Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 243: Miljøundersøgelser ved Mestersvig 2014

Aastrup, P., Bach, L., Søndergaard, J. & Gustavson, K. 2018. Miljøundersøgelser ved Mestersvig 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 36 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 243.  http://dce2.au.dk/pub/SR243.pdf

Sammenfatning

Nordisk Mineselskab drev i årene 1956-63 en bly-zinkmine ved Blyklippen ved Mestersvig i Nordøstgrønland. Siden de første miljøundersøgelser i 1979 er der gennemført undersøgelsesprogrammer i 7 forskellige år. Denne rapport redegør for de seneste undersøgelser i 2014, og sammenligner resultaterne med de tidligere undersøgelser i området. Undersøgelserne i 2014 omfattede i det marine miljø: strandsand, bundsedimenter i Nyhavn, tang, ulke og havvand, og i det terrestriske miljø. laver og ferskvand.

Undersøgelserne har vist, at koncentrationerne af bly og zink mere end 50 år efter minens lukning stadig er forhøjede i laver dels i områder ved minen, dels ved den midterste del af den gamle vej fra minen til Nyhavn syd for Tunnelelvs forgrening. Ved Nyhavn er der forhøjede koncentrationer både på land i laver og i fjorden, i vand, strandsand, bundsedimenter, ulke og tang.

Ved minen er kilden til forurening tailingsbunken umiddelbart neden for minen. Langs vejen formodes kilden at være støv spredt fra de hessiansække med malm, som blev transporteret fra minen til Nyhavn på åbne lastbiler 1956-1963. I området med særligt forhøjede koncentrationer syd for Tunnel-elvs forgrening er kilden til forureningen ukendt. Det kan være fra sække tabt fra en lastvogn, men det kan ikke udelukkes, at der er en lokal naturlig kilde.

I den forgrening af Tunnelelven, der passerer tailingsbunken ved minen, viser målinger, at der stadig sker en tilførsel af bly og zink til ferskvandmiljøet og dermed også til fjordsystemet. Målingerne indikerer dog også, at der sker en betydelig fortynding i Tunnelelv.

Ved Nyhavn ses forurening på land, hvor kilden formentlig er støv stammende fra spild i forbindelse med transport og losning af sække med malm. I fjorden er kilden spildte ladninger fra de pramme, der blev anvendt til at transportere malm fra kajen til det fragtskib, der lå forankret i fjorden, samt det sammenstyrtede kajanlæg. Forureningskildens præcise størrelse og beliggenhed er ikke kendt.

I betragtning af at forureningsniveauet har været stabilt faldende siden ca. 1991, og de fleste steder nu er på et ukritisk niveau, vurderes det, at der ikke umiddelbart er behov for yderligere monitering i de nærmeste år.  Usikkerheden om kildernes størrelse og præcise beliggenhed bevirker imidlertid, at man ikke kan være sikker på, at den faldende tendens vil fortsætte. Det foreslås, at miljøundersøgelser gentages om 8-12 år, med mindre der forinden registreres fornyet forurening.