Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Arbejdsrapporter nr. 1-99/Research Notes No. 1-99

Nr. 99: Forundersøgelse af kvælstofafstrømningen til Varde Å og Ho Bugt før og efter naturgenopretning.  Blicher-Mathiesen, G. & Pedersen, M.L., 1999. 46 s. Kr. 40,00. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 98: Bundfaunaundersøgelser på Svitringen i 1998. Jensen, J.J., 1998. 16 s. Kr. 40,00.

Nr. 97: Restaurering af Brede Å. Vand- og næringsstofbalancer i de vandløbsnære arealer. Pedersen, M.L., Hoffmann, C.C. & Kronvang, B., 1998. 35 s. Kr. 40,00.

Nr. 96: Critical Loads for Lead, Cadmium and Mercury in Denmark.  Bak. J.L. & Jensen, J., 1998. 38 pp. DKK 50.00. Full report in pdf format (535 kB).

Nr. 95: Skarver 1998. Danmark. (Udført af Natur-Inform og koordineret af DMU). Eskildsen, J., 1998. 45 s. Kr. 45,00.

Nr. 94: Ynglefugle i Tøndermarsken 1998. Tøndermarsken og Margrethe Kog. Rasmussen, L.M., 1998. 25 s. Kr. 50,00.

Nr. 93: Tællinger af vandfugle1997/98.Danmark. Pihl, S. & Laubek, B., 1998. 21 s. Kr. 40,00.

Nr. 92: Det økologiske råderum for areal og fødevarer - et definitions- og metodeprojekt. Nielsen, J., Strandberg, M., Tybirk, K. & Groth, N.B., 1998. 237 s.

Nr. 91: Satellite tracking of spring migrating and summering Greenland White-fronted Geese, 1998. Glahder, C.M. & Fox, A.D., 1998. 21 pp. Full report in pdf format (8.141 kb)

Nr. 90: Medarbejdernes transport til og fra DMU - undersøgelse af bolig-arbejdsstedstransport og potentialer for udvalgte transportløsninger. Gudmundsson, H. & Røhl, A., 1998. 70 s. Kr. 55,00.

Nr. 89: Inspection of the GRO#3 Well Site. Nuussuaq peninsula, West Greenland. Boertmann, D., 1998. 21 pp. Full report in pdf format (8 mb)

Nr. 88: Miljømæssige aspekter ved efterforskning og udnyttelse af diamanter i Grønland. Johansen, P. & Glahder, C.M., 1998. 11 s. Full report in pdf format (3 mb)

Nr. 87: Årsrapport 1994 - Christiansø. Bunch, J.M., Christensen, J.H., Kjær, P. & Lyngs, P., 1998. 79 s. Kr. 60,00.

Nr. 86: Analysis of UV-filters in sunscreen products by HPLC-diode array detection. Rastogi, S.C. & Jensen, G.H., 1998. DKK 50,-.

Nr. 85: Monitering af kromudledning ved Qaqortoq 1997. Glahder, C., 1998. 23 pp. Full report in pdf format (6 mb)

Nr. 84: Årsrapport 1996 - Suserup. Rasmussen, T.B., 1998. 23 s. Kr. 35,00.

Nr. 83: Second Baseline Study in the Citronen Fjord Area North Greenland 1997. Glahder, C., 1998. 45 pp. Full report in pdf format (13 mb)

Nr. 82: Årsrapport 1996 - Vorsø. Gregersen, J., 1998. 59 s. 50,00.

Nr. 81: Årsrapport 1996 - Vejlerne. Nielsen, T.V., 1998. 83 s. Kr. 60,00.

Nr. 80: Preliminary Environmental Impact Assessment of Regional Offshore Seismic Surveys in Greenland.  Nymand, J., Mosbech, A.M. & Dietz, R., 1998. 21 pp. DKK. 45.00.

Nr. 79: Færdsel og rastende vandfugle - foreløbige resultater 1997. Saltvandssøen, Margrethe-Kog. Rasmussen, L.M., 1998. 25 s. Kr. 30,00.

Nr. 78: Emissionsfaktorer fra den danske transportsektor. Winther, M., 1998. 173 s., Kr. 75,00.

Nr. 77: Jagt og rastende vandfugle 1994-1997. Tøndermarskens ydre koge. Rasmussen, L.M., 1998. 25 s. Kr. 30,00.

Nr. 76: Bundfaunaundersøgelser på Svitringen i 1997. Jensen, J.N., 1998. 16 s.

Nr. 75: Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov 1997. Danmark. Jacobsen, E.M., 1998. 60 s. Kr. 50,00.

Nr. 74: Overvågning af orkidéer 1997. Wind, P., 1998. 91 s. Kr. 55,00.

Nr. 73: Overvågning af ekstremrigkær 1997. Wind, P., 1998. 97 s. Kr. 55,00.

Nr. 72: Overvågning af overdrev 1997. Wind, P., 1998. 70 s. Kr. 50,00.

Nr. 71: Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-96. Danmark. Clausen, P., Amstrup, O., Andersen-Harrild, P., Bøgebjerg E., Fox, T., Jørgensen, H.E., Hounisen, J.P. & Kjær, P.A., 1998. 75 s. Kr. 60,00.

Nr. 70: Miljøafgifter når skaden varierer geografisk - Eksemplificeret ved den danske landbrugssektor. Schou, J.A., 1998. 21 s. Kr. 25,00.

Nr. 69: Prediction of Aqueous Solubilities and Octanol-Water Coefficients of Phthalates by the UNIFAC Group Contribution Method. Rasmussen, A.G., 1998. 81 pp.

Nr. 68: Inventory of Emissions to the Air from Danish Sources 1972-1995. Fenhann, J., Kilde, N.A., Runge, E., Winther, M. & Illerup, J.B., 1997. 130 pp. DKK 75.00.

Nr. 67: Sæler 1997. Vadehavet. Tougaard, S., 1997. 21 s. Kr. 30,00.

Nr. 66: Bundvegetation 1997. Tipperne. Jensen, J.S., 1997. 27 s.

Nr. 65: Ynglefugleoptælling 1997. Vadehavet. Thorup, O., 1997. 32 s. Kr. 40,00.

Nr. 64: Migration of Phthalates from Teetheers. Rastogi, S.C., Vikelsøe, J., Jensen, G.H., Johansen, E. & Carlsen, L., 1997. 22 pp. DKK 40.00.

Nr. 63: Hedeovervågning 1997. Randbøl Hede. Degn, H.J., 1997. 34 s. Kr. 35,00.

Nr. 62: Tællinger af vandfugle 1996/97. Pihl, S., Madsen, J. & Laubek, B., 1997. 20 s. Kr. 30,00.

Nr. 61: Spredning og sedimentation af partikulært materiale under råstofindvinding ved Læsø Trindel. Delrapport 2. Undersøgelse og effektvurdering, maj 1996. Møhlenberg, F. & Jensen, J.N., 1997. 19 s.

Nr. 60: Skarver 1997. Danmark. Eskildsen, J., 1997. 47 s. Kr. 45,00.

Nr. 59: Overvågning af danske orkidéer 1996. Wind, P. & Ballegaard, T., 1997. 118 s. Kr. 60,00.

Nr. 58: Monitering af markfirben Lacerta agilis 1995-1996. Ravn Consult v. Ravn, P., 1997. 26 s. Kr. 45,00.

Nr. 57: Ynglefugle i Tøndermarsken 1996. Tøndermarsken og Margrethe-Kog. Rasmussen, L.M. & Gram, I., 1997. 95 s. Kr. 60,00.

Nr. 56: Ynglefugle i Tøndermarsken 1995. Tøndermarsken og Margrethe-Kog. Rasmussen, L.M. & Gram, I., 1997. 98 s. Kr. 60,00.

Nr. 55: Trækfugle i Tøndermarsken 1994-1995. Tøndermarsken og Margrethe-Kog. Rasmussen, L.M., 1997. 48 s. Kr. 50,00.

Nr. 54: Analyse af emissionsmodellen Workbook on Emission Factors for Road Transport. Winther, M., 1997. 54 pp. DKK 30.00.

Nr. 53: Sæler 1996. Vadehavet. Tougaard, S., 1997. 17 s. Kr. 30,00.

Nr. 52: Sæler 1996. Østersøen, Kattegat og Limfjorden. Heide-Jørgensen, M.P., Mosbech, A. & Teilmann, J., 1997. 33 s. Kr. 30,00.

Nr. 51: Ynglefugleoptælling 1996. Vadehavet. Thorup, O., 1997. 43 s. Kr. 40,00.

Nr. 50: Bundvegetation 1996. Tipperne. Jensen, J.S., 1997. 28 s.

Nr. 49: Samfundsøkonomisk analyse på miljøområdet - en oversigt. Møller, F., 1997. 43 s. Kr. 25,00.

Nr. 48: Overvågning af overdrev 1996. Wind, P., 1997. 49 s. Kr. 50,00.

Nr. 47: Årsrapport 1996. Langli. Hjerrild Hansen, J., 1997. 68 s. Kr. 50,00.

Nr. 46: Højmoser 1996. Risager, M., 1997. 95 s. Kr. 50,00.

Nr. 45: Basismonitering af Kaløskovene 1993. Skov, F., Bertelsen, J.P., Andersen, T.Q., Asferg, T., Carstensen, H., Christensen, M. & Komdeur, J. Danmarks Miljøundersøgelser, Dalsgaard, K., Granat, H.J., Nielsen, B.O. & Rost, F. Århus Universitet, 1997. 117 s. Kr. 50,00.

Nr. 44: Ynglefugle 1996. Tipperne. Amstrup, O., 1997. 70 s. Kr. 50,00.

Nr. 43: Årsrapport 1996. Tipperne. Petersen, J.R. & Knudsen, H., 1997. 74 s. Kr. 50,00.

Nr. 42: Indikatorer for naturkvalitet. Midtvejsrapport. Flere pag. Dahl, K., Jensen, J.P., Larsen, H.S., Lawesson, J., Mark, S., Mogensen, B., Münier, B., Møller, P.F., Rune, F., Skriver, J., Søndergaard, M. & Wind, P., 1997. Kr. 50,00.

Nr. 41: Årsrapport 1995. Vorsø. Gregersen, J., 1997. 49 s. Kr. 50,00.

Nr. 40: Ynglefugle 1995. Tipperne. Amstrup, O., 1997. 72 s. Kr. 50,00.

Nr. 39: Ynglefugle 1994. Tipperne. Thorup, O., 1997. 87 s. Kr. 50,00.

Nr. 38: Årsrapport 1995. Langli. Hansen, M.J. & Thalund, J., 1997. 75 s. Kr. 50,00.

Nr. 37: Årsrapport 1995. Suserup. Rasmussen, T.B., 1997. 54 s. Kr. 50,00.

Nr. 36: Årsrapport 1995. Tipperne. Olsen, K., 1997. 72 s. Kr. 50,00.

Nr. 35: Ynglefugle 1996. Vejlerne. Kjeldsen, J.P., 1997. 85 s. Kr. 50,00.

Nr. 34: Visse skattereglers effekt. Nielsen, T.A.S., 1997. 41 s. Kr. 30,00.

Nr. 33: Skarver 1996. Eskildsen, J., 1997. 45 s. Kr. 45,00.

Nr. 32: Optælling fra fly af rastende vandfugle og menneskelige aktiviteter 1991-95. Vadehavet. Laursen, K. Danmarks Miljøundersøgelser & Frikke, J. Ribe Amt, 1997. 46 s. Kr. 40,00.

Nr. 31: Tællinger af vandfugle 1995/96 Danmark. Pihl, S., Madsen, J. & Laubek, B., 1996. 19 s. Kr. 20,00.

Nr. 30: Ændringer af vegetationen 1954-1995 Randbøl Hede. Degn, H.J., 1996. 128 s. Kr. 60,00.

Nr. 29: Overordnet IMIS koncept for pesticider. Rasmussen, D., Emborg, L., Elmegaard, N., Mogensen, B.B. & Spliid, N.H., 1996. 36 s. Kr. 25,00.

Nr. 28: Trafik og miljø - problemer og mulige styringsmidler. Christensen, L. & Nielsen, T.A.S., 1996. 97 s. Kr. 50,00.

Nr. 27: Fremskrivningsmodeller for emissioner til atmosfæren. Andersen, F.M. & Runge, E., 1996. 41 s. Kr. 50,00.

Nr. 26: Screening for Platin i udvalgte prøver i det danske miljø. Pritzl, G., 1996. 92 s. Kr. 45,00.

Nr. 25: Ynglefugle 1995: Vadehavet. Rasmussen, L.M. Danmarks Miljøundersøgelser & Thorup, O. Skov- og Naturstyrelsen, 1996. 27 s. Kr. 30,00.

Nr. 24: Mapping Effects of Ozone on Yield of Agricultural Crops and Forest Production in Denmark. Strandberg, M., Bak, J., Mielby, S. & Platou, S., 1996. 36 pp.

Nr. 23: Revision of Calculated Critical Loads for Nitrogen in Denmark. Bak, J. & Tybirk, K., 1996. 19 pp.

Nr. 22: Årsrapport 1995, Vejlerne. Nielsen, H.H., 1996. 98 s. Kr. 50,00.

Nr. 21: Overvågning af overdrev 1995. Wind, P. & Ballegaard, T., 1996. 31 s. Kr. 50,00.

Nr. 20: Ynglefugle 1995, Vejlerne. Kjeldsen, J.P., 1996. 85 s. Kr. 50,00.

Nr. 19: Orkidéer 1987-1995, Danmark. Wind, P. & Ballegaard, T., 1996. 97 s. Kr. 50,00.

Nr. 18: Årsrapport 1994, Suserup. Rasmussen, T.B., 1996. 51 s. Kr. 40,00.

Nr. 17: Sæler 1995, Vadehavet. Tougaard, S., 1996. 16 s. Kr. 30,00.

Nr. 16: Bundvegetation 1995, Tipperne. Jensen, J.S., 1996. 25 s. Kr. 30,00.

Nr. 15: Højmoser 1995, Danmark. Risager, M. & Aaby, B., 1996. 89 s. Kr. 50,00.

Nr. 14: Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994. Clausen, P., Andersen-Harild, P. Bøgebjerg, E., Fox, A.D., Jørgensen, H.E. & Hounisen, J.P., 1996. 60 s. Kr. 50,00.

Nr. 13: Brune frøer 1995, Danmark. Hels, T., 1996. 16 s. Kr. 30,00.

Nr. 12: Skarver 1995, Danmark. Gregersen, J., 1996. 32 s. Kr. 30,00.

Nr. 10: Årsrapport 1994, Vorsø. Gregersen, J., 1995. 57 s. Kr. 50,00.

Nr. 10: Årsrapport 1994. Tipperne. Amstrup, O., 1995. 91 s. Kr. 50,00.

Nr. 9: Årsrapport 1994. Vejlerne. Lund, M., 1995. 125 s. Kr. 50,00.

Nr. 8: Årsrapport 1994. Langli. Thalund, J. & Petersen, J.R., 1995. 79 s. Kr. 50,00.

Nr. 7: Tøndermarskens ynglefugle 1994. Saltvandssøen og Margrethe-Kog. Rasmussen, L.M., 1995. 47 s. Kr. 40,00.

Nr. 6: Tøndermarskens ynglefugle 1994. Ydrekogen, Magistrekogen og Hasbjerg Sø. Rasmussen, L.M. & Gram, I., 1995. 88 s. Kr. 50,00.

Nr. 6: Miljø, natur og sektorøkonomiske analyser - anvendelse af fælles data. Udarbejdet som en fælles arbejdsrapport i delprojekt 1a og 2: Bæredygtige strategier i landbruget, - sektorøkonomiske analyser, - analyser af økologisk og immaterielle systemvariable. Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut. Schou, J.S., Skop, E. & Hald, A.B., 1995. 51 s.

Nr. 5: Bundvegetation 1994. Tipperne. Jensen, J.S., 1995. 33 s. Kr. 30,00.

Nr. 4: Skarver 1992-1994. Danmark. Gregersen, J., 1995. 27 s. Kr. 30,00.

Nr. 3: Ynglefugle 1994. Vejlerne. Kjeldsen, J.P., 1995. 112 s. Kr. 50,00.

Nr. 2: Sæler 1994. Vadehavet. Tougaard, S., 1995. 19 s. Kr. 30,00.

Nr. 1: Sæler 1994. Østersøen, Kattegat og Limfjorden. Heide-Jørgensen, M.P. & Teilmann, J., 1995. 28 s. Kr. 30,00.