Aarhus University Seal

Nr. 180: Naturgenopretning af stenrev i Roskilde Fjord

Dahl, K. & Göke, C. 2020. Naturgenopretning af stenrev i Roskilde Fjord. Supplerende forundersøgelser samt designforslag for et rev ved Ægholm. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 22 s. - Teknisk rapport nr. 180. http://dce2.au.dk/pub/TR180.pdf

Sammenfatning

Rapporten beskriver en transektundersøgelse udført ved Nørrerev og Selsø Hage, som supplement til en tidligere undersøgelse ”Naturgenopretning af stenrev i Roskilde Fjord - Basisundersøgelse af tre udvalgte lokaliteter” rapporteret i Dahl et al, 2019. Undersøgelsen viste, at disse nye områder rummer tætte forekomster af ålegræs i et større dybdeinterval. De undersøgte områder er derfor ikke umiddelbart ideelle som lokalitet for etablering af stenrev. Undersøgelsen omfattede også et langt transekt ved en ny lokalitet ved Ægholm, som blev fundet meget velegnet for et naturgenopretningsprojekt for stenrev. Bundforholdene ved Ægholm består af sand-grus i overfladelaget, som umiddelbart synes at kunne bære udlægning af sten ud til 3-3½ meters dybde. Forekomster af blåmuslinger og ålegræs dækkede maksimalt på 25% af bunden men var ofte sparsom.

  Rapporten beskriver tillige et konkret designforslag for et stenrev ved Ægholm. Designforslaget omfatter en beskrivelse af de forskellige revstrukturer, der foreslås udlagt. Det er estimeret, at der er behov for ca. 4.450 tons sten til naturgenopretningsrevet. Hertil er det tidligere foreslået, at der etableres et formidlingsrev ud for Veddelev, med et behov for knap 300 tons sten (jævnfør Dahl et al, 2020).