Luft

Himmel. Foto: Britta Munter. Dekoration.

 

Væsentlige problemer

Forureningen med ultrafine partikler i byerne og nedfaldet af kvælstof i vores natur- og havområder er blandt de mest aktuelle luftforureningsproblemer i Danmark. På globalt plan er det alvorligste problem udslippet af CO2 (kuldioxid) og andre såkaldte drivhusgasser, som kan medvirke til at opvarme hele kloden.

Aarhus Universitets indsats

Vi måler luftforureningen i Danmark og i Grønland. Vi arbejder med matematiske modeller som kan beskrive hvordan luftforureningen transporteres, omdannes og afsættes. Modellerne går i detaljeringsgrad fra den lokale forurening i en gade, over det landsdækkende til den globale luftforurening. Vi varetager opgørelser af emissioner i forhold til de internationale konventioner - Klimakonventionen og Genevekonventionen om langtransporteret luftforurening - samt EU.

Vi har gennem en længere årrække udviklet en særlig ekspertise i at kombinere målinger og modelberegninger for at beskrive og vurdere luftforureningens betydning og påvirkninger af mennesker og natur.

Mere viden om luft

Brug menuen til venstre som indgang til vore mange sider om luftforurening, fx Udsigt for luftforurening, måleresultater, emissionsopgørelser, luftforureningsmodeller mm.

Siderne om luftforurening vedligeholdes af Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet på vegne af DCE. De er oprindelig udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), som nu er afløst af DCE.

Forskning

Forskning i luft og emissioner foregår især i Institut for Miljøvidenskab i følgende sektioner:

Rådgivning af Miljøministeriet

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi rådgiver myndigheder og andre om luftforurening og emissioner via rammeaftalen mellem Aarhus Universitet og Miljøministeriet.

Inden for emnet Luft rådgiver DCE Miljøministeriet om følgende emner:

  • Luftkvalitet
  • Atmosfærisk N og C
  • Partikulær luftforurening og sundhed
  • Klima og luftforurening
  • Emissioner til luft /human og miljømæssig eksponering til disse emissioner

Øvrig rådgivning

DCE tilbyder serviceydelser og rådgivning til øvrige offentlige og private kunder indenfor alle vores ekspertiseområder. Alle konsulentydelser er baseret på internationalt anerkendt forskning.

Vi er leveringsdygtige både i data, modelværktøjer til beregning af luftforurening, og ekspertise til at vurdere omfanget af forskellige problemer, sådan at problemerne løses mest effektivt.

Her finder du yderligere oplysninger om DCE's rådgivning.