Aarhus University Seal

Nr. 182: Sanitary survey rapport 13: Limfjorden (østlige udløb)

Feld L, Larsen MM, Jakobsen HH, Göke C, Hendriksen NB, Rømer JK, Mohn C & Jensen AN. 2020. Sanitary survey rapport 13: Limfjorden (østlige udløb). Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 98 s. - Teknisk rapport nr. 182. https://dce2.au.dk/pub/TR182.pdf

Sammenfatning

Det fremgår af reglerne i Kontrolforordningen for animalske fødevarer (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854), at mikrobiologisk klassificering af produktionsområder for muslinger m.m.[1] og den dertil hørende prøveudtagningsplan skal bygge på en ’sanitary survey’. En sanitary survey er en vurdering af interaktionerne mellem potentielle forureningskilder, klimaforhold, vandbevægelser m.m. i området. EU-Kommissionens vejledning i udarbejdelse af sanitary survey (EU 2017) har dannet basis for denne rapport. Der er dog i visse tilfælde taget hensyn til den danske praksis for mikrobiologisk prøveudtagningsfrekvens og tidligere klassificering foretaget på baggrund af denne, som beskrevet i muslingebekendtgørelsen (Bekendtgørelse 1300 af 2/12/2019, tidligere bekendtgørelse 734 af 10/07/2019) og opsummeret i appendiks 11 Lovgivning.

Rapporten behandler Limfjorden (østlige udløb), som er beliggende i den østlige del af Limfjorden fra Aggersundbroen ved Løgstør til Limfjordens udmunding i Kattegat ved Hals og Egense. Området består af tre produktionsområder: P40, P41 og P42. I området Limfjorden (østlige udløb) foregår der ikke erhvervsmæssigt muslingeopdræt eller kommercielt fiskeri. Dog er der ved Lindholm Strandpark et lokalt fjordhaveprojekt med opdræt af muslinger til eget forbrug. Områdets beskaffenhed er generelt ikke befordrende for vækst af muslinger, idet det primært er karakteriseret ved lavvandsområder og ensartet sandbund. Derudover er der et generelt forbud mod muslingefiskeri i P40. Der er således ikke registreret landinger af muslinger i Limfjorden (østlige udløb) siden 2011, hvor Fiskeristyrelsen påbegyndte indsamling af data. På trods af manglende høst de sidste 10 år i produktionsområderne 40 og 41, er det beslutte at medtage disse i nærværende rapport, for at kunne vurdere den mulige påvirkning i område 42. Rapporten understøttes af offentligt tilgængelige data fra overvågning af mikrobiologisk forurening i området Limfjorden (østlige udløb), hvor indholdet af E. coli er bestemt i prøver af muslinger udtaget i forbindelse med Fødevarestyrelsens kontrol af muslingefiskeri. Der er desuden anvendt information og data, som er hentet fra de omkringliggende kommuners hjemmesider samt fra Danmarks Statistik. Det skal hertil bemærkes, at rapporter, der er hentet fra internettet, kan blive fjernet eller flyttet ved ændringer på kommunernes eller ministeriernes hjemmesider. Samtidig kan dynamiske tabeller, der er dannet med webbaserede dataapplikationer, ændres, når der kommer nye data, eller hvis der sker revision af de underliggende data. Det kan derfor ikke garanteres, at alle referencer, anvendt information og data fremadrettet vil være tilgængelige på nettet.

Fra den danske muslingeovervågning findes der et yderst begrænset sæt historiske data for E. coli-niveauer i muslinger m.m. indsamlet fra Limfjorden (østlige udløb). Der er gennem de seneste 10 år (2010-2019) kun blevet analyseret prøver fra et enkelt produktionsområde (P42), mens de øvrige to produktionsområder (P40-P41) ikke er repræsenteret i prøvetagningsdata. Fra området Limfjorden (østlige udløb) blev der i alt for 10-årsperioden kun analyseret 6 prøver for E. coli og ingen prøver for Salmonella. Alle prøver blev udtaget fra havbunden og bestod af blåmuslinger (Mytilus edulis).

Datasættet for de få undersøgte prøver viste en god mikrobiologisk hygiejne med et lavt indhold af E. coli i alle prøver ≤ 230 MPN E. coli/100 g. Alle prøverne blev udtaget i 2017, dvs. inden for den seneste 3-års periode, men der er således ikke foretaget nogen analyser i det seneste år.

Samlet set viser sanitary survey for området Limfjorden (østlige udløb), at der er en mangel på analyser af E. coli i muslinger i forhold til at understøtte en tilstrækkelig vurdering af områdets generelle hygiejne. Data fra badevandsanalyser fra klassificerede badestrande i området viste, at der periodevist kan være en udledning af mikrobiologisk forurening til området. Potentielt kan disse udledninger have indflydelse på hygiejnen i produktionsområderne. Dog er det grundet mangelfulde data ikke muligt at udføre en statistisk vurdering af forurening fra E. coli inden for produktionsområder, år eller årstider, og det er således begrænset, hvad der kan konkluderes i forhold til potentielle forureningskilder til de respektive produktionsområder.

Opsummering af anbefalet prøveudtagningsplan

Ud fra en vurdering af potentielle kilder (figur 1.1), transportveje for mikrobiologisk forurening (sanitary survey) samt så vidt muligt en verificering af disse i forhold til historiske, mikrobiologiske data fra Limfjorden (østlige udløb), er der for hvert af produktionsområderne P40-P42 anbefalet et overvågningsprogram.

I hvert af de anbefalede overvågningsprogrammer indgår forslag til et prøveudtagningspunkt, en klassificeringsstatus (indledende eller permanent) samt en prøveudtagningsplan (påkrævet prøveudtagningsfrekvens og -antal).

På baggrund af resultaterne for produktionsområdernes sanitary surveys samt antal, frekvens og indhold af E. coli i prøver (kun bundprøver udtaget) i de historiske, mikrobiologiske analyser gælder det, at ingen af produktionsområderne P40-P42 kan klassificeres, dels pga. manglende data fra det seneste år (2019) og dels et utilstrækkeligt antal data over de sidste 3 år (2017-2019). For at opnå permanent klassificering vil der ifølge EU’s guideline derfor være behov for indledningsvis at indsamle data, således at der findes resultater for mindst 24 prøver fra de seneste 3 år. Desuden skal et passende antal af prøverne være udtaget inden for de seneste 12 måneder.

Rapporten er opdelt i hovedkapitler, som giver en opsummering af identificerede mikrobiologiske forureningskilder. Hovedkapitlerne tager udgangspunkt i appendiks 2-8. Appendiks 9 er en detaljeret gennemgang af de samlede historiske mikrobiologiske data fra muslingeovervågningen. Det vurderes ikke nødvendigt at foretage en ’shoreline survey’, da alle mulige kilder til sanitær forurening er beskrevet i kommunernes spildevandsplaner, badevandskvalitetsbeskrivelser og Miljø- og Fødevareministeriets basisanalyser i forbindelse med vandrammedirektivet.[1] Muslinger m.m.: toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle.