Aarhus Universitets segl

Nr. 76: Interkalibrering af klorofyl a mellem Danmark, Norge og Sverige

Carstensen, J. 2016. Intercalibration of chlorophyll a between Denmark, Norway and Sweden. Western Baltic (BC6), Kattegat (NEA8b) and Skagerrak (NEA8a, NEA9 and NEA10). Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 38 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 76. http://dce2.au.dk/pub/TR76.pdf

Sammenfatning

Denne rapport omhandler interkalibreringen af referenceforhold og grænseværdier for høj-god og god-moderat tilstand af fytoplanktonbiomasse mellem Danmark, Norge og Sverige. Fytoplanktonbiomasse bestemmes som klorofyl a, som er en måling af den fotosyntetiske aktive biomasse i fytoplanktoncellerne og dermed en tilnærmet måling af biomassen. Interkalibreringen følger vejledningen fra EU Kommissionen og er gennemført for hver enkelt af de fem interkalibreringstyper: BC6, NEA 8a, NEA 8b, NEA 9 og NEA 10. BC6 tilhører interkalibreringsgruppen for Østersøen (Baltic GIG), hvorimod de fire andre interkalibreringstyper tilhører den nordøst Atlantiske interkalibreringsgruppe (NEA GIG). De tre lande benytter samme metodik for prøvetagning og måling af klorofyl a, men der er forskelle i de anvendte nationale tilstandsindikatorer baseret på klorofyl a.

Basis for interkalibreringen er et fælles datasæt, bestående af overvågningsdata fra Danmark, Norge og Sverige. Med baggrund i dette datasæt er de tre nationale tilstandsindikatorer udregnet for alle vandområder, hvilket gør det muligt direkte at sammenligne de nationale tilstandsindikatorer. Den danske tilstandsindikator er valgt som fælles sammenligningsgrundlag, og både den norske og svenske tilstandsindikator korrelerede kraftigt med den danske. Klorofyl a tilstandsindikatorerne var ligeledes tæt koblet til kvælstofkoncentrationen (TN). Der var ingen påviselige biogeografiske forskelle mellem landene, og der blev derfor ikke foretaget nogen justeringer mellem landene.

For hver af de fem interkalibringstyper er de eksisterende referenceforhold og grænseværdier i de tre land omsat til den fælles tilstandsindikator ud fra de etablerede relationer mellem de nationale klorofyl a indikatorer. I BC6 og NEA 8b var forskellene i referenceforhold og grænseværdier mellem Danmark og Sverige små, når disse blev omsat til den fælles tilstandsindikator. I NEA 8a, 9 og 10 var forskellen mellem Norge og Sverige lidt større. Interkalibrerede værdier for referenceforhold og grænseværdier er hovedsageligt bestemt som gennemsnittet af landenes værdier på skalaen for den fælles tilstandsindikator, men i NEA 8a, 9 og 10 var der behov for at tilpasse værdierne, således at de afspejlede en naturlig gradient fra land mod det åbne hav, og således at der var en sammenhæng til referenceforhold og miljømål fastsat af OSPAR for Skagerrak. De interkalibrerede værdier for den fælles klorofyl a tilstandsindikator er transformeret tilbage til de nationale tilstandsindikatorer ud fra de etablerede relationer. Hovedresultatet fra denne rapport er en liste af interkalibrerede klorofyl a værdier for de fem fælles typeområder i Baltic GIG og NEA GIG, som de respektive styrelser i Danmark, Norge og Sverige vil indmelde til Kommissionens beslutning om interkalibrering.