Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 212: Ny kontrolmetode for udledninger fra ferskvandsdambrug

Svendsen, L.M. & Larsen, S.E. 2016. Ny kontrolmetode for udledninger fra ferskvandsdambrug. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 88 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 212. http://dce2.au.dk/pub/SR212.pdf

Sammenfatning

Rapporten vurderer og sammenligner 4 metoder til kontrol af udledninger fra fersk­vandsdambrug, herunder en ny metode til transportkontrol, som DCE har udviklet og som anvendes i høringsudkastet til ”Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samti­dig sagsbehandling af ferskandsdambrug, 2016”ved kontrol af udledning af total kvælstof og total fosfor for emissionsregulerede dambrug. Den nye metode er en ændring af Dansk Standard DS2399 (2006) om afløbskontrol (anvendes for en række punktkilder). Rapporten gennemgår også tilstandskontrol som anvendes ved kontrol af ammonium-kvælstof og organisk stof udledninger (BNI5) for alle dambrug. Der er endvidere udviklet særskilt metode for henholdsvis tilstands- og transportkontrol - som også fremgår af høringsudkastet til bekendtgørelse - for dambrug der produce­rer fisk til udsætning i havbrug, hvor en stor del af den samlede fisketilvækst sker over en kort periode af ret. Rapporten indeholder en systematisk gennemgang af hvordan de forskellige tilstands- og transportkontroller udføres ud fra konkrete eksempler. Det beskrives også hvordan prøvetagningen optimeres, og der gives en række faglige anbefalinger på, hvad man skal gøre ift. til at beregne nettoudledninger fra et dam­brug, hvis der f.eks. mangler en eller flere målinger eller er netto ind- eller udsivning over et dambrug. Rapporten indeholder også en faglig opfølgning på dele af de hø­ringssvar, der kom til høringsudkastet af bekendtgørelsen, som Miljøstyrelsen har bedt DCE om faglige input til.