Aarhus University Seal

Nr. 190: Strandenge og ferske enge i Guldborgsund Kommune som potentielle aflastningsområder for bramgæs. Del 1: Kortlægning af tilstand, maj-juni 2020

Pedersen, J. & Madsen, J. 2021. Strandenge og ferske enge i Guldborgsund Kommune som potentielle aflastningsområder for bramgæs. Del 1: Kortlægning af tilstand, maj-juni 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. - Teknisk rapport nr. 190. http://dce2.au.dk/pub/TR190.pdf

Sammenfatning

En kraftig øgning i antallet af overvintrende bramgæs i Guldborgsund Kommune giver anledning til konflikter med landbrugsinteresser, fordi gæssene overvejende søger føde på afgrødemarker. Om foråret udviser bramgæssene dog en præference for strandenge og ferske enge, hvor de ikke bliver anset for at være et problem. En kortlægning af engenes tilstand i maj-juni 2020 viste imidlertid at kun omkring halvdelen af arealerne er egnede for gæs, og at flere store sammenhængende arealer er tilgroede pga. manglende husdyrgræsning eller høslet. Hvis sådanne områder kan blive græsset, vil det øge potentialet for gæs betragteligt. Denne rapport præsenterer kortlægningen af strandenge og tilstødende ferske enge i området og giver forslag til, hvor en plejeindsats kan prioriteres, hvis der skal sikres flere områder for gæs, som vil afbøde konflikten med landbrugsinteresserne.