Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Arbejdsrapport nr. 150-199/Research Notes No. 150-199

Nr. 199: Skarver 2004, Naturovervågning. Eskildsen, J.Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (152 kB).

Nr. 198: Tøndermarskens ynglefugle 2003. Kahlert, J., Clausen, P., Hounisen, J.P. & Petersen, I.K. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (1.506 kB).

Nr. 197: Samfundsøkonomisk analyse af sikringen af naturvenlig drift på pa. 3-arealer og naturskovarealer. Hasler, B. & Schou, J.S. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (966 kB).

No. 196: Denmark's National Inventory Report - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change, 1990-2002 - Emission Inventories. Illerup, J.B., Lyck, E., Nielsen, M., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Hoffmann, L., Sørensen, P.B., Vesterdal, L. & Fauser, P., 2004. The report:

Main report + Appendix 1 to 8 Pages 1-278 (2,417 kB)

Appendix 9 Year 1990 & 1991 Pages 279-394 (4,056 kB)

Appendix 9 Year 1992 & 1993 Pages 395-508 (3,939 kB)

Appendix 9 Year 1994 & 1995 Pages 509-622 (3,998 kB)

Appendix 9 Year 1996 & 1997 Pages 623-736 (3,922 kB)

Appendix 9 Year 1998 & 1999 Pages 737-850 (3,956 kB)

Appendix 9 Year 2000 & 2001 Pages 851-964 (3,961 kB)

Appendix 9 Year 2002 Pages 965-1027 (2,189 kB).

Nr. 195: Hydrografiundersökning 2003 - Öresunds Vattenvårdsförbunds övervakning av Öresund. Larsen, M.M. & Gustafsson, K., 2004. Hele rapporten i pdf format (542 kB).

Nr. 194: Projection of Greenhouse Gas Emission from the Agricultural Sector - until 2017. Gyldenkærne, S. & Mikkelsen, M.H., 2004. Full report in pdf format (647 kB).

Nr. 193: Projektvurdering over tid - aspekter af diskonteringsproblemstillingen. Møller, F., 2004. Hele rapporten i pdf format (1.190 kB).

Nr. 192: Danish emission inventories for stationary combustion plants. Inventories until year 2001. Nielsen, M. & Illerup, J.B., 2003. 115 pp. Full report in pdf format (894 kB).

Nr. 191: Seabird colonies and moulting harlequin ducks i South Greenland. Boertmann, D., 2003. 34 pp. Full report in pdf format (3,120 kB).

Nr. 190: Skarver 2003. Eskildsen, J., 2003. 46 s. Hele rapporten i pdf format (934 kB).

Nr. 189: Danish emission inventory for particulate matter (PM). Nielsen, M., Winther, M., Illerup, J.B. & Mikkelsen, M.H., 2003. 126 pp. Full report in pdf format (758 kB).

Nr. 188: Aerial surveys of seals at Rødsand seal sanctuary and adjacent haul-out sites. Teilmann, J. et al., 2003. 32 pp. Full report in pdf format (904 kB).

Nr. 187: Remote video registration of seals at Rødsand seal sanctuary. Technical improvements and feasibility for detecting effects of the construction of Nysted Offshore Wind Farm. Edrén, S.M.C. et al., 2003. 28 pp. Full report in pdf format (2,894 kB).

Nr. 186: Overvågning af bæver Castor fiber på Klosterheden Statsskovdistrikt og vandløbssystemer i oplandet 2002. Berthelsen, J.P. & Madsen, A.B., 2003. Hele rapporten i pdf format (759 kB).

Nr. 185: Compliance testing of phthalates in toys. Analytical chemical control of chemical substances and products. Rastogi, S.C., Jensen, G.H. & Worsøe, I.M., 2003. 26 pp. Full report in pdf format (205 kB).

Nr. 184: Annual Danish Emissions Inventory Report to UNECE - Inventories from the base year of the protocols to year 2001. Illerup, J.B. et al., 2003. 343 pp. Full report in pdf format (3,528 kB).

Nr. 183: Modeldambrug. Specifikationer og godkendelseskrav. Rapport fra faglig arbejdsgruppe. Pedersen, P.B. m.fl., 2003. 84 s. Hele rapporten i pdf format (546 kB).

Nr. 182: Tøndermarskens ynglefugle 2002. Kahlert, J. m.fl., 2003. 40 s. Hele rapporten i pdf format (2.249 kB).

Nr. 181: Denmark´s National Inventory Report - submitted under the United Nations. Framework Convention on Climate Change, 1990-2001. Illerup et al., 2003. 845 pp. Full report in pdf format (4,560 kB).

Nr. 180: Fiskeriressourcer på det lave vand i det nordlige Vestgrønland. En interviewundersøgelse om forekomsten og udnyttelsen af lodde, stenbider og ørred. Olsvig, S. & Mosbech, A., 2003. 74 s. Rapporten på dansk (880 kB) | Kalaallisut (880 kB) i pdf format. 

AR180 Kortbilag Eqaluk (GL)

AR180 Kortbilag Nipisa (GL)

AR180 Kortbilag Ammassak (GL)

AR180 Kortbilag Stenbidder (DK)

AR180 Kortbilag Lodde (DK)

AR180 Kortbilag Fjeldoerred (DK)

Nr. 179: Reduktion i antallet af skarver i Ringkøbing og Nissum Fjorde: Oliering af æg og beskydning i 2002. Bregnballe, T. & Hounisen, J.P., 2003. 26 s. Hele rapporten i pdf format (503 kB).

Nr. 178: Ynglefugle i Vadehavet 2001. Rasmussen, L.M., 2003. 57 s. Hele rapporten i pdf format (929 kB).

Nr. 177: Sældøden i Danmark 2002. Status over indsamling, omfang og prøvetagning af spættet sæl (Phoca vitulina). Dietz, R. m.fl., 2003. 23 s. Hele rapporten i pdf format (227 kB).

Nr. 176: Effekt af reservatoprettelse for rastende vandfugle i Vest Stadil Fjord. Madsen, J. m.fl., 2003. 26 s. Hele rapporten i pdf format (759 kB).

Nr. 175: Precursors of oxidative hair dyes in hair colouring formulations. Analytical chemical control of chemical substances and chemical preparations. Rastogi, S., Worsøe, M. & Jensen, G.H., 2003. 25 pp. Full report in pdf format (147 kB).

Nr. 174: Luftkvaliteten på Banegårdspladsen i Lyngby. Målekampagne maj-juni 2002. Palmgren, F., Wåhlin, P. & Egeløv, A.H., 2003. 35 s. Hele rapporten i pdf format (769 kB).

Nr. 173: Skjern Å Naturgenopretningsprojektet. Status for undersøgelserne i 2000-2001. Hansen, H.O. & Andersen, J.M., 2002. 54 s. Hele rapporten i pdf format (1.887 kB).

Nr. 172: Skarver 2002. Eskildsen, J., 2002. 47 s. Kr. 50,00. Hele rapporten i pdf format (626 kB).

Nr. 171: Overvågning af toplærke, Galerida cristata, med en gennemgan og vurdering af de danske ynglehabitater. Grell. M.B., Hansen, J. & Rasmussen, B., 2002. 46 s. Hele rapporten i pdf format (416 kB).

Nr. 170: Overvågning af rødlistede fugle 1989-1998. Grell, M.B., 2002. 38 s. Hele rapporten i pdf format (244 kB).

Nr. 169: Punkttælling af yndlefugle i 2001 i eng, by og skov. Jacobsen, E.M., 2002. 17 s. Hele rapporten i pdf format (186 kB).

Nr. 168: Regulering af jagt på vandfugle i kystzonen: Forsøg med døgnregulering på Harboør Tange. Madsen, J. & Holm, T.E., 2002. 25 s. Hele rapporten i pdf format (579 kB).

Nr. 167: Kortlægning af arter omfattet af EF-Habitatdirektivet 1997-2000. Pihl, S., 2002. 144 s. Kr. 150,00. Hele rapporten i pdf format (1.429 kB).

Nr. 166: Miljøundersøgelser ved Kvanefjeld 2001. Asmund, G., 2002. 42 s. Hele rapporten i pdf format (2.552 kB).

Nr. 165: Indledende vurdering af luftforureningen i Ribe Amt. Jensen, S.S., 2002. 89 s. Hele rapporten i pdf format (3.777 kB).

Nr. 164: Overvågning af bæver Castor fiber på Klosterheden og i Flynder Å - vandløbssystemet år 2001. Berthelsen, J.P. & Madsen A.B., 2002. 52 s. Hele rapporten i pdf format (1.160 kB).

Nr. 163: Overvågning af orkideer 2000. Wind, P., 2002. 46 s. Kr. 50,00. Hele rapporten i pdf format (634 kB).

Nr. 162: Menneskelige indgreb i danske skarvkolonier 1994-2001. Bregnballe, T. & Eskildsen, J., 2002. 65 s. Hele rapporten i pdf format (752 kB).

Nr. 161: Denmark´s National Inventory Report - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change, 1990-2000. Emissions Inventories. Illerup, J.B., Lyck, E. & Winther, M., 2002. 693 pp. Abstract | Full report in pdf format (19,825 kB).

Nr. 160: Partikel-forurening fra industri og trafik i Esbjerg. Hertel, O., Løfstrøm, P. & Jensen, S.S., 2002. 45 s. Hele rapporten i pdf format (2.201 kB).

Nr. 159: Kontrol af Uv-filtre i solbeskyttelsesprodukter. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Rastogi, S.C. et al., 2002. 25 s. Hele rapporten i pdf format (198 kB).

Nr. 158: Omkostninger ved udvalgte landbrugstiltag til styrkelse af biodiversiteten i Danmark. Udredning for Wilhjelmudvalget. Schou, J.S., Møller, F. & Birr-Pedersen, K., 2002. 56 s. Hele rapporten i pdf format (494 kB).

Nr. 157: Tilvejebringelse af fagligt grundlag for fastsættelse af den optimale faunaklasse og målsætningsklasse i vandløb. Friberg, N. m.fl., 2002. 66 s. Kr. 50,00. Hele rapporten i pdf format (943 kB).

Nr. 156: Overvågning af rødlistede planter, 2000. Wind, P., 2002. 58 s. Kr. 65,00. Hele rapporten i pdf format (1.355 kB).

Nr. 155: Field report from the Nalunaq cruise March/April 2001. Asmund, G., 2001. 43 pp. Full report in pdf format (669 kB).

Nr. 154: Skarver 2001. Danmark. Eskildsen, J., 2001. 47 s. Kr. 55,00. Hele rapporten i pdf format (867 kB).

Nr. 153: Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000. Jacobsen, E.M., 2001. 78 s. Kr. 60,00. Hele rapporten i pdf format (1.415 kB).

Nr. 152: Sarfartoq Niobium Project. Po-210 Analyses, 2000. Aastrup, P. & Asmund, G., 2001. 13 pp.

Nr. 151: Missionsreport 1 from NERI. Assistant to Rumænia on transposition and implementation of EU ambient air quality directives. Jensen, S.S., 2001.

Nr. 150: Forsøgsprojekt i Døstrup Dambrug. Statusrapport for 1. måleår. Fjorback, C. et al., 2001. 93 s. Kr. 75,00. Hele rapporten i pdf format (1.060 kB).