Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 198: Tøndermarskens ynglefugle 2003

Kahlert, J, Clausen P., Hounisen J.P. & Petersen, I.K. 2004. Arbejdsrapport nr. 198, 47 s.

 

Sammenfatning

 

Siden 1979 er der udført overvågning af ynglende vandfugle i Tøndermarsken. Denne rapport beskriver de seneste resultater fra 2003. Resultaterne er præsenteret for fire delområder: 1) Margrethe Kog, 2) Magisterkogen og Rudbøl Sø, 3) Hasberg Sø og 4) Ydre Koge.

 

Antallet af ynglende andefugle var relativt højt i Margrethe Kog i 2003, mens vadefuglene generelt havde et dårligere yngleår end i 2002. Margrethe Kog er dog fortsat det delområde, hvor vadefugle har de markant tætteste forekomster i Tøndermarsken. Forekomster af kolonirugende arter som måger, terner og klyde var på et relativt lavt niveau i 2003 i forhold til tidligere.

 

I Magisterkogen og Rudbøl Sø, som fortrinsvis er et yngleområde for arter knyttet til sø- og rørskovsområder, synes fuglenes antal at være relativt stabile. Både ande- og vadefugle, som er knyttet til engene i randområderne, havde dog generelt et mindre antal i 2003 sammenlignet med tidligere.

 

I Hasberg Sø ynglede der i 2003 relativt flere andeog vadefugle end set i flere år.

 

I de Ydre Koge er der gradvist siden efteråret 2001 iværksat miljøvenlig jordbrugsdrift (MVJ). Et af elementerne i MVJ-ordningen er at bevare en større fugtigshedsgrad på engene i fuglenes yngletid gennem tilstopning af grøblerender. Derudover er der nogle begrænsninger i det antal husdyr, der må udsættes på arealerne samt nogle reguleringer af tidspunktet for slæt og afpudsning.

 

Rapporten giver en foreløbig status for betydningen af MVJ-ordningen. Forhold, som er relateret til husdyr og maskinel behandling af engene, forventes dog først at kunne have en effekt på længere sigt og er ikke nærmere behandlet i rapporten. Inden ynglesæsonen 2003 blev der foretaget tilstopning af grøblerender på ca. 250 ha. Dermed udgør det arealet med tilstopning af grøblerender ca. 336 ha (ca. 18% af det samlede areal i de Ydre Koge).

 

Fire arter er udvalgt til at belyse effekterne af MVJordningen: vibe, stor kobbersneppe, rødben og strandskade. I 2003 var det kun vibe, der gik frem i antal: fra 176 par i 2002 til 201 par i 2003. Forekomsten af de tre øvrige arter var relativt uændrede.

 

Vejret i 2003 var usædvanligt tørt fra senvinteren indtil månedsskiftet april/maj. Det medførte, at der var meget lidt vand til stede i de Ydre Koge i den periode, hvor hovedparten af arterne etablerede territorium. Resultaterne i 2003 var da heller ikke så klare som i 2002, hvor vibe, stor kobbersneppe og rødben udviste præference for fenner med vand. De nævnte arter udviste imidlertid i lighed med 2002 en præference for fenner med MVJ-ordning sammenlignet med andre fennetyper. Det vurderes dog primært at være en effekt af, at de fenner, som kom med i ordningen inden ynglesæsonen 2003, i høj grad er placeret i de områder fuglene traditionelt foretrækker at yngle i.

 

Det vurderes, at det tørre klima i 2003 kan have modvirket evt. positive effekter af den indførte MVJ-ordning, og at mere generelle forhold som prædation, stedtrofasthed og sammenklumpning i tilstødende koge ligeledes kan udviske evt. effekter af den iværksatte MVJ-ordning. Omvendt har tiltag, der evt. kan påvirke fuglenes forekomst i positiv retning på længere sigt ikke været mulige at inddrage i analyserne endnu, herunder også at flere arealer vil have tilstoppede grøblerender fremover.

 

Det er derfor vigtigt, at de endelige konklusioner vedrørende effekter af MVJ-ordningen i de Ydre Koge underbygges af flere års overvågning.

 

Hele rapporten (1.506 kB)