Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Luftforurening med partikler – et alvorligt sundhedsproblem

Artikel

Af Finn Palmgren og Jens C. Pedersen

 

Luftforurening med partikler er et af de væsentligste luftforureningsproblemer, specielt i forhold til vores sundhed. Alene i EU anslår man at der dør 288.000 mennesker for tidligt om året som følge af partikelforureningen. En ny bog fra Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet og forlaget Hovedland sætter fokus på forureningen med partikler.

 

En række undersøgelser har påvist at partikelforurening i luften fører til luftvejssygdomme og dødsfald. Mange tal har været nævnt. I bogen holder forfatterne sig til et enkelt, nemlig at det samlede antal for tidlige dødsfald i EU er anslået at være 288.000 årligt. En øget dødelighed som følge af forurening med partikler er især et problem i Central- og Østeuropa, hvor middellevealderen bliver reduceret med op til 36 måneder, mens man i de mindre forurenede områder, fx i Danmark, anslår at middellevealderen er reduceret med 4-9 måneder. I mange af storbyerne uden for Europa er problemerne lige så store eller større.

 

Børn i trafikken. Foto: DMU/Finn Palmgren

 

Denne bog beskriver, hvad partikler er, hvordan og hvor partikelforureningen dannes, og hvad man kan gøre for at begrænse den.

 

Blandt andet kan man læse om:

  • de forskellige typer af partikler
  • dannelse af partikler
  • kilder til partikelforurening
  • skader på sundheden
  • grænseværdier
  • muligheder for at begrænse luftforureningen ved lovgivning.

 

Bogen indeholder den nyeste viden. Den er skrevet af eksperter for ikke-eksperter og er rigt illustreret.

 

Gammelt problem på nye former

 

Mennesker har været udsat for partikelforurening i mange hundrede år, men forureningen har skiftet karakter i takt med den teknologiske udvikling. I dag er luftforurening med partikler derfor et alvorligt sundhedsproblem i mange byer verden over. Lave kilder i byen, fx trafikken og brændeovne, udsætter byboerne for en kraftig forurening, mens høje kilder, som skorstene fra kraftværker og lignende, spreder forureningen mere. Langtransporteret forurening fra det øvrige Europa er således også af stor betydning i Danmark. Foran os ligger store udfordringer, når vi skal reducere forureningen som der er lagt op til i en række beslutninger i fx EU.

 

Partikler er mange ting

 

Vi omtaler ofte partikler som var de et stof ligesom svovldioxid, kvælstofdioxid, ozon m.v. Partikler kan imidlertid indeholde mange forskellige stoffer og findes i mange former og størrelser. De kan drive med vinden over korte eller lange afstande, og undervejs bliver de udsat for kemiske og fysiske omdannelser.

 

Hvordan og hvor partiklerne bliver udledt og dannet har stor betydning for vores eksponering og dermed for de helbredsmæssige konsekvenser. Forskernes forståelse af de fysiske og kemiske processer, som bestemmer forekomsten af partikler i atmosfæren, er helt afgørende for, at vi kan foretage en effektiv og økonomisk fornuftig regulering på området.

 

Komplicerede effekter

 

Effekterne af partikelforureningen er meget komplicerede, fordi partiklernes egenskaber, fx deres indhold af forskellige stoffer, deres form og størrelse, optagelse af vand m.v., har stor betydning for, hvorvidt vi indånder dem, og hvor de bliver afsat i vores luftveje – og dermed for hvordan de påvirker vores helbred.

 

Grænseoverskridende forurening

 

Forureningen med partikler er grænseoverskrivende. I Danmark får vi derfor også partikler fra en lang række kilder i hele verden, især Central- og Østeuropa. Det er derfor en meget omfattende opgave at begrænse forureningen, og det kræver tiltag både i Danmark og internationalt.

 

Vi ved stadig ikke alt

 

Der foreligger en omfattende viden om partikler, som myndighederne allerede i dag anvender til at regulere luftforurening med partikler. Der er dog stadig mange områder, hvor forskerne mangler viden om partikelforureningen.

 

Til trods for at man ved, at der er en klar forbindelse mellem partikelforureningen og sundhedsskader, ved forskerne stadig ikke hvilke dele af partikelforureningen der giver de alvorligste skader. De ved at partiklernes form, størrelse og evne til at optage fx vand er af stor betydning for, hvor de sætter sig i vore luftveje. Men er det partiklernes indhold af farlige stoffer eller er det deres blotte tilstedeværelse og dermed irritation af vores luftveje, der er afgørende? Forskerne har i dag ikke et svar på disse spørgsmål, men det er sandsynligvis en kombination af disse mekanismer, der giver anledning til helbredsskader af forskellig art. De fleste undersøgelser tyder dog på at det er de fine partikler fra forbrænding, som spiller den største rolle for helbredsskader. Det er derfor vigtigt at forskerne hele tiden søger ny viden om hvilke dele af partikelforureningen der er mest skadelig, så myndighederne kan reducere sundhedsskaderne mest effektivt.

 

  Seniorforsker Finn Palmgren, tlf. 48269195, fpj@dmu.dk

 

Omslag partikelbogLuftforurening med partikler – et sundhedsproblem. Forlaget Hovedland 2009. Redigeret af Finn Palmgren med bidrag af: Jesper Christensen, Thomas Ellermann, Ole Hertel, Jytte Boll Illerup, Matthias Ketzel, Steffen Loft, Finn Palmgren, Morten Winther og Peter Wåhlin. 111 sider, rigt illustreret. Pris kr 138,- BestilHele bogen i pdf format (4,72 MB).

 

DMUNyt Årgang 13 nr. 6, 27. april 2009