Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 381: Bly i riffelammunition – danske jægeres kendskab og holdning

Kanstrup, N., Hansen, H.P., Balsby, T.J.S. & Mellerup, K.A. 2020. Bly i riffelammunition – danske jægeres kendskab og holdning. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 56 s. - Videnskabelig rapport nr. 381. http://dce2.au.dk/pub/SR381.pdf

Sammenfatning

I de senere år er de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser af spredningen af bly fra riffelammunition kommet i fokus. Problematikken er, at blyfragmenter indlejres i vildtkroppen og kan forgifte prædatorer og ådselædere, der æder bortkastede dele af nedlagte eller anskudte dyr, ligesom mennesker, der spiser vildtkød, også er udsat for en forgiftningsrisiko. Selv om der ikke i Danmark er lovgivning på området, har nogle jægere skiftet helt eller delvist fra blyholdig til blyfri ammunition. Det antages dog, at jægernes kendskab til problematikken generelt er mangelfuldt.

 

På den baggrund iværksatte Aarhus Universitet i 2019 en undersøgelse for at afklare danske riffeljægeres viden om og holdning til blyholdig ammunitions miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser, omfanget af anvendelsen af alternativer, og hvilke afvejninger der kræves i forhold til jægernes mulige skifte til blyfri riffelammunition. Undersøgelsen var baseret på et elektronisk spørgeskema bestående af 27 spørgsmål udsendt fra Miljøstyrelsen via e-boks i vinteren 2019/2020 til 5.579 danske jægere med tilladelse til riffeljagt. 2.701 (48 %) svarede. Materialet vurderes repræsentativt for danske riffeljægere, dog med en overvægt af særligt aktive jægere (målt på bl.a. vildtudbytte) og med en overrepræsentation af ældre og mandlige jægere.

 

Respondenternes bekymring for og kendskab til de mulige konsekvenser af blyholdig riffelammunition er generelt lille. Der er imidlertid en sammenhæng mellem jægernes kendskab til og bekymring for konsekvenserne af blyholdig ammunition. Samtidig er der en tendens til, at jo mere jægerne ved om blyholdig ammunition, desto større er deres tilbøjelighed til at anvende blyfrie typer. Respondenterne opnår i høj grad deres viden om problematikken fra jagtkammerater og jagtforeninger og i mindre grad fra myndigheder. Samtidig spiller myndigheder og universiteter en mindre rolle, end respondenterne forventer i forhold til at informere om emnet.

 

En betydelig drivkraft i skiftet fra blyholdig til blyfri ammunition er, at jægere via jagt i Tyskland bliver introduceret til blyfri ammunition og som følge heraf vælger også at skifte til blyfri ammunition ved jagt i Danmark. For de respondenter, der i øvrigt har skiftet helt eller delvist fra blyholdig til blyfri riffelammunition, vægtes især hensynet til jagtens bæredygtighed, men også risikoen for negativ påvirkning af natur og miljø, som samtidig vægtes over risikoen for forgiftning af rovfugle samt af mennesker, der spiser vildtkød.

 

Blandt de respondenter, der ikke anvender blyfri ammunition, er der en gruppe, som vurderer risikoen ved brug af blyammunition som værende ubetydelig og negligibel, især sammenlignet med andre mulige kilder til blyforgiftning af vildt, økosystemer og mennesker, og angiver dette som en årsag til ikke at skifte. Den betydeligste barriere for et skifte fra blyholdig til blyfri riffelammunition vurderes at være generel mangel på kendskab, dels til de mulige negative effekter af blyholdig ammunition og dels til muligheden for at anvende blyfrie og ugiftige typer. Nogle respondenter udtrykker en række mere konkrete årsager til ikke at skifte til blyfri ammunition, herunder at blyfri ammunition ikke har tilstrækkelig dræbeevne, ligesom prisen på blyfri ammunition udgør en barriere. For små kalibre angives udfordringer med at opnå tilstrækkelig præcision med blyfrie typer, ligesom det for et populært kaliber som fx 6,5x55 er vanskeligt at finde fabriksladet ammunition, der lever op til de nuværende lovkrav om kuglevægt og anslagsenergi. 

 

Undersøgelsen viser, at der er et skifte fra blyammunition til blyfri ammunition i gang i Danmark. Det estimeres, at 15-25 % af den riffelammunition, der i dag anvendes til jagt og tilhørende træning og indskydning i Danmark, er blyfri. Unge jægere er mere tilbøjelige til at skifte fra blyholdig til blyfri ammunition end ældre. Dette i kombination med, at en del respondenter planlægger at skifte til blyfri ammunition, når deres eksisterende beholdning af blyholdig ammunition er brugt op, tyder på, at skiftet vil accelerere. Udbuddet af blyfri ammunition er stigende, og alene på det danske marked findes p.t. mindst 15 fabrikater af riffelammunition designet til et bredt spektrum af anvendelser. Afviklingen af blyammunition på private jagtdistrikter allerede fra 2020 vil yderligere bidrage til udviklingen både i form af den ammunition, der anvendes på disse distrikter, og den påvirkning, som et sådant initiativ vil have på jægernes valg af ammunition til jagt på andre arealer.