Aarhus University Seal

Nr. 187: Danmarks ynglebestand af skarver i 2020

Sterup, J. & Bregnballe, T. 2020. Danmarks ynglebestand af skarver i 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 40 s. - Teknisk rapport nr. 187. http://dce2.au.dk/pub/TR187.pdf

Sammenfatning

Denne rapport præsenterer resultaterne af optællingen af de danske skarvkolonier i 2020 og beskriver udviklingen i forhold til tidligere år, både på landsplan og regionalt. Desuden beskrives omfanget af forvaltende tiltag i kolonierne.

Den danske ynglebestand af skarv blev i 2020 opgjort til 31.964 par. Dette svarer til en fremgang på 4,8 % i forhold til året før. Siden 2014 har den danske bestand været stabil på mellem ca. 30.500 og 33.200 par og med årlige udsving på under 5 %. Størrelsen af skarvbestanden har i denne periode svaret til ca. 80 % af det antal, der ynglede i landet, da bestanden kulminerede i årene omkring 2000.

Den eneste region med en markant ændring i antallet af ynglende skarver fra 2019 til 2020 var det sydvestlige Kattegat, hvor der var en fremgang på godt 1.000 reder, svarene til 20 %. I alle øvrige regioner var ændringerne på højst nogle få hundrede reder.

Efter at antallet af skarvkolonier er faldet de seneste tre år, blev der i 2020 fundet så mange nye kolonier, at antallet nåede op på sit hidtil højeste. I alt var der kendskab til 90 skarvkolonier i Danmark i 2020. Heraf var der 18 nye ynglelokaliteter i forhold til 2019, mens 3 kolonier fra 2019 blev forladt i 2020.

Der var i alt 9 kolonier med over 1.000 reder. Landets største koloni var fortsat Stavns Fjord på Samsø med 2.540 reder, mens den næststørste koloni var ”nabokolonien” på Svanegrunden nord for Endelave med 1.585 reder.

Der er formentlig flere årsager til det store antal nye kolonier i 2020. De vigtigste årsager vurderes at være forværrede forhold i nærliggende kolonier, der har fået skarverne til at opsøge nye lokaliteter. De forværrede forhold kan nogle steder være reguleringstiltag, andre steder naturlige påvirkninger, herunder forekomst af havørne. Det voksende antal havørne i Danmark påvirker tilsyneladende de ynglende skarver i stadigt større omfang, hvilket kommer til udtryk gennem reduceret ynglesucces og forsinkelse af ynglesæsonen.

Forvaltende tiltag (regulering) i skarvkolonier omfattede i 2020 i alt 3.695 skarvreder, svarende til ca. 11,6 % af bestanden. Der blev foretaget regulering i 20 kolonier. I 11 af kolonierne foretog Naturstyrelsen selv reguleringen, mens den blev udført af private lodsejere eller andre i 9 kolonier. Ud over reguleringen af reder og deres indhold blev der ved 5 kolonier nedlagt i alt 291 voksne skarver. Omfanget af regulering har ligget på nogenlunde samme niveau i perioden 2016-2020, men var væsentligt lavere i årene før (2010-2015). I 2020 bestod reguleringstiltagene primært i oliering af æg (3.174 reder), mens fjernelse af æg og fjernelse af reder omfattede nogle hundrede reder.