Aarhus Universitets segl

MiljøBiblioteket

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) udgav i 2003-2010 en serie af bøger om natur- og miljøforhold i Danmark kaldet Miljøbiblioteket.

MiljøBiblioteket afløste DMU's serie af Temarapporter. Serien blev udgivet i samarbejde med forlaget Hovedland. Download de enkelte udgivelser herunder.

De enkelte bøger

18. Miljøet i et geografisk perspektiv

Af Pia Frederiksen (red.). MiljøBiblioteket nr. 18, Hovedland 2010. 93 sider, rigt illustreret. Pris kr 129,-. Bestil via Hovedlands hjemmeside |Præsentation i DMUNyt 2010 nr. 12 | Hele bogen i PDF-format (10,2 MB).

Bogen beskriver, hvordan man ved at analysere miljøforhold i relation til deres geografiske placering kan opnå en bedre forståelse af dem. Dette giver nye muligheder for at tilrettelægge miljøindsatsen.

17. Skarven

Af Thomas Bregnballe. Hovedland 2009. 103 sider, hæftet, kr. 99. Bestil via Hovedlands hjemmeside| Præsentation i DMUNyt 2009 nr. 23 | Hele bogen i PDF-format (8,19 MB).

Skarven fortæller først historien om artens skiftende anseelse og bestandsstørrelse i Danmark siden 1800-tallet. Ikke mindst den eksplosive vækst i såvel antal som udbredelse, der fandt sted i perioden 1970 til 1990 - og den efterfølgende stagnation - belyses indgående. Dernæst zoomes der ind på skarvernes liv i kolonierne og under det årlige træk sydpå. Forskerne bruger viden opbygget om disse faser af artens årscyklus til at forstå svingningerne i bestanden.

16. Drivhusgasser - kilder, opgørelsesmetoder og internationale forpligtelser

Redigeret af Marlene Plejdrup. Hovedland 2009. 112 sider, rigt illustreret. Pris kr 99,-. Bestil via Hovedlands hjemmeside | Præsentation i DMUNyt 2009 nr. 20 | Hele bogen i PDF-format (4.2 MB).

Denne bog giver historien om drivhusgasser en hidtil uset dybde. Med udgangspunkt i de meget detaljerede opgørelser af drivhusgasudledningerne myndighederne hvert år indrapporterer til blandt andet FN's klimakonvention og Kyotoprotokollen, fortæller forfatterne hvor langt man i dag er kommet på disse meget centrale områder.

15. Pesticider - påvirkninger i naturen

Trine Hedemand & Morten Strandberg. Hovedland 2009. 104 sider, rigt illustreret. Pris kr 99,-.

Denne bog gør rede for hvad pesticider er, hvorfor man bruger dem, og hvordan udviklingen frem til i dag har været. Men først og fremmest handler den om, hvordan pesticiderne påvirker naturen i og omkring markerne.

Bestil via Hovedlands hjemmeside | Præsentation i DMUNyt 2009 nr. 20 | Hele bogen i PDF-format (4.4 MB).

14. Luftforurening med Partikler - et sundhedsproblem

Redigeret af Finn Palmgren. 111 sider, rigt illustreret. Pris kr 99,-. Bestil via Hovedlands hjemmeside | Præsentation i DMUNyt 2009 nr. 6 | Hele bogen i pdf format (4,72 MB).

Luftforurening med partikler er et af de væsentligste luftforureningsproblemer, specielt i forhold til vores sundhed. Alene i EU anslår man at der dør 288.000 mennesker for tidligt om året som følge af partikelforureningen. Bogen sætter fokus på forureningen med partikler.

13. Klimaændringerne - menneskehedens hidtil største udfordring

Red. af Hans Meltofte. 152 sider, rigt illustreret. Pris kr. 129,- Bestil via Hovedlands hjemmeside | Præsentation i DMUNyt 2008 nr. 18 | Hele bogen i pdf format (9 MB).

Klimatruslen er kommet øverst på den politiske dagsorden. Overalt i verden er mennesker i gang med projekter og politiske initiativer til at afværge de værste trusler. Samtidig er der gang i diskussionerne om, hvordan vi afbøder de ulykker, som vil komme under alle omstændigheder – og måske allerede er i gang samt hvilke fordele, klimaændringerne også kan indebære.

12. Luftbåren kvælstofforurening

Redigeret af Thomas Ellermann. 2007. 86 s., rigt illustreret, kr. 99,00. Bestil via Hovedlands hjemmeside | Præsentation i DMUNyt 2007 nr. 3 | Hele bogen i pdf format (5.149 kB).

For mange af Danmarks mest følsomme naturområder - de næringsfattige - menes de seneste års forringede miljøtilstand at være forårsaget at kvælstof der så at sige er faldet ned fra himlen. Også for en del af vores farvande er kvælstofforureningen fra atmosfæren et problem. Denne bog handler om hvordan kvælstoffet kommer op i atmosfæren, hvordan det transporteres rundt, og hvordan det atter falder ned på jordoverfladen.

11. Miljøgifte i Grønland.

Redigeret af Poul Johansen og Kirsten Rydahl. 2007. 92 s., rigt illustreret, kr. 99,00.

Miljøgifte findes næsten overalt. De fleste er menneskeskabte og forekommer derfor især i de industrialiserede lande. Men miljøgifte holdes ikke tilbage af geografiske grænser og findes også i afsidesliggende egne som Arktis. Her udgør de et særligt problem for befolkningen, der gennem den traditionelle kost - især havfugle, sæler og hvaler - indtager langt større mængder miljøgifte end f.eks. danskerne.
Bestil via Hovedlands hjemmeside | Præsentation i DMUNyt 2007 nr. 12 | Hele bogen i pdf-format (6.228 kB). |Pjece på dansk |Pjece på grønlandsk.

10. Vandmiljø - biologisk tilstand

Redigeret af Martin Søndergaard, Jens Skriver og Peter Henriksen 2006. 106 s., rigt illustreret, kr. 99,00. Bestil via Hovedlands hjemmeside | Præsentation i DMUNyt 2006 nr. 17 | Hele bogen i pdf format (6.416 kB).

Den første danske vandmiljøplan fra 1987 blev startskuddet til en langt mere omfattende og systematisk overvågning af vandmiljøet end tidligere. Resultaterne herfra bruges i denne bog til at beskrive de biologiske forholds tilstand og udvikling i vores vandløb, søer og havområder.

9. Vandmiljøindsatsen

Redigeret af Jens Møller Andersen. 2005. 160 s., rigt illustreret, kr. 99,00. Bestil via Hovedlands hjemmeside | Præsentation i DMUNyt 2005 nr. 21 | Hele bogen i pdf format (8.432 kB).

Viden fra overvågningen om sammenhænge mellem forurening og miljøtilstand er nøglen til at forbedre miljøtilstanden i vores grundvand, vandløb, søer, fjorde og havområder. Bogen sætter fokus på de seneste ca. 30 års overvågning af det danske vandmiljø og på den viden, overvågningen har genereret.

 

8. Tjærestoffer

Redigeret af Ulrich Karlson. 2006. 82 s., rigt illustreret, kr. 99,00. Bestil via Hovedlands hjemmeside | Præsentation i DMUNyt 2006 nr. 18| Hele bogen (i pdf-format, 4.779 kB).

Tjærestoffer findes næsten overalt: i jorden, i luften, i vores mad og i små mængder også i vandmiljøet. Det meste af det er menneskeskabt, og det er noget af det giftigste, man kender. Bogen beskriver, hvad tjærestoffer er, og hvordan de dannes ved såvel naturlige som menneskeskabte processer. Den indeholder også de nyeste oplysninger om, hvor udbredt tjærestofforurening er, og hvad man kan gøre for at begrænse den.

8. marts 2007: Rettelse til bogen "Tjærestoffer". På side 68, tabel 6-3 er ordet "tørstof" udskiftet med "vådvægt".

7. Genmodificerede planter

Af Christian Damgaard, Gösta Kjellsson, Christian Kjær og Beate Strandberg. 2005. 88 s, rigt illustreret, kr. 69,00. Bestil via Hovedlands hjemmeside | Præsentation i DMUNyt 2005 nr. 11 | Hele bogen i pdf format (1.807 kB).

Mennesket har forædlet planter i årtusinder. Det nye ved genteknologien er at man kan flytte gener mellem fjerntbeslægtede arter. Bogen fortæller om disse muligheder og om effekterne på miljøet.

6. Miljøscenarier

Af Hanne Bach (red.), 2005. 72 s, rigt illustreret, kr. 69,00. Bestil via Hovedlands hjemmeside | Præsentation i DMUNyt 2005 nr. 6 | Hele bogen i pdf format (5.031 kB) | Kapitel 1-4 (2.752 kB) | Kapitel 5-7 (2.356 kB).

Bogen fortæller om forudsigelser på natur- og miljøområdet i form af prognoser, fremskrivninger, fremtidsbilleder og scenarier.

5. Luftforureningens historie

Af Jes Fenger, 2004. 103 s., rigt illustreret, kr. 69,00 inkl. moms. Bestil via Hovedlands hjemmeside | Præsentation i DMUNyt 2004 nr. 17 | Hele bogen i pdf format (6.129 kB) | Side 1-39 (2.651 kB) | Side 40-103 (3.582 kB).

Bogen fortæller om luftforureningens historie fra jernalderhusenes bålpladser til nutidens drivhuseffekt. Fra et lokalt problem til globale problemer som verdens ledere diskuterer.

 

4. Iltsvind

Af Peter Bondo Christensen, Ole Schou Hansen og Gunni Ærtebjerg (red.) 2004. 128 s., rigt illustreret, kr. 69,00 inkl. moms. Bestil via Hovedlands hjemmeside | Artikel om bogen | Læs hele bogen i PDF (6.988 KB) | Indledning (277 KB) | Kapitel 1 (1.646 KB) | Kapitel 2 (810 KB) | Kapitel 3 (904 KB) | Kapitel 4 (932 KB) | Kapitel 5 (1.994 KB) | Kapitel 6 (184 KB) | Kapitel 7 (539 KB) | Afrunding (324 KB).

Bogen "Iltsvind" fortæller om årsagerne til at iltsvind opstår samt de følgevirkninger iltsvind har på selve havmiljøet. Forfatterne beskriver således de processer der fører til iltsvind, herunder også hvor næringsstofferne stammer fra. Det var netop kernen i den offentlige debat som fulgte med det kraftige og meget omfattende iltsvind i efteråret 2002. Bogen er skrevet for den miljøinteresserede dansker samt for unge under uddannelse.

 

3. Vildtarter og jagttider

Af Thomas Bregnballe (red.) 2003. 148 s., rigt illustreret, kr. 69 inkl. moms. Bestil via Hovedlands hjemmeside | Pressemeddelelse | Læs bogen i PDF (3.881 KB)

Denne bog beskriver vildtbestandenes udvikling og den jagtlige udnyttelse af dem. Jagtloven siger, at jagt skal drives på en bhæredygtig måde, og en stor del af bogen beskriver , hvordan det kan lade sig gøre. Desuden indeholder bogen en detaljeret gennemgang af vore 45 jagtbare vildtarter med oplysninger om forekomst, bestandsudvikling, bevaringsstatus og meget andet.

2. Stenrev - havets oaser

Af Karsten Dahl, Steffen Lundsteen og Stig Asger Helmig 2003. 104 sider, rigt illustreret, kr. 69,00 inkl. moms. Bestil via Hovedlands hjemmeside | Pressemeddelelse | Læs bogen i PDF (2.551 KB)

Det er måske ikke alle, der på egen hånd vil komme til at opleve stenrevenes natur, men alle vil forhåbentlig kunne nyde det indblik i et helt enestående økosystem, som denne bog giver.

1. Økologisk landbrug og naturen - gør økologisk landbrug en forskel for natur og miljø?

Af Martin Holmstrup (red.) 2003. 83 sider, rigt illustreret, kr. 69 inkl. moms. påpeger, Bestil via Hovedlands hjemmeside | Pressemeddelelse | Læs bogen i PDF (968 KB)

Gavner økologisk landbrug naturen? Eller gør det mere skade end gavn? Denne bog indeholder en række fagfolks videnskabeligt begrundede svar.