Aarhus University Seal

Nr. 185:Betydning af sandsynligvis underestimeret nedbør på den beregnede tilførsel af vand, kvælstof og fosfor til havet

Thodsen, H., Tornbjerg, H., Blicher-Mathiesen, G., Højbjerg, A.L., Stiesen, S. & Troldborg, L. 2020. Betydning af sandsynligvis underestimeret nedbør på den beregnede tilførsel af vand, kvælstof og fosfor til havet. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 32 s. - Teknisk rapport nr. 185
http://dce2.au.dk/pub/TR185.pdf

Sammenfatning

Den modellerede forskel imellem to scenarier:

i) Oprindelig nedbør scenarie = DMI’s 10x10km gridnedbør 1990-2018 uændret

ii) modificeret nedbør scenarie = DMI 10x10 km gridnedbør modificeret, hvor gridnedbøren efter 2010 er blevet opjusteret (se kapitel 3)

er for perioden 2011-2018 på landsplan, at:

  • Ferskvandsafstrømningen er 0-4 % højere i ii) modificeret nedbør scenariet end i i) oprindelig nedbør scenariet
  • Kvælstoftilførslen er 0-4 % højere i ii) modificeret nedbør scenariet end i i) oprindelig nedbør scenariet
  • Fosfortilførslen er 0-3 % højere i ii) modificeret nedbør scenariet end i i) oprindelig nedbør scenariet.

Det vil sige, at effekten af den inkonsistent målte og sandsynligvis underestimerede nedbør er, at vandafstrømningen gennemsnitligt er underestimeret med 0-4 % på landsniveau for perioden 2011 – 2018 opgjort med de metoder, der anvendes i Thodsen m.fl. (2019a), og at kvælstoftilførslen er underestimeret med 0-4 %, og fosfortilførslen er underestimeret med 0-3 % også gennemsnitlig for hele ovenævnte perioden. Underestimeringen af de modelberegnede kvælstof- og fosfortilførsler til havet skyldes således primært underestimeringen af nedbørsinputtet til den modelberegnede ferskvandsafstrømning. For de 8 regioner landet er blevet opdelt i, er både vandafstrømningen og kvælstof- og fosfortilførslerne tilsvarende underestimeret med 0-14 %.

For enkelt år vil forskellen være større, ligesom der vil forekomme noget større forskelle for mindre oplande.

Usikkerheden på resultaterne er betydelig, og der vil være betydelige variationer inden for landet. Størst procentvis usikkerhed findes i helt umålte oplande uden punktkilder, mens den mindste usikkerhed knytter sig til oplande med en høj andel af målt opland og betydelige punktkilder, da de målte oplande og punktkilder ikke er beregnet med en nedbørsdreven model.

De ovenfor nævnte beregnede forskelle relateres udelukkende til delvist målte- (oplande med ufuldstændig måletidsserie) og umålte oplande.

Effekten på referenceferskvandsafstrømningen for Vandområdeplan 2021-2027, som er beregnet for perioden 1990-2018, vurderes at være mellem -3 % og 3 % af den nuværende referenceafstrømning.

Det er som grundlag for analysen forudsat, at den aktuelle fordampning i perioderne 1990-2010 og 2011-2018 er ens, selvom DMI har beregnet, at den potentielle fordampning er ca. 4,5 % højere i den sidste periode. Det vurderes, at effekten af at medregne en sådan ændring i den potentielle fordampning er af mindre betydning for de endelige resultater i rapporten. Desuden forudsættes det i analysen, at årsagen til inhomogenitet i nedbørsdata findes i perioden efter 2010, men DMI udelukker ikke, at der kan være behov for justeringer i nedbørsdata fra perioden før 2011.