Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

2020

30. oktober 2020:   Iltsvind i danske farvande -  september-oktober 2020. Jens Würgler Hansen & David Rytter 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 22 s. – Fagligt notat nr. 2020|72.  

28. oktober 2020: Udvælgelse af lokaliteter for nye jordvandsstationer (st102 og st106) i oplandet til Højvads Rende, LOOP 1.  Petersen, R.J. & Blicher-Mathiesen, G. (2020).  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 23 s. – Fagligt notat nr. 2020|71.    

28. oktober 2020: Udvikling i afstrømningsnormaliseret total-kvælstoftransport fra målt opland mellem 2018 og 2019. Thodsen, H., Tornbjerg, H. & Larsen, S.E. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 6 s. – Fagligt notat nr. 2020|64.

19. oktober 2020:  Consequences on emissions and air quality of change in vapour pressure of gasoline.  Plejdrup, M.S., Winther, M. & Ellermann, T., 2020.  Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 13 s. – Scientific note no. 2020|68.           

7. oktober 2020:  Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark – 2. kvartal 2020.  Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 21 s. – Notat nr. 2020|66    

2. oktober 2020: Iltsvind i danske farvande - august-september 2020. Jens Würgler Hansen & David Rytter 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 22 s. – Fagligt notat nr. 2020|63  

30. september 2020: CAGE-togt på den nordøstgrønlandske shelf, november 2020. Boertmann, D, & Kyhn L. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 4 s. - Fagligt notat nr. 2020|62

30. september 2020: Makroalgeindikatorer og deres anvendelse til VRD tilstandsvurdering. Jacob Carstensen. 25 s.

25. september 2020:  Kortlægning af ynglefugle i Filsø, Birkesø og ved Gyldensteen Strand i 2020 ved brug af drone. Holm, T.E. & Bregnballe, T. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 25 s. – Fagligt notat nr. 2020|58.           

23. september 2020:  Interkalibrering. Planteundersøgelser i søer 2018.  Johansson. L.S. & Johnsen, T.J. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. - Fagligt notat nr. 2020|57.

9. september 2020: Beskyttelse af flagermus og miljøvurderinger. Elmeros M 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 27 s. Notat nr. 55.

8. september 2020: Afdækning af resultater fremlagt i kronik 'Vådområder bidrager markant til CO2-udledningen'. Gyldenkærne, S., Elsgaard, L. og Lærke P.E. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 8 s. - Fagligt notat nr. 2020|50.

4. september 2020: Redegørelse for beregninger af arealet af de tre vandløbsnaturtyper til Artikel 17. Indberettet i forbindelse med Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering til EU i 2019. Alnøe, A.B. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 9 s. - Fagligt notat 230619.

4. september 2020: Dataopsamling 2019: Evidensbaseret og omkostningseffektiv grødeskæring i små danske vandløb. Johnsen, T.J. & Baattrup-Pedersen, A. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 18 s. – Fagligt notat nr. 2020|56.

31. august 2020: Vurdering af WWF’s anbefalinger om at udvide indsamlingsforbud af dagsommerfugle i Danmark. Moeslund, J.E. & Helsing, F.  2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 5 s. -Fagligt notat nr. 2020|54.

31. august 2020: Forekomst af ulv i Ulfborgterritoriet 31. juli 2016 – 31. marts 2020. Olsen, K. & Sunde, P. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 10 s. - Notat nr. 2020|35.

28. august 2020: Iltsvind i danske farvande - juli-august 2020. Jens Würgler Hansen & David Rytter 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 25 s. – Fagligt notat nr. 2020|52

24. august 2020: Kronvildt – vurdering af dæmrings- og skumringsjagtens betydning for afskydningen. Christensen, T.K., Haugaard, L., Mellerup, K.A. & Mikkelsen, P. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. – Notat nr. 2020|10rev.

21. august 2020:  Homogenitetsbrud og potentielle fejl i nedbørsdata. Eksempler på konsekvenser for myndighedsbetjeningen.  Svendsen, L.M. & Jung-Madsen, S. (red.) 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. - Fagligt notat nr. 2020|51 .           

3. juli 2020: Undersøgelse af anvendelse af sensorer i overvågningen - og test af en nitratsensor i vandløb.  Van’t Veen, S., Holm, H. & Kronvang, B. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 79 s. - Fagligt notat nr. 2020|48. 

1. juli 2020: Ulves sårbarhed over for forstyrrelser i yngletiden - med særlig reference til organisering af større arrangementer i naturen. Sunde, P. & Olsen, K. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 11 s. – Fagligt notat nr. 2020|40

30. juni 2020:  Vurdering og genvurdering af effekten af et indsamlingsforbud på bestemte dagsommerfuglearter.  Moeslund, J.E. & Helsing, F. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 6 s. – Fagligt notat nr. 2020|47.

22. juni 2020: Overvågning af marine sedimenter 2019. Høgslund, S. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 7 s. - Notat nr. 2020|18.

19. juni 2020: Vildtudbyttestatistik og vingeundersøgelsen for jagtsæsonerne 2018/19 og 2019/20. Christensen, T.K., Balsby, T.S., Mikkelsen, P. & Mellerup, K. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 15 s. – Fagligt notat nr. 2020|46.

15. juni 2020: Revideret makroinvertebrat indeks (DLMI) til danske søer. Bidrag til godkendelsesprocedure for det nationale indeks ved ECOSTAT. Wiberg-Larsen, P. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 18 s. – Fagligt notat nr. 2020|45.

10. juni 2020: Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark – 1. kvartal 2020. Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. – Notat nr. 2020|44.

8. juni 2020: Genetiske analysemetoder i den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark – DNA-analyser til arts- og individ niveau. Thomsen, P.F., Hansen, M.M., Olsen, K. & Sunde, P. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 10 s. – Notat nr. 2020|43. 

2. juni 2020: Resultater fra Miljøstyrelsens moniteringsprogram for kvælstoffølsomme naturtyper i Natura 2000-områderne 2016-2018.  Johansson, L.S., Nygaard, B. & Ejrnæs, R. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 44 s. - Fagligt notat nr. 2020|42.           

2. juni 2020: Krav til projektilvægt, anslagsenergi m.v. for riffelammunition, der anvendes til jagt og regulering.  Kanstrup, N. & Haugaard, L. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 22 s. – Fagligt notat nr. 2020|36.         

28. maj 2020:  Status for måling af luftkvalitet i 2019.  Thomas Ellermann, Claus Nordstrøm, Jesper Nygaard og Andreas Massling.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 14 s. - – Notat nr. 2020|41.         

19. maj 2020:  Koncentrationsprofil på tværs af H.C. Andersens Boulevard, København.  Hertel, O., Poulsen, M.B. & Kindler, P.A. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi,14 s. - Fagligt notat nr. 2020|39.          

29. april 2020:  Udvidelse af OSPAR assessment for visse arter til region 1.  Morten Frederiksen & Flemming R. Merkel. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 6 s. - Notat nr. 2020|23.           

28. april 2020:  Coronakrisens effekt på omfanget af helbredseffekter relateret til luftforurening fra vejtrafik.  Jørgen Brandt, Lise Marie Frohn, Steen Solvang Jensen, Thomas Ellermann & Ole Hertel.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 9 s. - – Notat nr. 2020|37.           

27. april 2020:  Plastikfragmenters betydning for opgørelser af kildefordelingen af marint affald.  Feld L. og Strand, J. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 11 s. - – Notat nr. 2020|14.           

21. april 2020: Bestemmelse af forskelle mellem oxidationsmetoder for målinger af total kvælstof i marine prøver. Carstensen, J. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. - Fagligt notat nr. 2020|67.

16. april 2020: Svar på spørgsmål fra Miljøstyrelsen om SARS2 i relation til luftforurening. Hertel, O., Johansen, A. & Sigsgaard, T. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 4 s. - Fagligt notat nr. 2020|34.

14. april 2020: Kommentering af MSTs retningslinier for tilstandsvurdering i kystvande. Dorthe Krause-Jensen, Jacob Carstensen, Jesper Christensen & Karen Timmermann. 3 s.

14. april 2020:  Høst af eutrofieringsbetingede masseforekomster af søsalat – status på viden om miljøeffekter og økonomi.  Bruhn, A., Rasmussen, M.B. & Thomsen, M. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 17 s. Notat nr. 2020|20.           

2. april 2020:  Regulering af store måger på Hirsholm og Knogen. Relevans, mulige metoder og forventede effekter.  Bregnballe, T. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 12 s. – Notat nr. 2020|33.           

30. marts 2020:  Vurdering af konsekvenserne for taigasædgås ved opstilling af vindmøller ved Vinge. Ole Roland Therkildsen, Anthony D. Fox & Jesper Madsen. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 13 s. – Notat nr. 2020|31.

27. marts 2020: Ændring i luftkvalitet som følge af coronakrisen. Ellermann, T. & Hertel, O. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 10 s. -  Notat nr. 2020|30.

20. marts 2020: Indsamlingsforbud for danske dagsommerfugle. Moeslund, J.E. & Helsing, F. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 13 s. – Notat nr. 2020|24.

20. marts 2020: Prædatorhegn på Tipperne. Forventet effekt på engfuglenes ynglesucces. Bregnballe, T., Thorup, O. & Clausen, P. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 9 s. – Notat nr. 2020|28.

17. marts 2020: Lukkeperiode for håndopsamling af stillehavsøsters i Vadehavet. Relevans i forhold til fuglene. Thomas Bregnballe. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 9 s. – Notat nr. 2020|27.

17. marts 2020: Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 4. kvartal 2019. Kent Olsen, Peter Sunde, Christina Vedel-Smith, Michael Møller Hansen og Philip Francis Thomsen. 15 s. 

10. marts 2020: Blågrønalger i Østersøen. Notat om overvågning af blågrønalger og anvendelse af satellitbaseret fastsættelse af miljøtilstand. Hans Henrik Jakobsen. 15 s.

3. marts 2020: Forekomst af dyndsmerling undersøgt med eDNA screening. Rasmussen, J.J., Andersen, L.W., Thomsen, S.N. Fejerskov, M.L., Hesselsøe, M. & Deacon, M. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. – Notat nr. 2020|22.

3. marts 2020: Fejlkildebestemmelse for eDNA hos flodperlemusling (Margaritifera margaritifera L.). Rasmussen, J.J., Johnsen, T.J., Andersen, L.W., Thomsen, S.N. & Hesselsøe, M. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. – Notat nr. 2020|21.

21. februar 2020: Damflagermus i Mønsted Kalkgruber. Elmeros, M. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 6 s. – Notat nr. 2020|12

19. februar 2020: Bestilling til Aarhus Universitet om revision af emissionsfaktorer for organiske lavbundsjorder. KEFM jr-nr 2019-4154. Gyldenkærne, S., Greve. M.H., Elsgaard, L., Lærke, P.E., Stisen, S. og Johansson, J.S. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 16 s. - – Notat nr. 2020|13.

17. februar 2020: Optælling af vandfugle i farvandet øst for Bornholm. Oktober 2019. Petersen, I.K. & Sterup. J. 2020. DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 14 s. - – Notat nr. 2020|11.

10. februar 2020: Udvikling af vandløbs- og ådalsproxyer til Biodiversitetskortet. Dalby, L. & Bladt, J. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 15 s. – Notat nr. 2020|17.

7. februar 2020: Vurdering af vandindvindingernes effekt på smådyr og bundlevende alger i små vandløb. Alnøe, A.B., Baattrup-Pedersen, A. & Rasmussen, J.J. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. – Notat nr. 2020|16.

7. februar 2020: Redegørelse for ændring af opgørelsen af vand, kvælstof- og fosfortilførslen til havet rapporteret i ”Vandløb 2018” udsendt december 2019. Hans Thodsen & Henrik Tornbjerg. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 7 s. – Notat nr. 2020|8.

6. februar 2020: Sundhedstilstanden hos rugende ederfuglehunner i Danmark. Sonne, C., Christensen, T.K. & Therkildsen, O.R. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 22 s. - – Notat nr. 2020|15.

5. februar 2020: Bestilling fra Miljø- og Fødevareministeriet - Bidrag til MOF alm. del spm. 425. Thomas A.Davidson, Liselotte S. Johansson & Steen Gyldenkærne. 6 s.

3. februar 2020: Vurdering af den aktuelle størrelse af bæverbestandene i Jylland og Nordsjælland samt en prognose for bestandsudviklingen i begge områder frem til 2030. Peter Sunde & Morten Elmeros. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi,6 s. – Notat nr. 2020|6.

30. januar 2020: Forbedring af datagrundlaget for opgørelse af ammoniakemissionen fra landbruget. Mette Hjorth Mikkelsen & Rikke Albrektsen. 26 s.

30. januar 2020: Vurdering af mulighederne for naturlig indvandring af oddere til Sjælland. Morten Elmeros & Aksel Bo Madsen. 6 s.

27. januar 2020: Alkalinitet i danske vandløb og betydning for de bentiske algesamfund – FORPROJEKT NR. 2. Baattrup-Pedersen, A. & Johnsen, T.J. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 11 s. – Notat nr. 2020|9.

23. januar 2020: Ynglefuglene på Tipperne 2019. Thorup, O. & Bregnballe, T. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 13 s. – Notat nr. 2020|3

17. januar 2020: Notat om resultater fra udlægning af akustiske lyttestationer for marsvin omkring Bornholm som supplerende overvågning af marsvin under Havstrategidirektivet. Svegaard, S. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 9 s. – Notat nr. 2020|5

14. januar 2020: Bird distributions in parts of the Danish North Sea and in Kattegat, autumn 2019. A cruise report. Ib Krag Petersen & Jacob Sterup. 14 s.

10. januar 2020: Referencetilførsler af kvælstof til brug for Vandplan 3. Karen Timmermann. 3. s.

7. januar 2020: Måling af biodiversitet på en landbrugsbedrift. Rasmus Ejrnæs. 8 s.