Aarhus University Seal

Sommersolen giver flere luftforurenende partikler

Udledningen af luftforurenende partikler er faldet betragteligt gennem de se seneste årtier. Forskernes analyse af den tidslige variation af partikelforurening i de danske storbyer viser at kemiske reaktioner i luften bidrager til højere antal partikler, når der er meget sollys.

Langtransporterede partikler og deres gasformige forstadier bidrager til partikelantal for partikler med en diameter mindre end 1 µm. Sollys laver gasserne om til partikler.

Nye resultater af luftkvalitetsmålinger viser, at luften i Danmark er blevet mindre forurenet med ultrafine partikler gennem de seneste årtier og at niveauet af ultrafine partikler i 2021 var på niveau med 2020. Resultaterne viser også at de kemiske processer i luften fører til flere partikler om sommeren. Og det er solen medvirkende til.

I en ny rapport præsenterer forskere resultater for niveauer og udviklingstendenser for partikelantal og elementært kulstof sammen med en analyse af sæson- og døgnvariation af disse partikelkomponenter. Partikelantallet er et mål for mængden af ultrafine partikler i luften. Her viser den nye analyse af sæsonvariationen et relativt højere antal partikler i luften i sommerhalvåret ved målestationen for bybaggrund i København og den landlige målestation ved Risø ved Roskilde sammenlignet med vinterhalvåret.

I ”The Particle Project 2021” rapporterer forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi resultater af målinger af partikelstørrelser, partikelantal samt elementært kulstof i luften i Københavns bybaggrund. Målingerne fra bybaggrund sammenlignes med resultaterne fra de øvrige målestationer i København.

Målinger viser ifølge rapportens forfattere et højere partikelantal i sommerhalvåret end i vinterhalvåret ved målestationen for bybaggrund i København og den landlige målestation ved Risø ved Roskilde. Ved gademålestationen på H.C. Andersens Boulevard viser målingerne omtrent ens partikelantal sommer og vinter.

Årsagen til disse månedsvariationer i ”baggrundsluften”er ifølge rapporten, at partikler med diameter mellem 11 og 478 nm stammer fra udledninger fra vejtrafik og boligopvarmning med brændefyring samt fotokemiske reaktioner i atomsfæren. Og disse fotokemiske reaktioner er afhængige af sollyset, som der er mest af om sommeren.

Partikler kan dannes af gasser ved såkaldte fotokemiske reaktioner – kemien i luften ændrer sig dermed, når stoffer bliver udsat for lys. De fotokemiske reaktioner mellem partiklernes gasformige forstadier forløber kun, når der er sollys, og derfor ses et relativt stort bidrag til den samlede mængde partikler fra de fotokemiske reaktioner om sommeren.

Målingerne er et supplement til luftovervågningsprogrammet under NOVANA og bidrager med forskning omkring kilderne til partikelforureningen i Danmark.

 Læs rapporten ”The Particle Project 2021” her.

Kontakt : Seniorforsker Thomas Ellermann; tel@envs.au.dk. Mobil 51489584.