Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 390: Referenceværdier og grænseværdier for ålegræsdybdegrænser til brug for vandområdeplanerne

Timmermann K, Christensen JPA, & Erichsen A. 2020. Referenceværdier og grænseværdier for ålegræsdybdegrænser til brug for vandområdeplanerne. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. - Videnskabelig rapport nr. 390. http://dce2.au.dk/pub/SR390.pdf

Sammenfatning

Denne rapport omhandler fastlæggelsen af referenceværdier og grænseværdier for indikatoren ”ålegræssets dybdegrænse”, som anvendes til vurdering af miljøtilstanden i danske kystvande iht. EU's vandrammedirektiv.

 

Fastlæggelsen af referenceværdier er baseret på et stort historisk datasæt for ålegræsobservationer indsamlet i perioden 1880-1930. Ålegræsdata fra denne periode vurderes at reflektere en referencetilstand, som i vandrammedirektivet er defineret som ingen eller kun meget ubetydelige menneskeskabte ændringer i forhold til uberørte forhold.  Det historiske datamateriale indgår i en regressionsbaseret model, som beskriver ålegræssets dybdeudbredelse i de enkelte vandområder ud fra de fysiske parametre ”vandudveksling”, ”gennemsnitsdybde” og ”lagdelingsfrekvens”.

 

Der findes historiske ålegræs observationer fra 48 ud af 109 vandområder og her anvendes observationerne til at fastlægge en vandområdespecifik referencetilstand for ålegræs. I de resterende vandområder anvendes den regressionsbaserede model, sammen med vandområdets fysiske karakteristika til fastlæggelse af referencetilstand.

 

Resultaterne viser, at referencetilstanden for ålegræssets dybdeudbredelse spænder fra godt 4 meter til 13,3 meter, med de laveste dybdegrænser i fjordene og med større dybdegrænse i de mere åbne vandområder. 

Grænseværdier mellem vandrammedirektivets 5 tilstandsklasser fastlægges ud fra interkalibrerede EQR værdier. Beregningerne viser, at grænsen mellem god og moderat tilstand og dermed miljømålet (74 % af referenceværdien’, jf. EU interkalibrering) for ålegræs ligger mellem 3 meter og 9,8 meter for de danske kystvande.