Aarhus University Seal

Nr. 199: Omregning af indhold af PFAS mellem muskel og lever i fisk

Larsen, M.M. & Bossi, R. 2021. Omregning af indhold af PFAS mellem muskel og lever i fisk . Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 44 s. - Teknisk rapport nr. 199
http://dce2.au.dk/pub/TR199.pdf

Sammenfatning

For et antal arter er fordelingen af PFAS-indholdet i mellem muskel og lever er undersøgt for danske marine og ferskvandsområder. En litteratur gennemgang af fordeling mellem muskel og lever er ligeledes gennemført. Det diskuteres hvordan EU-fastsatte miljøkvalitetskrav (EQS) for biota fortolkes, når de er baseret på human eksponering, og anvendelsen af fordelingen mellem muskel og lever til at konvertere målte indhold i lever til sammenligning af grænseværdier for fødevarer diskuteres. Resultaterne viser, at der fladfisk og ørred er en noget lavere omregningsfaktor end de 17.9 der er anvendt i OSPAR frem til 2019, baseret på især svenske undersøgelser af aborrer og sild. Der findes en faktor 10 for individ prøver af fladfisk samt puljede og individ prøver for ørred er mere beskyttende og relevant for danske arter, og for fladfisk findes for endvidere for puljede prøver at forskellen er endnu mindre, så det i forhold til NOVANA programmet er mere relevant at bruge en faktor 5 til omregning fra lever til muskel i marine bundlevende fisk.