Aarhus University Seal

Nr. 167: Vurdering af kampagnemåling af miljøfarlige forurenende stoffer i vandløb og søer

Sørensen, P.B. & Johansson, L.S. 2020. Vurdering af kampagnemåling af miljøfarlige forurenende stoffer i vandløb og søer. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. - Teknisk rapport nr. 167. http://dce2.au.dk/pub/TR167.pdf

Sammenfatning

NOVANA-overvågningen af miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) i vandløb og søer blev i perioden 2011-2016 gennemført i kampagner. Det betød, at der i den operationelle overvågning blev analyseret for stoffer, som var vurderet til at være relevante i forhold til en potentiel kilde til påvirkning af vandområdet.

Fra MFS-overvågningen analyseres data fra hhv. søer (sedimentprøver) og vandløb (både vand- og sedimentprøver), som blev indsamlet i perioden 2011-2018. Undersøgelsen søger at kortlægge, hvilke stoffer der findes ved de enkelte kilder, og om der er statistisk forskel i koncentrationerne mellem stationer, der kan henføres til de forskellige potentielle kilder (beliggende i forskellige oplandstyper). Den statistiske analyse er baseret på Principal Component Analysis (PCA) efterfulgt af test af, om der er signifikant sammenhæng mellem oplandstyper og PCA-scorer ved brug af lineære modeller. Det er undersøgt, om det samlede kemiske fingeraftryk kan identificeres som signifikant forskelligt mellem stationer i forskellige oplandstyper. I tilfælde af signifikante grupperinger af stoffer i forhold til deres oplandstype, fortolkes de enkelte stoffers betydning for denne gruppering. Analysen omfatter metaller, PAH’er og DEHP i forhold til oplandstyperne “landbrug og spredt bebyggelse”, “regnbetingede udledninger” og “rensningsanlæg med avanceret rensning”.

I søsediment er der fundet sammenhæng mellem koncentrationerne inden for grupperne af henholdsvis metaller og PAH’er og for metaller og PAH’er, samlet set. I vandløbssediment er der fundet sammenhæng mellem koncentrationerne inden for gruppen af PAH’er. Både for sø- og vandløbssediment er der fundet signifikant sammenhæng med oplandstypen “regnbetingede udløb” og PAH’erne, med et forventet lidt højere koncentrationsniveau sammenlignet med de øvrige oplandstyper i undersøgelsen. I vandløbsvand er der ikke fundet sammenhæng mellem koncentrationerne af metaller eller sammenhæng med nogen af oplandstyperne i undersøgelsen.