Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 266: Erstatningsnatur - erfaringer og muligheder

Nygaard, B., Oddershede, A. og Høye, T.T. 2018. Erstatningsnatur - erfaringer og muligheder. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 186 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 266. http://dce2.au.dk/pub/SR266.pdf

Sammenfatning

Rapporten beskriver de danske erfaringer med brug af erstatningsnatur i den kommunale og statslige naturforvaltning og i forbindelse med anlægsprojekter. Erfaringerne er indhentet ved litteraturstudier, søgninger på nettet og ved en spørgeskemaundersøgelse i 27 udvalgte kommuner og Naturstyrelsen samt en række infrastrukturprojekter. Der er præsenteret ni cases med udlæg af ny natur på opgivne marker som kompensation for inddraget natur. I rapporten beskrives de vigtigste forhold, der betinger en gunstig naturudvikling, herunder betydningen af en nøje udvælgelse af erstatningsarealer, metoder til udpining af jordbunden, genopretning af de hydrologiske forhold samt assisteret spredning af arter. Endvidere er der en beskrivelse af mulighederne for at anvende erstatningsarealer til at øge arealet med sammenhængende natur. Endelig belyses mulighederne og tidsperspektivet for etablering af overdrev, ferske enge, heder, moser, strandenge, klitter, søer og vandløb samt levesteder for fredede og bilagslistede arter.