Aarhus University Seal

Nr. 178: Microplastic partikler i Nordsøen sedimenter 2015

Strand, J. & Tairova, Z. 2016. Microplastic particles in North Sea sediments 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 20 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 178. http://dce2.au.dk/pub/SR178.pdf

Sammenfatning

Forekomsten af mikroplastpartikler i størrelsesintervallet 20-5000 µm er blevet undersøgt i sedimentprøver, som blev indsamlet på ti stationer i august 2015 i den danske del af Nordsøen. For hver prøve blev indholdet og sammensætningen af mikroplastpartikler visuelt identificeret ved mikroskopi i en prøve bestående af 50 ml sediment, efter at prøven var blevet behandlet kemisk for at fjerne naturligt organisk materiale, udrystet med mættet saltvand og til sidst størrelsesfraktioneret med testsigter i seks størrelsesintervaller.

Undersøgelserne viste, at partikler, som visuelt blev bestemt som mikroplast, forekom i alle prøverne. Fibre udgjorde 90-100 % af partiklerne og var dermed den dominerende type af mikroplast, efterfulgt af 0-8 % plastfragmenter og flager. For de mere sikkert identificerede mikroplastpartikler lå niveauet af mikroplast i prøverne på 192-675 partikler per kg tørvægt og 260-980 partikler per liter vådt sediment. Derudover blev der fundet en væsentlig gruppe af partikler af mere usikker oprindelse: det blev vurderet, at de sandsynligvis bestod af naturligt partikulært materiale, uden at det kunne udelukkes, at de egentlig bestod af syntetiske polymer materialer som i mikroplast.

En opdeling af mikroplast på de seks størrelsesfraktioner viste, at partikelstørrelser på 20-300 µm dominerede med en andel på 69-97 %. De mindste partikler med størrelser på 20-38 µm og 38-100 µm bidrog med henholdsvis 4-44 % og 17-55 %, mens partikler > 1000 µm kun bidrog med 0-5 % af de identificerede mikroplastpartikler. Der blev ikke fundet plastpartikler > 5 mm.

Med hensyn til farvesammensætning af mikroplast, så udgjorde blå partikler med en andel på 44 % i gennemsnit den største gruppe, efterfulgt af sorte partikler med en andel på 25 % i gennemsnit. Kun enkelte partikler med andre farver som hvid, rød, grå, brun, grøn, pink og violet blev identificeret som mikroplast.

Der var ingen tydelige vest-øst eller nord-syd gående spatiale trends ved sammenligning af resultaterne fra de ti prøvetagningsstationer i Nordsøen.