Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

DCE offentliggør baggrundsnotater til havstrategi

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har for Naturstyrelsen udarbejdet en række faglige baggrundsnotater til Danmarks Havstrategi. Hovedparten af disse notater er nu offentliggjort på DCE’s hjemmeside, og de resterende offentliggøres snarest.

14.08.2012 | Steen Voigt

Stenrev

Stenrev. Foto: Karsten Dahl

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har for Naturstyrelsen udarbejdet en række faglige baggrundsnotater til Danmarks Havstrategi. Hovedparten af disse notater er nu offentliggjort på DCE’s hjemmeside, og de resterende offentliggøres snarest.

Følgende baggrundsnotater er offentliggjort:

Fysiske og kemiske forhold. Jens W. Hansen, Anders Windelin, Cordula Göke, Eva T. Jørgensen, Flemming T. Hansen og Thomas Uhrenholdt 2012. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 63 pp.

Karakterisering af fremherskende og særlige habitattyper i havbund og vandsøjle i de danske farvande. Dahl, K., D.L.J. Petersen, I. Krag Petersen, P. Dolmer, T.K. Sørensen og L.W. Clausen. 2012. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 40 pp.

Karakterisering af de biologiske forhold i de danske havområder. Henriksen, P., Møller, E.F., Dahl, K., Stæhr, P., Hansen, J., Pommer, C., Teilman, J., Sveegaard, S., Glatius, A., Andersen, S.M., Petersen, I.K., Sørensen, T.K. og Vinther, M. 2012. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 97 pp.

Opgørelse over rumlig udbredelse, tidslig udvikling og tæthed af ikke-hjemmehørende arter i danske farvande. Stæhr, P. & M. Thomsen. 2012. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 14 pp.

Faglig karakterisering af forekomst og udbredelse af miljøfarlige stoffer, herunder biologiske effekter, i de danske farvande. Gustavson, K., Strand, J. og Larsen, Mørk, M. 2012. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 35 pp.

Tildækning og befæstning af havbunden. Jens W. Hansen, Cordula Göke og Anders Windelin 2012. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 18 pp.

Foreløbig karakterisering af fysiske skader forårsaget af råstofindvinding og bundtrawling i de danske farvande. Andersen, J.H., J.W. Hansen, C.D. Pommer og P. Dolmer. 2012. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 29 pp.

Undervandsstøj i danske farvande – status og problemstillinger i forhold til økosystemer. Tougaard, J. 2011. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 29 pp.

Affald i havet. Jens W. Hansen, Jesper H. Andersen, Jakob Strand og Thomas K. Sørensen 2012. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 28 pp.

Væsentlige ændringer i temperatur- og salinitetsforhold, herunder andre klimatologiske forhold, i de danske farvande forårsaget af meneskelige aktiviteter. Andersen, J.H., J. Carstensen, og J.W. Hansen. 2011. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 13 pp.

Tilførsel af syntetiske samt ikke-syntetiske stoffer og forbindelser til de danske farvande. Susanne Boutrup og Lars M. Svendsen 2011. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 53 pp.

Tilførsel af næringsstoffer og organiske stoffer. Lars M. Svendsen, Jørgen Windolf og Thomas Ellerman 2012. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.89 pp.

Tilførsler af mikrobielle patogener til de danske farvande. Niels B. Hendriksen 2011. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 12 pp.

Klassifikation af eutrofieringstilstanden i de danske farvande – en indikator-baseret statusvurdering. Andersen, J.H., C. Murray, J.W. Hansen, C. Göke og D.J. Petersen. 2011. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 42 pp.

Klassifikation af biodiversitets­tilstanden i de danske farvande – en indikator-baseret statusvurdering. Andersen, J.H., C. Murray og C. Göke. 2011. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 30 pp.

Kontakt: Projektchef Jesper H. Andersen, tlf. 8715 8585, jha@dmu.dk
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Om havstrategien
Danmark skal til efteråret for første gang aflevere en havstrategi til EU, og Naturstyrelsen sendte i juli 2012 udkast til denne havstrategi i offentlig høring frem til den 27. august 2012. Havstrategien skal være med til at sikre et bedre miljø i havene omkring Danmark.

Ifølge Naturstyrelsen skal Havstrategien indeholde:

  • en basisanalyse bestående af en beskrivelse og en vurdering af havområdernes egenskaber og nuværende miljøtilstand samt menneskelige aktiviteters indvirkning på havområderne,
  • en økonomisk og social analyse af havområdernes udnyttelse, herunder omkostningerne ved en forringelse af havmiljøet,
  • en karakterisering af god miljøtilstand, og
  • miljømål for en række direktivbestemte aspekter af miljøkvaliteten, og for påvirkningen af de danske havområder med tilhørende indikatorer med henblik på at opnå god miljøtilstand.


Udkast til Danmarks Havstrategi (Naturstyrelsen hjemmeside)

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen
Tags: Havstrategi