Aarhus University Seal

Nr. 176: Sælers bevægelsesadfærdsmønstre i Limfjorden og de omkringliggende åer

Teilmann, J., Stepien, E.N., Sveegaard, S., Dietz, R., Balle, J.D., Kyhn, L.A. & Galatius, A. 2020. Sælers bevægelsesadfærdsmønstre i Limfjorden og de omkringliggende åer. Analyser af adfærd af spættede sæler mærket med satellitsender i Limfjorden i relation til åer med havørredproduktion. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. - Teknisk rapport nr. 176. http://dce2.au.dk/pub/TR176.pdf

Sammenfatning

Den spættede sæl (Phoca vitulina, L 1758) er den mest almindelige sæl i Danmark og findes i de fleste danske farvande og flere steder observeres spættede sæler også i floder, åer og søer. Det er naturligt for denne sælart at svømme langt op i de større åer i deres søgen efter føde. Dette har i Danmark imidlertid skabt konflikter med især lystfiskere, der har oplevet faldende fangster af havørred og laks, når sælerne befinder sig i åen. Ved hjælp af satellitsendere, der limes til sælernes pels undersøger vi i denne rapport, hvordan spættet sæl, bevæger sig rundt gennem året. Sælerne blev mærket nær Sundsøre Odde nord for Karup Å, hvor ørredfiskere har oplevet et stigende antal sæler i åen. Bevægelserne kortlægges via GPS positioner og viser, at de 10 sæler, der blev mærket i projektet ikke svømmer op i nogen åer eller bruger tid omkring å-udløbene. Til gengæld opholder sælerne sig en stor del af året i de smalle sund, hvor fiskene trækker forbi på vej til og fra Kattegat og Nordsøen. Det er endnu ikke undersøgt om de mærkede sæler har spist havørred, eller om de har andre foretrukne fødeemner (afrapporteres senere).