Aarhus University Seal

Nr. 189: Udviklingen i biodiversitet i Klelund Dyrehave 2010-2020

Ejrnæs, R., Nygaard, B., Bladt, J. & Fløjgaard, C. 2020.  Udviklingen i biodiversitet i Klelund Dyrehave 2010-2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Teknisk rapport nr. 189
http://dce2.au.dk/pub/TR189.pdf

Sammenfatning

Vi har i denne rapport samlet og analyseret overvågningsdata fra Klelund Dyrehave indsamlet med henblik på at vurdere udviklingen af biodiversiteten fra 2010, hvor der blev givet tilladelse til at oprette en biodiversitetsdyrehave og frem til evalueringen af tilladelsen i 2020.

 

Vi har evalueret udviklingen i biodiversiteten fra 2010-2020 ved at se på en række indikatorer som beskriver henholdsvis arter, levesteder og processer. For arterne har vi fokuseret på karplanter og mosser, da det er disse arter, som har været overvåget. For levesteder har vi set på arealtyper samt på indikatorer for levestedernes tilstand, herunder trusler mod levestedernes tilstand såsom tilgroning, eutrofiering og afvanding. Endelig har vi set på særlige levesteder som dødt ved og ådsler. For processerne har vi fokuseret evalueringen på etableringen af en naturlig græsningsproces.

 

De undersøgte indikatorer peger i hovedsagen på at biodiversiteten i Klelund Dyrehave er i fremgang. Der er fremgang for artsdiversitet og for antallet af følsomme indikatorarter for god tilstand (arter med mindst 4 i artsscore i det nationale naturtilstandssystem). Desuden er der fremgang i arealet med lysåben natur og arealet med urørt skov, i mængden af dødt ved og ådsler samt i antallet af forskellige store planteædere i dyrehaven. Græsningsfunktionens naturlighed er også øget i perioden i kraft af at tilskudsfodringen er ophørt.

 

Der er stadig mulighed for at øge naturligheden af græsningen, som i dag foregår ved en unaturlig lav tæthed af store planteædere. Tilsvarende er der mulighed for at sikre naturen bedre gennem en tinglysning af beskyttelse på dyrehavens areal mod fremtidig intensivering af naturresurseudnyttelsen.