Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Arbejdsrapport nr. 200-249/Research Notes No. 200-249

Nr. 249: Forvaltende indgreb i danske skarvkolonier i Danmark 1994-2008. – Omfang og effekter af oliering af æg, bortskræmning og beskydning. Bregnballe, T. & Eskildsen, J. 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 46 s. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 249. Sammenfatning | Hele rapporten in pdf format (4.757 kB)

No. 248: Socio-cultural barriers to the development of a sustainable energy system – the case of hydrogen. National Environmental Research Institute, <st1:place w:st="on"><st1:PlaceName w:st="on">Aarhus</st1:PlaceName> <st1:PlaceType w:st="on">University</st1:PlaceType></st1:place>. Petersen, L.K. & Andersen, A.H. 2009. 34 pp. – Research Notes from NERI No. 248. Sammenfatning | Summary  | Full report in pdf format (623 kB)

Nr. 247:Overvågning af bæver Castor fiber i Danmark 2007. Elmeros, M., Berthelsen, J.P., Hald, A.B., Andersen, P.N., Øverland, L.K. & Therkildsen, O.R. 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 82 s. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 247. Sammenfatning  | Summary  | Full report i pdf-format (5.613 kB)

No. 246: Estimation of nutrient reductions to achieve phytoplankton ecological targets in the Wadden Sea. Carstensen, J. 2008. National Environmental Research Institute, University of Aarhus. 28 pp. Research Notes from NERI No. 246. Sammenfatning | Summary | Full report in pdf format (1,579 kB) 

Nr. 245: Fosfortab fra det dyrkede areal til Stevning Dam, Hindemaj og Haderslev Dam. Kortlægning af risikoarealer og forslag til virkemidler. Andersen, H.E., Heckrath, G.W., Thodsen, H., Dybkjær, J.B. & Ovesen, N.B., 2008. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 38 s. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 245. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (5.166 kB) 

Nr. 244: Forekomst af herbicider i Nissum Fjord. Dahllöf, I., Mogensen, B.B., Bossi, R. & Jensen, I. 2008. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 21 s. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 244. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (1.185 kB) 

Nr. 243: Overvågning af bæver Castor fiber i Danmark 2006. Berthelsen, J.P. 2008: Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 44 s. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 243. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (2,139 kB).

Nr. 242: Overvågning af ynglefugle i Vejlerne, 2007. Kjeldsen, J.P. & Nielsen, H.H. 2008: Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 32 s. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 242. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (2.206 kB)

No. 241: Environmental Impact of the Lead-Zinc Mine at Mestervig, <st1:place w:st="on">East Greenland.</st1:place> Johansen, P., Asmund, G., Aastrup, P. & Tamstorf, M. 2008. 30 pp. Sammenfatning | Summary | Eqikkaaneq | Full report in pdf-format (2,201 kB).

No. 240: Impacts of Climate Change on Air Pollution Levels in the Northern Hemisphere.  Hedegaard, G.B. 2007. 107 pp. Sammenfatning | SummaryFull report in pdf-format (5.928 kB).

No. 239: Projection of the Ammonia Emission from Denmark from 2005 until 2025. Gyldenkærne, S. & Mikkelsen, M.H. 2007. 43 pp. Sammenfatning | SummaryFull report in pdf-format (414 kB).

Nr. 238: Tøndermarskens ynglefugle 2005-2006. Naturovervågning. Clausen, P., Kahlert, J., Hounisen, J.P., Olsen, K., Bøgebjerg, E. & Kjeldsen, J.P. 2007. 56 s. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (2.715 kB)

Nr. 237: Forekomst af yngle- og trækfugle i Skjern Å projektområde i 2006. Amstrup, O., Bregnballe, T. & Bundgaard, P. 2007. 22 s. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (1.196 kB).

No. 236: Danish emission inventories for road transport and other mobile sources. Inventories until year 2004. Winther, M. 2007. 204 pp. Sammenfatning | SummaryFull report in pdf-format (1,787 kB).

Nr. 235: Partikler og organiske forbindelser fra træfyring - nye undersøgelser af udslip og koncentrationer. Glasius, M., Konggaard, P., Stubkjær, J., Bossi, R., Hertel, O., Ketzel, M., Wåhlin, P., Schleicher, O. & Palmgren, F. 2007. 42 s.  Sammenfatning | SummaryHele rapporten i pdf-format (1,649 kB).

Nr. 234: Overvågning af bæver Castor fiber i Danmark 2005. Berthelsen, J.P. & Madsen, A.B. 2006. 32 s. Sammenfatning | SummaryHele rapporten i pdf-format (1.173 kB).

Nr. 233: Skarver 2006. Naturovervågning. Eskildsen, J. 2006. 50 s. Sammenfatning | SummaryHele rapporten i pdf-format (960 kB).

Nr. 232: Miljøvurdering af fremskyndelse af partikelfiltre på person- og varebiler. Luftkvalitet og befolkningseksponering for PM2.5. Jensen, S.S. & Ketzel, M. 2006. 43 s. Sammenfatning | SummaryHele rapporten i pdf-format (846 kB).

Nr. 231: Emission of ammonia, nitrous oxide and methane from Danish Agriculture 1985-2002. Methodology and Estimates. Mikkelsen, M.H., Gyldenkærne, S., Poulsen, H.D. Olesen, J.E. & Sommer, S.G. 2006. 90 pp. Sammenfatning | SummaryFull report in pdf-format (1,120 kB).

Nr. 230: Jagt og vandfugle ved Høje Sande, Ringkøbing Fjord. Bregnballe, T., Bøgebjerg, E., Amstrup, O., Bak, M. & Hounisen, J.P. 2005. 36 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (1.381 kB).

Nr. 229: Danish emission inventories for stationary combustion plants. Nielsen, M. & Illerup, J.B. 2005. 162 pp. Summary  | Sammenfatning | Full report in pdf format (3,497 kB).

Nr. 228: Tidsmæssig udvikling af kontaminanter i grønlandske dyr - en statusrapport. Rigét, F. 2005. 30 s. Sammenfatning | Summary | Eqikkaaneq | Hele rapporten i pdf format (506 kB).

Nr. 227: Overvågning af bæver Castor fiber i Danmark i 2004. Berthelsen, J.P. & Madsen, A.B. 2005. 40 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (1.670 kB).

Nr. 226. User´s guide to the Model Validation Kit. Olesen, H.R. 2005. 72 pp. Sammenfatning | SummaryFull report in pdf format (1,157 kB).

Nr. 225: Optælling af ridekolonier i Disko Bugt, Arfersiorfik Fjord og Nordre Strømfjord i 2005. Boertmann, D. 2005. 60 s. Sammenfatning | Summary | EqikkaaneqHele rapporten i pdf format (2.470 kB).

No. 224: Quality manual for the greenhouse gas inventory. Sørensen, P.B., Illerup, J.B., Nielsen, M., Lyck, E., Bruun, H.G., Winther, M., Mikkelsen, M.H. & Gyldenkærne, S. 2005. 25 pp. Summary | Sammenfatning | Full report in pdf format (296 kB).

No. 223: Annual Danish Emission Inventory Report to UNECE. Illerup, J.B., Nielsen, M., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Hoffmann, L., Gyldenkærne, S., Fauser, P. & Nielsen, O. 2005. 618 pp. Summary  | Sammenfatning | Full report in pdf format (14,000 kB).

Nr. 222: Vurdering af konsekvenserne af indførelse af forskellige typer af miljøzoner i København. Jensen, F.P., Berkowicz, R. & Fogh, C.L. 2005. 24 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (657 kB).

Nr. 221: Interkalibrering af planktonundersøgelser i marine områder 2004. Henriksen, P., Nielsen, T.G. & Andersen, J.H. 2005. 37 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (814 kB) (ny version, hvor side 18 er tilrettet med korrekt figur 6, 23.01.2006).

Nr. 220: Skarver 2005, Naturovervågning. Eskildsen, J., Natur-Inform. 2005. 48 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (810 kB).

Nr. 219: Forekomst af yngle- og trækfugle i seks EF-fuglebeskyttelsesområder i Vadehavets marsk. Laursen, K. 2005. 36 s. SammenfatningHele rapporten i pdf format (366 kB).

Nr. 218: Vandfugle i Skjern Enge 2002-2004. Forekomst i træktiden og forsøg med reguleret jagt. Bregnballe, T., Amstrup, O., Bak, M., Bøgebjerg, E. & Hounisen, J.P. 2005. 114 s. SammenfatningHele rapporten i pdf format - ny version, hvor tal for kortnæbbet gås er rettet, Marts 2006; se også databladet (2.300 kB).

Nr. 217: NEXT III. Aromater og nonylphenoler i drikkevand. 2005. Pia Lassen, P., Kvamm, b., Thomsen, M. og Sørensen, P. B. (84 s.).SammenfatningHele rapporten i pdf format (965 kB)

Nr. 216: NEXT III, Pesticider C i drikkevand, opsamlingsrapport. 2005. Pia Lassen, P., Kvamm, b., Thomsen, M. og Sørensen, P. B. (36 s.). SammenfatningHele Rapporten i pdf format (584 kB)

Nr. 214: Overvågning af flagermus Myotis sp. og deres levestedsvilkår i Daugbjerg og Mønsted Kalkgruber 2002-2004. Søgaard, B., Baagøe, H.J. & Degn, H.J. 2005. 56 s. Sammenfatning | SummaryHele rapporten i pdf format (1.684 kB). 

Nr. 213: Opgørelse af CO2-emissioner fra arealanvendelse og ændringer i arealanvendelse. LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry). Metodebeskrivelse samt opgørelse for 1990-2003. Gyldenkærne, S., Münier, B., Olesen, J.E. Olesen, S.E., Petersen, B.M. & Christensen, B.T. 2005. 81 s. Sammenfatning | SummaryHele rapporten i pdf format (2.653 kB).

Nr. 212: Dioxin, PAH og partikler fra  brændeovne. Glasius, M., Vikelsøe, J., Bossi, R., Andersen, H.V., Holst, J., Johansen, E. & Schleicher, O. 2005. 27 s. SammenfatningHele rapporten i pdf format (308 kB).

Den 18. august 2006 er der lagt en ny udgave af arbejdsrapporten på hjemmesiden. I den nye udgave er der rettet en regnefejl i tabel 2 i konklusionen, hvor partikeludslip fra brændeovne ældre end 5 år er angivet til at være 0,5-12,7 g/kg træ. Den rigtige værdi er 3,2-82,9 g/kg træ, hvilket også fremgår af data i rapportens tabel 1. Vi beklager fejlen.

Nr. 211: Denmark´s National Inventory Report 2005 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change. 1990-2003. Emission Inventories. Illerup, J.B., Lyck, E., Winther, M., Nielsen, M., Hoffmann, L., Gyldenkærne, S., Sørensen, P.B., Fauser, P., Thomsen, M. & Vesterdal, L. 2005. 416 pp. Summary | SammenfatningFull report in pdf format (4,343 kB).

Nr. 210: Biologisk effektmonitering i havsnegle og fisk. Marine workshopper 2004. Strand, J. 2005. 34 s. SammenfatningBilag 1 | Bilag 2 | Bilag 3 | Hele rapporten inkl. bilag i pdf format.

Nr. 209: Tøndermarskens ynglefugle 2004. Naturovervågning. Clausen, P., Kahlert, J., Hounisen, J.P. & Petersen, I.K. 2005. 52 s. SammenfatningHele rapporten i pdf format (1.967 kB).

No. 208: Emission of CH4 and N2O from Wastewater Treatmen Plants (6B). Thomsen, M. & Lyck, E. 2005. 46 s. Summary | SammenfatningFull report in pdf format (391 kB).

No. 207: Hydrografiundersökning 2004. Öresundsvattenvårdsförbunds övervakning av Öresund. Larsen, M.L. & Gustafsson, K. 2005. 34 s. SammenfatningHele rapporten i pdf format (1.671 kB).

No. 206: Air Quality Modelling and the National Emission Database. Institutionsl Strengthening of National Air Emission Inventories - CORINAIR. Jensen, S.S. 2004. 31 pp. SammenfatningSummaryFull report in pdf format (1,460 kB).

Nr. 205: Regulering af jagt på vandfugle i kystzonen: Forsøg med dato-regulering på Nyord. Bregnballe, T., Hounisen, J.P. & Bøgebjerg, E. 2005. 68 s. SammenfatningHele rapporten i pdf format (1.567 kB).

Nr. 204: Opgørelse og beregningsmetode for landbrugets emissioner af ammoniak og drivhusgasser 1985-2002. Mikkelsen, M.H., Gyldenkærne, S. Poulsen, H.D., Olesen, J.E. & Sommer, S.G. 2005. 84 s. Sammenfatning | SummaryHele rapporten i pdf format (1.057 kB).

Nr. 203: Forekomst af ynglefugle i Skjern Å projektområde i 2000 og 2003. Amstrup, O., Bregnballe, T. & Nitschke, M. 2005. 54 s. SammenfatningHele rapporten i pdf format (740 kB).

No. 202: Annual Danish Emissions Inventory Report to UNECE. Inventories 1990-2002. Illerup, J., Nielsen, M., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Lyck, E., Hoffmann, L. & Fauser, P. 2004. 490 pp. SummaryFull report in pdf format (6,363 kB).

No. 201: Danish emission inventories for road transport and other mobile sources. Inventories until year 2002. Winther, M. 2004. 146 pp. Sammenfatning | Summary | Full report in pdf format (1,238 kB).

No. 200: Danish emission inventories for stationary combustion plants. Inventories until year 2002. Nielsen, M. & Illerup, J.B., 2004. 127 pp. Sammenfatning | Summary | http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_arbrapporter/rapporter/AR200.pdf