Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Arbejdsrapport fra DMU nr. 100-149/Research Notes No. 100-149

Nr. 149: Denmark´s National Inventory Report - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change, 1990-1999. Emission Inventories. Illerup, J.B., Lyck, E. & Winther, M., 2001) 675 pp. Summary | Full report in pdf format (6,776 kB).

 

Nr. 148: Indicators for performance measures for Transportation, Environment and Sustainability in North America. Report from a German Marshall Fund Fellowship 2000 individual study tour October 2000. Gudmundsson, H., 2001. 87 s. Summary | Full report in pdf format (551 kB).

 

Nr. 147: Reduceret vandføring ved dambrug. Betydning for vandløbenes smådyrfauna. Skriver, J., Iversen, H.L., Fjordback, C., Ovesen, N.B. & Quist, P., 2001. 58 s. Hele rapporten i pdf format (637 kB).

 

Nr. 146: Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle: Status 1999. Clausen, P., Bøgebjerg, E., Jørgensen, H.E. Hounisen, J.P. & Krag Petersen, I., 2001. 84 s. Kr. 55,00. Hele rapporten i pdf format (2.868 kB).

 

Nr. 145: Overvågning af bæver Castor fiber på Klosterheden Statsskovdistrikt og i Flynder Å systemet år 2000. Berthelsen, J.P., Madsen, A.B. & Zaluski, K., 2001. 56 s. Kr. 40,00. Hele rapporten i pdf format (2.013 kB).

 

Nr. 144: Overvågning af orkidéer 1999. Danmark. Wind, P., 2001. 114 s.

 

Nr. 143: Serviceniveau i den kollektive trafik. Belyst med en geografisk rejsetidsmodel. ALTRANS. Lange, Z. & Christensen, L., 2001. 38 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (1.657 kB).

 

Nr. 142: A method for the measurement of inter-mediates of oxidative hair dyes in cosmeticproducts. Analytical control of chemical substances and chemical preparations. Rastogi, S.C., Worsøe, I.M. & Jensen, G.H., 2001. Full report in pdf format (6,759 kB).

 

Nr. 141: Paradigm for analysing complex model uncertainty. A general concept for dealing with uncertainties in ecotoxicological models. Sørensen, P.B., Carlsen, L., Fauser, P. & Vikelsøe, J., 2001. 39 pp. Full report in pdf format (6,587 kB).

 

Nr. 140: Miljøviden og beslutningsprocesser - et case studie i trafik og miljø. Sørensen, C.H., 2001. 44 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (503 kB).

 

Nr. 139: Skjern Å Narurgenopretningsprojektet. Undersøgelsersprogrammet. Svendsen, L.M. & Hansen, H.O., 2000. 56 s. Kr. 50,00. Hele rapporten i pdf format (338 kB).

 

Nr. 138: Forsøgsprojekt i Døstrup Dambrug. Statusrapport for fase 1 og 2. Svendsen, L.M., Fjorback, C., Larsen, S.E., Thomsen, A.G., Skriver, J., Pedersen, M.L., Nielsen, P. & Riis-Vestergaard, J., 2000. 68 s. Kr. 60,00. Hele rapporten i pdf format (605 kB).

 

Nr. 137: Frivillige ordninger til jagtforvaltning. Schou, J.S. & Bregnballe, T., 2000. 32 s. Hele rapporten i pdf format (313 kB).

 

Nr. 136: Skarver 2000. Danmark. Eskildsen, J., 2000. 40 s. Kr. 55,00.

 

Nr. 135: Forekomst af organiske tinforbindelser i planter og dyr fra danske farvande: Akkumulering og fødekæderelationer. Strand, J. & Jacobsen, J.A., 2000. 45 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (465 kB).

 

Nr. 134: Eksisterer ikke.

 

Nr. 133: Bundvegetation 1999. Tipperne. Jensen, J.S., 2000. 21 s. Kr. 40,00.

 

Nr. 132: Preliminary Environmental Impact Assessment of Regional Offshore Seismic Surveys in Greenland. Mosbech, A., Dietz, R. & Nymand, J., 2000. 28 pp.

 

Nr. 131: Overvågning af rødlistede planter 1999. Danmark. Wind, P., 2000. 69 s. Kr. 60,00.

 

Nr. 130: Landbrugsproduktion, ammoniakemission og N-deposition - scenarieanalyser. Andersen, J., Asman, W.A., Frohn, L. & Hertel, O., 2000. 36 s. Kr. 45,00.

 

Nr. 129: IMIS-konceptet - opbygningen af et integreret miljøinformationssystem. Bastrup-Birk, A. & Emborg, L., 2000. 58 s.

 

Nr. 128: Første danske workshop om Bacillus thuringiensis 28.-29. marts 2000. Hendriksen, N.B. & Munk, B., 2000. 28 s. Hele rapporten i pdf format (210 kB).

 

Nr. 127: Denmark´s National Inventory Report - Submitted under the United Nations Convention on Climate Change. Illerup, J.B., Lyck, E., Winther, M. & Rasmussen, E., 2000. 326 s. DKK 100,00. Full report in pdf format (2,000 kB).

 

Nr. 126: Scenarium om 100% økologisk jordbrug i Danmark. Grant, R., 2000. 40 s. Kr. 40,00. Hele rapporten i pdf format (233 kB).

 

Nr. 125: Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov 1999. Danmark. Jacobsen, E.M., 2000. 68 s. Kr. 50,00.

 

Nr. 124: Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle: Status 1998. Samarbejdsprojekt mellem Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser. Clausen, P., Bøgebjer, E. Jørgensen, H.E., Hounisen, J.P. & Kjær, P.A., 2000. 77 s. Kr. 50,00. Hele rapporten i pdf format (628 kB).

 

Nr. 123: Building downwash algorithm for the OML atmospheric dispersion model. Olesen, H.R. & Genikhovich, E., 2000. Summary | Full report in pdf format (270 kB).

 

Nr. 122: Forbud mod pesticidudbringning i vinterhalvåret. Konsekvenser for forurening af vandløb og søer via drænvand. Elmegaard, N., Løkke, H., Strandberg, M., Grant, R., Pedersen, M.L., Svendsen, L.M. & Sørensen, P.B., 2000. 40 s.

 

Nr. 121: 2000 Critical Loads, Copenhagen 1999. Conference Report Prepared by Members of the Conference’s Secretariat, the Scientific Committee and Chairmen and Rapporteurs of its Workshops in Consultation with the UN/ECE. Full report in pdf format (370 kB).

 

Nr. 120: Tropospheric Nitrogen Chemistry - Measurements and Modelling. Storm, A.-B., 2000. 175 pp.

 

Nr. 119: Aalisagaatinik pisuussutit Kalaallit Nunaata Kitaata imartaani ikkattumi. Apersuinertalimmik misissuineq ammassaat, nipisaat eqaluillu pillugit. Nielsen, S.S., Mosbech, A. & Hinkler, J., 2000. 36 s.

 

Nr. 118: Fiskeriressourcer på det lave vand i Vestgrønland. En interviewundersøgelse om forekomsten af lodde, stenbider og ørred. Nielsen, S.S., Mosbech, A. & Hinkler, J., 2000. 98 s.

 

Nr. 117: Ynglefugleoptælling 1999. Vadehavet. Thorup, O. & Rasmussen, L.M., 2000. 40 s. Kr. 40,00.

 

Nr. 116: Estimering af emission af methan og lattergas fra landbruget (baseret på IPCC's estimationsmetode). Andersen, J.M., 1999. 47 s.

 

Nr. 115: Analyse af udviklingstendenser i 25 vandløb med udløb i Limfjorden. Vandløbsøkologi - Trend Analysis of 25 Streams Discharging into the Limfjorden. Larsen, S.E., 1999. 83 s. Kr. 75,00. Hele rapporten i pdf format (490 kB).

 

Nr. 114: Proceedings fra seminar om restaurering og vedligeholdelse af vandløb 12.-13. oktober 1999. Hansen, H.O. (red.), 1999. 53 s. Kr. 40,00. Hele rapporten i pdf format (370 kB).

 

Nr. 113: Analyse af udvikling for ynglende og rastende fugle 1979-99. Tøndermarsken. Rasmussen, L.M., 1999. 131 s. Kr. 65,00.

 

Nr. 112: Skarver 1999. Danmark. Eskildsen, J., 1999. 47 s. Kr. 50,00.

 

Nr. 111: Transport and Distribution in Complex Systems. Influence of Chemical and Physicochemical Reactions on the Migration of Cobalt in the Saturated Zone. Carlsen, L., Bo, P., Higgo, J.J.W. & Davis, J.R., 1999. 26p p. DKK 50.00.

 

Nr. 110: Overvågning af rødlistede arter 1998. Danmark. Wind, P., Stoltze, M., Fog, K., Guldager, D., Christiansen, L.B. & Rybacki, M., 1999. 125 s. Kr. 60,00.

 

Nr. 109: Overvågning af orkidéer 1998. Påvirkningsfaktorer. Wind, P., 1999. 31 s. + bilag. Kr. 65,00.

 

Nr. 108: Bundvegetation 1998. Tipperne. Jensen, J.S., 1999. 25 s. Kr. 40,00.

 

Nr. 107: Linear Solvation Energy Relationships (LSER). A method to assess the solubility of inorganic species. Carlsen, L., 1999. 28 pp. DKK 50.00.

 

Nr. 106: Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov 1998, Danmark. Jacobsen, E.M., 1999. 61 s. Kr. 50,00.

 

Nr. 105: Sæler 1998 Østersøen, Kattegat og Limfjorden. Heide-Jørgensen, M.P. & Teilmann, J., 1999. 28 s. Kr. 30,00.

 

Nr. 104: Ynglefugleoptælling 1998 Vadehavet. Thorup, O. & Rasmussen, L.M., 1999. 42 s. Kr. 40,00.

 

Nr. 103: Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97 Danmark. Clausen, P., Bøgebjerg, E., Fox, T., Jørgensen, H.E., Hounisen, J.P., Kjær, P.A. & Petersen, I.K., 1999. Samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser. 72 s. Kr. 60,00.

 

Nr. 102: Restaurering af Brede Å. Effekter på invertebratfaunaen. Hansen, H.O., 1999. 29 s. Kr. 40,00. Hele rapporten i pdf format (684 kB).

 

Nr. 101: Restaurering af Brede Å. Stoftilbageholdelse på de vandløbsnære arealer. Pedersen, M.L., Svendsen, L.M., 1999. 77 s. Kr. 40,00. Hele rapporten i pdf format (6.774 kB).

 

Nr. 100: Integrerede miljøinformationssystemer. Pesticid-databasen. Illerup, J.B., Bruun, H.G. & Sørensen, P.B. Danmarks Miljøundersøgelser & Clausen, H. Miljøstyrelsen, 1998. 55 s. Kr. 50,00.