,96 MB)

No. 366: Effects of larger turbines for the offshore wind farm at Krieger's Flak, Sweden. Addendum with revised and extended assessment of impact on marine mammals. Jakob Tougaard and Mark Mikaelsen. 2020. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 32 pp. Scientific Report No. 366.
Summary | Report (2,06 MB)

Nr. 365. Anvendelsen af biologiske kvalitetselementer i ikke-interkalibrerede søtyper. Søndergaard M., Jeppesen E., Johansson L.S. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 144 s. - Videnskabelig rapport nr. 365.
Sammenfatning | Rapport (8,27 MB)

No. 364: Environmental monitoring at mine sites in Greenland. A review of research and monitoring practices and their role in minimising environmental impact. Søndergaard, J., Hansson, S.V., Bach, L., Hansen, V., Sonne, C., Jørgensen, C.J., Nymand, J., Mosbech, A., 2020. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 44 pp. Scientific Report No. 364.
Eqikkaaneq | Sammenfatning | Summary | Report (3,02 MB)

Nr. 363: Størrelse og udvikling af fuglebestande i Danmark - 2019. Artikel 12-rapportering til Fuglebeskyttelsesdirektivet. Fredshavn, J.R., Holm, T.E., Sterup, J., Pedersen, C.L., Nielsen, R.D., Clausen, P., Eskildsen, D.P. & Flensted, K.N. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. - Videnskabelig rapport nr. 363.
Sammenfatning | Summary | Rapport (3,34 MB)

Nr. 362: Identifikation af mulige beskyttede havområder i Nordsøen, Skagerrak og Østersøen omkring Bornholm. Göke, C., Christensen, A., Tonetta, D., Petersen, I.K., Olsen, O., Dahl, K. og Sveegaard, S. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 78 s. - Videnskabelig rapport nr. 362.
Sammenfatning | Summary | Rapport (17,99 MB)

No. 361: Benthic macrofauna communities on the Northeast Greenland shelf 2017. Results and data from the NEG Dana cruise 2017. Hansen JLS, Sejr MK, Holm-Hansen TH, Andersen OGN. 2019. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 35 pp. Scientific Report No. 361.
Summary | Sammenfatning | Report (1,94 MB)

No. 360: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2018. Ellermann, T., Nygaard, J., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M., Massling, A., Bossi, R., Frohn, L.M., Geels, C. & Jensen, S.S. 2020. Aarhus University, DCE– Danish Centre for Environment and Energy, 83 pp. Scientific Report No. 360.
Summary | Sammenfatning | Report (3,62 MB)

Nr. 359: Mængder, sammensætning og trends i udviklingen af marint affald på danske referencestrande. Feld L, Metcalfe RA & Strand J. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 44 s. - Videnskabelig rapport nr. 359.
Sammenfatning | Summary | Rapport (2,07 MB)

Nr. 358: Arter 2012-2017. NOVANA. Therkildsen, O.R., Wind, P., Elmeros, M., Alnøe, A.B., Bladt, J., Mikkelsen, P., Johansson, L.S., Jørgensen, A.G., Sveegaard, S. & Teilmann, J. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 198 s. - Videnskabelig rapport nr. 358.
Sammenfatning | Rapport (24,54 MB)

No. 357: Identification of offshore hot spots. An integrated biological oceanographic survey focusing on biodiversity, productivity and food chain relations. Møller EF, Juul-Pedersen T, Mohn C, Dalgaard MA, Holding J, Sejr M, Schultz M, Lemcke S, Ratcliffe N, Garbus SE, Clausen DS,  Mosbech A. 2019. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 65 pp. Scientific Report No. 357.
Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Report (6,64 MB)

Nr. 356: Vandmiljø og Natur 2018. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Boutrup, S., Jung-Madsen, S., Nielsen, V.V., Svendsen, L.M., Bang, K., Blicher-Mathiesen, G., Thodsen, H., Hansen, J.W., Høgslund, S., Johansson, L.S., Ellermann, T., Thorling, L. & Frank-Gopolos, T. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 56 s. - Videnskabelig rapport nr. 356.
Sammenfatning | Summary | Rapport (8,19 MB)

Nr. 355: Marine områder 2018. NOVANA. Hansen J.W. & Høgslund S. (red.) 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 156 s. - Videnskabelig rapport nr. 355.
Sammenfatning | Summary | Rapport (14,13 MB)

Nr. 354: Søer 2018. NOVANA. Johansson, L.S., Søndergaard, M., Sørensen, P.B., Nielsen, A., Jeppesen, E., Wiberg-Larsen, P. & Landkildehus, F. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 98 s. - Videnskabelig rapport nr. 354.
Sammenfatning | Summary | Rapport (15,47 MB)

Nr. 353: Vandløb 2018. NOVANA. Thodsen, H., Tornbjerg, H., Rasmussen, J.J., Bøgestrand, J., Larsen, S.E., Ovesen, N.B., Blicher-Mathiesen, G., Kjeldgaard, A. & Windolf, J. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 72 s. - Videnskabelig rapport nr. 353.
Sammenfatning | Summary | Rapport (8,88 MB)

Nr. 352: Landovervågningsoplande 2018. NOVANA. Blicher-Mathiesen, G., Holm, H., Houlborg, T., Rolighed, J., Andersen, H.E., Carstensen, M.V., Jensen, P.G., Wienke, J., Hansen, B. & Thorling, L. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 241 s. - Videnskabelig rapport nr. 352.
Sammenfatning | Rapport (15,67 MB)

Nr. 351: Atmosfærisk deposition 2018. NOVANA. Ellermann, T., Bossi, R., Nygaard, J., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Geels, C., Nilesen, I. E., & Poulsen, M. B., 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 84s. – Videnskabelig rapport nr. 351.
Sammenfatning | Rapport (5,91 MB)