Aarhus University Seal

Nr. 174: Udvikling og test af dronemetode og interkalibrering af eksisterende metode til undersøgelse af ålegræs og anden vegetation på blød bund

Rasmussen, M.B., Krause-Jensen, D. & Balsby, T.J.S. 2020. Udvikling og test af dronemetode og interkalibrering af eksisterende metode til undersøgelse af ålegræs og anden vegetation på blød bund. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 58 s. - Teknisk rapport nr. 174
http://dce2.au.dk/pub/TR174.pdf

Sammenfatning

Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, har af Miljøstyrelsen fået til opgave at undersøge mulighederne for at anvende droner til kortlægning af ålegræsvegetationen i danske farvande i relation til de gældende tekniske anvisninger. Drone-projektet omfattede:

 

Udvikling af drone-baseret metode samt test og dokumentation til bestemmelse af ålegræssets dækningsgrad og dybdegrænse. Projektet dokumenterer desuden dronemetodens anvendelse til at kortlægge ålegræs i området omkring vegetationstransekterne samt til at bestemme vegetationens dækningsgrad på større skala.

 

Desuden er der blevet kortlagt ålegræssets udbredelsesareal på større skala over tid (2012, 2014, 2018) baseret på fly ortofotos.  Desuden omfatter denne rapport resultater fra interkalibreringen af eksisterende metoder til undersøgelse af ålegræsvegetation og anden vegetation på blød bund.

 

Interkalibreringen, baseret på de tre videotransekter, viste signifikante forskelle mellem observatørerne mht. bestemmelse af både dækningsgrad, dybdegrænse for hovedudbredelsen og maksimal dybdegrænse. Forskellene mellem observatørerne afhang af lokalitet og dybdeinterval og var størst for transekter med spredte bestande og begrænset dybdeudbredelse, mens dybe, tætte bestande blev vurderet mere ensartet. Der var særlig stor uoverensstemmelse i observatørernes vurdering af dækningsgraden af drivende alger, hvilket førte til forslag om fremover at simplificere registreringerne af disse på en måde, der sikrer sammenlignelighed med eksisterende tidsserier.

 

Interkalibreringsworkshoppens øvelse i vurdering af dækningsgraden af ålegræs viste, at observatørerne i gennemsnit kommer forholdsvis tæt på den korrekte dækningsgrad, men at der er en del spredning i vurderingerne.

 

Samlet understreger interkalibreringen, at der er behov for at sikre løbende oplæring af observatører og gennemføre regelmæssige interkalibreringer for at sikre bedst mulig sammenlignelighed mellem observatører og dermed optimere kvaliteten af data.