Aarhus University Seal

Nr. 192: Kortlægning af sæler i Limfjorden og tilstødende vandløb

Stepien, E.N., Teilmann, J. & Galatius, A. 2021. Kortlægning af sæler i Limfjorden og tilstødende vandløb. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. - Teknisk rapport nr. 192. http://dce2.au.dk/pub/TR192.pdf

Sammenfatning

Den spættede sæl (Phoca vitulina, L.1758) er et havpattedyr, som findes i Nordeuropa og alle danske farvande, men er sjælden omkring Bornholm. Flere steder i dens udbredelsesområde observeres spættet sæl i floder og åer, dette gælder også i Danmark. Det er naturligt for spættede sæler at svømme langt op i større vandløb i deres søgen efter føde. Det har været årsag til konflikter med især lystfiskere, der oplever faldende fangster når sælerne er i åen, og skabt spørgsmål om sælernes effekter på vandløbenes bestande af ørred og laks. Gennem indberetninger, interviews, GPS-mærkede sæler samt overvågning af Karup Å, viser denne rapport at de spættede sæler ind i mellem søger op i Karup Å-system, men at det formenligt er et begrænset antal sæler uden nogen væsentlig effekt på åernes havørredbestand. Generelt lader det til at forekomsten af sæler der søger op i åerne, er højere de år hvor der er et lavt antal optalte sæler på hvilepladserne i den centrale del af Limfjorden. Det kan skyldes at når fødemængden er lav i de centrale bredninger søger sælerne i højere grad op i åerne.