Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 722: Grønne kommuner. Indikatorer til belysning af kommunernes indsats på natur- og miljøområdet

Levin, G., Münier, B., Fuglsang, M. & Frederiksen, P. 2009. Grønne kommuner. Indikatorer til belysning af kommunernes indsats på natur- og miljøområdet.  Danmarks Miljøundersøgelser, <ST1:PLACE w:st="on">Aarhus</ST1:PLACE> Universitet. 177 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 722.

 

Sammenfatning

 

Denne rapport indeholder resultaterne fra projektet Grønne Kommuner, som Afdeling for Systemanalyse, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet har udarbejdet i perioden fra juni til december 2008. En større del af projektet blev udarbejdet som konsulentarbejde for Danmarks Naturfredningsforening (DN), og er også blevet afrapporteret i HTML-format til DN i december 2008. Nærværende rapport indeholder derudover yderligere analyser omkring fragmentering af naturarealer, som Afdeling for Systemanalyse ved DMU har særlig interesse i.

 

Rapporten er struktureret på følgende måde:

 

Kapitel 1 indeholder en redegørelse for projektets formål og de anvendte metoder. I metodeafsnittet beskrives den generelt anvendte metode til aggregering af analyseresultater til kommuneniveau. Desuden gøres rede for hvilke kriterier og metoder der anvendes til grafisk visning af indikatorerne på kort.

 

Kapitel 2 indeholder en gennemgang af alle indikatorerne. For hver indikator gøres der rede for de datasæt der er blevet anvendt til beregningen, opgørelsesformater, den anvendte metode, de muligheder og begrænsninger der er knyttet til indikatoren, samt mulighederne for en fremtidig opdatering. Desuden er for hver indikator en eller flere grafiske visninger af indikatoren på kort. Det er ideen med rapporten, at beskrivelserne af de enkelte indikatorer kan læses uafhængigt af hinanden. Idet der for en række indikatorer er brugt samme metode til beregning, er der således en del gentagelser i indikatorernes metodebeskrivelser.

 

Kapitel 3 indeholder en kort beskrivelse af de datasæt, vi har anvendt i projektet.

 

I kapitel 4 diskuterer vi projektets resultater og drager nogle generelle konklusioner. Appendiks indeholder tabeller, som for hver indikator indeholder resultaterne fra beregningerne på kommuneniveau.

 

Rapporten tager udgangspunkt i projektet Grønne Kommuner, som Afdeling for Systemanalyse, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet har udarbejdet for Danmarks Naturfredningsforening (DN), fra juni til december 2008. Formålet med projektet har været at opbygge et indikatorsæt som belyser miljø- og naturværdier på kommunalt niveau, samt effekten af kommunernes indsats for at vedligeholde og udvikle disse værdier, bl.a. set i lyset af kommunalreformen. Tematisk blev opgaven således afgrænset af de forhold, den kommunale indsats retter sig imod, samt af de temaer, som er relevante for naturbeskyttelse og naturforvaltning og som er af interesse for DN. Hovedvægten i de 26 fremstillede indikatorer har således været på naturarealer og naturbeskyttelse, påvirkninger fra landbruget samt på arealanvendelse og planlægning. Indikatorerne er baseret på objektive geografiske oplysninger, dvs. fakta om kommunernes indsats der kan udledes af og dokumenteres ud fra landsdækkende kortdata. Desuden er der, så vidt muligt, lagt vægt på, at indikatorerne skal kunne vise en udvikling over tid og at det er muligt at opdatere indikatoren i fremtiden.

 

Hele rapporten i PDF-format (18.6 MB).