Aarhus University Seal

Nr. 194: Konsekvensvurdering af spildevandsudledning i Øresund

Carstensen, J. & Christensen, J.P.A, 2021. Konsekvensvurdering af spildevandsudledning i Øresund. Potentielle effekter for havmiljøet. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 38 s. - Teknisk rapport nr. 194. http://dce2.au.dk/pub/TR194.pdf


Sammenfatning

Københavns Kommune gav i maj 2020 HOFOR tilladelse til at udlede 160.000 m3 mekanisk renset spildevand over fem dage fra Strandvængets Pumpestation til udledningspunktet U4 i Kongedybet ud for Københavns Havn. I denne rapport vurderes den potentielle effekt, som denne udledning kunne have haft på havmiljøet i Øresund, såfremt udledningstilladelsen var blevet anvendt i fuldt omfang. Øresund lever på nuværende tidspunkt ikke op til vandrammedirektivets målsætning om god økologisk tilstand, hvilket hovedsageligt skyldes en høj tilførsel af næringsstoffer fra land, primært i form af kvælstof.

 

Udledning af 160.000 m3 mekanisk renset spildevand med høje koncentrationer af næringsstoffer og organisk stof er estimeret til at medføre en øget tilførsel til Øresund på 96 tons COD, 52 tons BOD, 8,7 tons TN og 1,3 tons TP. Dette bidrag udgør mindre end 1 % af de årlige tilførsler af næringsstoffer og lidt mere for COD og BOD. Bidraget svarer til en fordobling af de daglige tilførsler fra punktkilder til Kongedybet for COD, TN og TP og en 10-dobling for BOD over perioden på de fem dage.

 

Udledningen fra Strandvængets Pumpestation vil ikke have nogen mærkbar effekt på havmiljøet i Øresund som helhed, hvor det er de samlede tilførsler over længere tid, som har betydning. Derimod forventes svagt forhøjede koncentrationer af næringsstoffer og klorofyl og nedsat sigtdybde i Kongedybet, men disse midlertidige effekter er små i forhold til de naturlige variationer over tid. I umiddelbar nærhed af udledningspunktet U4 vil man kunne forvente en øget algevækst på niveau med forårsopblomstringen og reduceret sigtdybde. Denne kortvarige opblomstring og reduceret sigtdybde vil dog ikke påvirke ålegræs og makroalger i området. Ligeledes vil tilførslen af let nedbrydeligt organisk stof i det mekanisk rensede spildevand kunne medføre iltsvind i umiddelbar nærhed af udledningspunktet. Et tidsbegrænset fald i iltkoncentrationen vil formentlig have en lille effekt på bunddyrene, med mindre at der opstår iltfrie forhold med frigivelse af det giftige svovlbrinte. Da udledningen fra Strandvængets Pumpestation ikke er permanent, vil bunddyrssamfundet omkring udledningspunktet reetablere sig inden for nogle år i tilfælde at svovlbrintefrigivelse.

 

Øresund modtager hvert år store mængder af næringsstoffer og organisk stof, hvoraf størstedelen kommer fra mange spredte spildevandsudledninger, som samlet medfører eutrofiering og påvirker havmiljøet. Derfor har en kortvarig udledning fra Strandvængets Pumpestation kun en relativt lille effekt på havmiljøet i Øresund, som er begrænset til området omkring udledningspunktet. Men denne midlertidige udledning bidrager med næringsstoffer og organisk stof til et økosystem, som allerede er overbelastet og ikke opfylder de økologiske målsætninger. Såfremt en ekstra udledning er uopsættelig nødvendig, anbefales det, at udledningen foretages i det sene efterår eller den tidlige vinter, hvor rekreative aktiviteter og algernes optag af næringsstoffer er minimale.