Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 378: Forslag til forbedring af Miljø- og Fødevareministeriets nøgletal for den rekreative værdi af natur

Zandersen, M. Abay, A.T., Termansen, M. 2020. Forslag til forbedring af Miljø- og Fødevareministeriets nøgletal for den rekreative værdi af natur. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 38 s. - Videnskabelig rapport nr. 378 http://dce2.au.dk/pub/SR378.pdf 

Sammenfatning

Formålet med nærværende rapport er at foreslå en forbedring af det eksisterende nøgletal for den rekreative værdi af natur i Danmark. Det eksisterende nøgletal for den rekreative værdi af natur i Danmark er del af Miljø- og Fødevareministeriets miljøøkonomiske nøgletalskatalog (seneste version er beskrevet i COWI, 2014, dateret 19.12.14) og anvendes til brug for samfundsøkonomiske beregninger på miljø- og naturområdet i Danmark.

Monetær værdisætning i forbindelse med rekreation kan anvendes til at vurdere om der er samfundsøkonomiske nettofordele ved fx at opkøbe private jorde til skovrejsning eller til at prioritere etablering af rekreative naturområder i nye byområder. Resultaterne af værdisætning af de rekreative værdier kan dermed være et væsentligt argument for at frigive midler til at etablere eller udvide eksisterende naturområder. Som befolkningen i stigende grad flytter til byområder, bliver presset og sliddet på eksisterende bynære naturområder større og behovet for flere rekreative områder stiger. Nye naturområder kan også bidrage med andre værdier for samfundet, som for eksempel beskyttelse af drikkevand, optag af kulstof og tilbageholdelse og rensning af næringsrig overfladevand. Disse værdier er dog ikke omfattede af nærværende rapport.

Baggrunden for det nuværende nøgletal er en national og rumlig specifik rejseomkostningsmodel (Bjørner and Termansen, 2014) udviklet på basis af en national undersøgelse af danskernes brug af naturområder i 2013 (Bjørner et al., 2014). Det nuværende nøgletal for den rekreative værdi af natur er beregnet som et simpelt gennemsnit af den økonomiske værdi af adgang per område per år og omregnet til økonomisk værdi per ha per år. Tallet er både vist som nationalt gennemsnit og opdelt efter geografi (regioner og kommuner). Det nuværende nøgletal er dog ikke en gennemsnitlig værdi af en marginal forøgelse af rekreative muligheder. Den gennemsnitlige værdi må derfor forventes at dække over meget store forskelle selv uden at tage højde for forskelle mellem hvor attraktive områderne er til forskellige former for rekreation.

Denne rapport beskriver ReCreateEcon, en ny estimering af den tidligere nationale rejseomkostningsmodel, primært på baggrund af de oprindelige data, men også tilføjet nye data for områdekarakteristika og med en ny specifikation af modellen.  Modellen estimerer den monetære værdi af adgangen til naturområder for den danske befolkning og værdiestimaterne fra ReCreateEcon er anvendt som basis for en benefit funktions-transfer. Denne funktion kan anvendes af styrelser, kommuner m.fl. til relativt hurtigt og enkelt at kunne få et bud på den rekreative værdi af nye naturområder eller på værdien af udvidelser af eksisterende naturområder.

Benefit transfer-funktionen, ReCreateEcon Nøgletal, er udviklet som et bruger-venligt excel-værktøj. Benefit transfer-funktionen tager højde for befolkningstætheden i nærområdet og alternative rekreationsmuligheder (substitutionseffekter), samt graden af attraktivitet af de enkelte områder for befolkningen. Graden af attraktivitet afhænger af præferencer i befolkningen for naturområder for forskellige karakteristika ved områderne så som størrelse, naturtyper, infrastruktur, nærhed til kyst eller ejerskab af skov (offentlig versus privat).

ReCreateEcon inkluderer ikke indenlandsk turisme (dvs. ophold hjemmefra længere end en dag) som er relevant i forbindelse med samfundsøkonomiske analyser. Værdiestimaterne for naturområder i udprægede turismekommuner er dermed undervurderede. Dette tydeliggøres ved kortet der viser naturområdernes attraktivitet (figur 3.1), hvor naturområderne langs med fx Vestkysten er blandt den højeste 25 % percentil, mens kortet der viser værdien af at have adgang til naturområderne for rekreation (og udelukker dansk turisme) (figur 2.1) viser, at mange af områderne langs med Vestkysten, pga. afstand til befolkningscentre, ikke opnår så høje rekreative værdier.

Benefit transfer-funktionen viser en rimelig grad af forklaring på variansen i de rekreative værdier af naturområder, estimeret i ReCreateEcon med en R2 på 66 %. De forklarende elementer i funktionen er dels attraktivitet, tilstedeværelsen af alternative rekreationsmuligheder i nærområdet og ikke mindst befolkningstætheden.

Benefit transfer-funktionen stilles til rådighed som et Excel-arkredskab, hvor brugere vil have mulighed for at indsætte data fra projektområdet i benefit transfer-funktionen via to trin (Se boks 3.1). Typen af input data vil kræve relativ enkel GIS-analyse og adgang til datalag omkring naturområder og befolkning i nærheden af projektområdet.

For at gøre resultaterne tilgængelige på et rumligt specifikt niveau og højne anvendeligheden af redskabet, anbefales det at der udvikles et WebGIS med informationer der kan lette brugen af benefit transfer-funktionen. Dvs. at brugere har internetadgang til et Danmarkskort, hvor der kan zoomes ned på naturområder og få følgende informationer for de 2474 naturområder i studiet:

  • Estimerede adgangsværdier fra ReCreateEcon;
  • Attraktivitetsscorer;
  • Rumlig specifik data på alternative rekreationsmuligheder; og
  • Befolkningstæthed.