Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 213: Geografiske analyser af § 3-registrerede arealer. Analyser af overlap mellem § 3-registrerede arealer og andre geografiske data

Levin, G. 2016. Geografiske analyser af § 3-registrerede arealer. Analyser af overlap mellem § 3-registrerede arealer og andre geografiske data. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 47 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 213. http://dce2.au.dk/pub/SR213.pdf

 

Sammenfatning

§ 3-registreringen er en landsdækkende registrering og kortlægning af arealer, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Naturtyperne omfatter de lysåbne arealer eng, hede, mose, overdrev, strandeng og søer. § 3-registreringen er det eneste dækkende og konsistente kort over lysåbne naturtyper i Danmark.

Som grundlag for bl.a. politikudvikling og til at besvare forespørgsler fra minister of Folketing, er det vigtigt at have kendskab til den rumlige fordeling og geografiske kontekst af § 3-registrerede arealer. Dette omfatter viden om regional fordeling af arealerne, hvordan arealerne fordeler sig størrelsesmæssigt og med hensyn til sammenhæng, hvor meget af den § 3-registrerede natur der er omfattet af andre beskyttelsesbestemmelser samt hvordan § 3-registrerede arealer er lokaliseret i forhold til andre arealanvendelser.

I årene 2011 til 2013 blev der gennemført en omfattende revidering af registreringen af § 3-beskyttede naturtyper. Det betyder at der er sket ændringer i forhold til omfang, fordeling og størrelse af de registrerede arealer samt ændringer i forhold til overlap med andre arealudpegninger og arealanvendelseslag.

Formålet med denne undersøgelse er derfor at udarbejde geografiske analyser på baggrund af den reviderede registrering af § 3-beskyttede naturtyper. Endvidere er der anvendt de nyeste tilgængelige geografiske data. Således afspejler resultaterne det bedst mulige opdaterede billede af den rumlige fordeling og geografiske kontekst af § 3-beskyttede naturtyper i Danmark.