Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 270: Vandløb 2016 - Kemisk vandkvalitet og stoftransport

Thodsen, H., Tornbjerg, H., Windolf, J., Bøgestrand, J., Larsen, S.E., Ovesen, N.B. & Kjeldgaard, A. (2018): Vandløb 2016 - Kemisk vandkvalitet og stoftransport. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 54 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 270.
http://dce2.au.dk/pub/SR270.pdf

Sammenfatning

Dette års rapport behandler emner som udviklingen i afstrømningen af vand, kvælstof og fosfor til de kystnære havområder. Samtlige data er indsamlet via det Nationale program for Vandmiljø og Natur (NOVANA). I rapporteringen for året 2016 er økologisk tilstand, miljøfremmede stoffer og tungmetaller samt naturtyper og arter i vandløb rapporteret separat i Rasmussen m.fl. 2018.

Kvælstof og fosfor transport

Typeoplande  

Indholdet af kvælstof og fosfor i vandløbene er faldet markant siden 1989. Reduceret udvaskning fra dyrkede arealer har hovedansvaret for, at kvælstofindholdet i gennemsnit er reduceret med ca. 46 %, mens reduktionen på ca. 42 % for fosfors vedkommende skyldes forbedret spildevandsrensning i byområder og for virksomheder. Koncentrationerne af kvælstof og fosfor i vandløbene er dog stadig omkring henholdsvis 4 gange og 2 gange så høje som de, man finder i upåvirkede naturvandløb.

Stoftransport 

Der blev fundet lignende reduktioner, som for typeoplandene, i den samlede tilførsel til havet fra land af kvælstof og fosfor for perioden 1990 til 2016. Reduktionen i kvælstof (45%) er på samme niveau som faldet i koncentrationer på typeoplande, mens fosfortransporten er faldet 63 % beregnet for den vandføringsvægtede koncentration. For kvælstof er der alene for den diffuse tilførsel (tilførsel fra dyrkede og udyrkede arealer, samt bidrag fra ejendomme, som ikke er tilkoblet offentlige renseanlæg) tale om en reduktion på ca. 34 %.  

Transporten fra land er for 2016 beregnet til hhv. ca. 62.000[1] ton N og ca. 2.300 tons fosfor. Disse udledninger er for næsten samtlige årets måneder væsentlig mindre end gennemsnittet for perioden 1990-2007. For kvælstof er månederne februar, april og juli dog kun en smule lavere end gennemsnittet for perioden 1990-2007. Samtidig var vandafstrømningen i 2016 ca. 7 % større end gennemsnittet for 1990-2015.  

Den normaliserede kvælstoftilførsel til havet var i kalenderåret 2016 ca. 59.000 ton N.

 

Eftersom det ikke er muligt at måle på alt vand og stof (hverken rummeligt eller tidsligt), som transporteres til havet, er der en vis usikkerhed på de beregnede tal.

 


[1] Hertil skal adderes 2.800 ton fra udslip i forbindelse med ulykke på Fredericia havn i februar 2016 (se afsnit 1.3.4).