Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Håndbog for alle der følger med i klimadebatten og -forhandlingerne

Nyhedsartikel

 

 

Collage: DMU/Britta Munter

Af Jens C. Pedersen

Opgørelser af udledninger af drivhusgasserne spiller en helt central rolle i de internationale klimaforhandlinger. Det drejer sig ikke bare om CO2, men også om metan, lattergas og de industrielt fremstillede drivhusgasser. En ny bog fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet præsenterer drivhusgasserne og gennemgår metoder og datagrundlag der ligger bag de nationale opgørelser af drivhusgasudledning. Samtidig kommer bogen rundt om mange af de begreber og termer der vil svirre i luften før, under og efter klimatopmødet i København.

Drivhusgasser er kommet i søgelyset sammen med risikoen for varige klimaforandringer. Menneskenes påvirkning af klimaet søges mindsket ved at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Klimatopmødet i København har dette emne på dagsordenen og medierne fokuserer på klima og drivhusgasser.

Drivhusgasser - kilder, opgørelsesmetoder og internationale forpligtelser indledes med et kort overblik over, hvad drivhusgasser er og hvordan man kan sammenligne deres klimapåvirkning.

Herefter gennemgår forfatterne de seks hovedtyper af menneskeskabte kilder til udledning af drivhusgasser: Energi, transport, industri, landbrug, arealanvendelse og affald. For hver af disse kildetyper får læseren klar besked om de vigtigste drivhusgasser, deres fremkomst og hvordan udviklingen i udledningerne har været siden 1990. Desuden giver forfatterne en grundig beskrivelse af beregningsmetoderne og datagrundlaget.

 

Graf: Udledning af drivhusgasser

Udviklingen i udledning af drivhusgasser i Danmark 1990-2007. Bemærk at udledningen fra energiproduktion svinger meget fra år til år på grund af handel med elektricitet med udlandet.

 

Et af bogens centrale kapitler belyser organiseringen af den internationale klimadebat og de internationale aftaler, der ligger til grund for udledningsopgørelserne. Her findes en let forståelig omtale af bl.a. klimakonventionen og Kyotoprotokollen.

Læseren bliver også klædt godt på til at følge med i klimadebatten, da bogen forklarer en række af de begreber der bruges - eksempelvis NAP, basisår og forpligtelsesperiode samt internationale fora som fx IPCC, COP og COP/MOP.

Bogen er en grundig og pædagogisk håndbog for alle der vil følge med i klimadebatten. Den er skrevet af de eksperter som til daglig har ansvaret for at opgøre Danmarks udledning af drivhusgasser – heriblandt Erik Lyck der på grund af sit engagement i IPCC’s arbejde modtog anerkendelse fra IPCC, da IPCC fik Nobels Fredspris i 2007.

i  Naturgeograf Marlene S. Plejdrup, tlf. 4630 1815, msp@dmu.dk

Drivhusgasser - kilder, opgørelsesmetoder og internationale forpligtelser. Forlaget Hovedland 2009. Redigeret af Marlene Plejdrup med bidrag af: Ole-Kenneth Nielsen, Morten Winther, Steen Gyldenkærne, Erik Lyck, Marianne Thomsen, Leif Hoffmann, Patrik Fauser og Rikke Albrektsen. 112 sider, rigt illustreret. Pris kr. 138,- Bestil | Hele bogen i pdf format (4,24 MB).

 

Grafik, drivhusgasser i atm.

 

Udviklingen i koncentrationen af de vigtigste drivhusgasser i atmosfæren gennem de seneste 2000 år.

 

DMUNyt Årgang 13 nr. 20, 11. november 2009