Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 203: Review om vurdering af minedrift kemikalier miljørisiko til mineraludvinding separation i råstofindustrien og anbefalinger til Grønland

Bach, L., Nørregaard, R.D., Hansen, V. & Gustavson, K. 2016. Review on environmental risk assessment of mining chemicals used for mineral separation in the mineral resources industry and recommendations for Greenland. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 34 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 203. http://dce2.au.dk/pub/SR203.pdf 

Sammenfatning

Denne rapport omhandler miljøvurdering af proceskemikalier som potentielt kan blive anvendt til ekstraktion af mineraler i fremtidige mineprojekter i Grønland. Grønlands miljø er som andre arktiske områder særligt følsomme over for forurening. Resultater fra standard laboratorie test af kemikaliernes nedbrydelighed, ophobning i organismer og giftighed kan ikke direkte anvendes til miljøvurderinger af kemikalier nedbrydelighed, ophobning i organismer og giftighed under arktiske forhold.

I denne rapport er de generelle separationsprocesser af mineraler og anvendelse af forskellige typer af proceskemikalier beskrevet. I rapporten er en række hyppigt anvendte proceskemikalier miljøvurderet. Dette er efterfulgt af en beskrivelse af de lovgivningsmæssige rammer for miljø-risikovurdering af kemikalier i andre relevante lande. Rammerne for den miljørisikovurdering, som er gennemgået i denne rapport, er baseret på vurdering af de enkelte kemikalier egenskaber med fokus på kemikaliernes PBT egenskaber, dvs. bionedbrydelighed (Persistens), evne til at blive ophobet i organismer (Bioakkumulering) samt giftighed (Toksicitet). Tilsvarende vurderingsramme anvendes i Den Europæiske Union (EU), Australien, Canada og USA. Det anbefales, at Grønland følger de samme principper ved miljøvurdering af kemikalier anvendt i mineindustri.

På nuværende tidspunkt skal alle minekemikalier og anvendelse af ​​kemikalier som ønskes anvendt i et mineprojekt godkendes af de grønlandske myndigheder. Det anbefales, at denne praksis fortsættes. Det anbefales, at mineselskaberne skal indsende ansøgning om anvendelse af proceskemikalier i god tid før påtænkt anvendelse af kemikaliet. Ansøgningen bør indeholde en fuldstændig beskrivelse af de kemikalier, der ønskes anvendt, herunder detaljerede oplysninger om sammensætning af produkterne med CAS-numre. Data om toksicitet, bionedbrydelighed og potentiale for bioakkumulering skal foreligge. Ansøgningen skal også indeholde oplysninger om mængder af kemikaliet, der ønskes anvendt, samt nærmere oplysninger om dets kemiske og fysiske egenskaber. Desuden skal det beskrives, hvordan kemikaliet vil blive håndteret før og efter anvendelse, samt i hvilke koncentrationer og mængder det forventes at blive fundet i tailings, procesvand og spildevand. Det anbefales, at den indledende vurdering og regulering af minedrift kemikalier i Grønland baseres på de principper, der er beskrevet i konventionen om beskyttelse af havmiljøet i det nordøstlige Atlanterhav (OSPAR) og EU.

Der er generelt meget få oplysninger tilgængeligt om kemikaliers toksicitet, nedbrydning og biotilgængelighed under arktiske forhold. I tilfælde af usikkerhed, anbefales det at foretage supplerende ’arktiske’ forsøg og undersøgelser.

Det anbefales, at der i den aktive fase af et mineprojekt samt ved nedlukning gennemføres et miljøprogram for at overvåge anvendelse af kemikalier og udslip af kemikalier til miljøet. Spildevand fra den mineralske forarbejdning og nedsivende spildevand skal overholde krav, som fastsættes af de miljøregulerende myndigheder.

Samlet set anbefales det, at alle aktiviteter, der involverer anvendelse af kemikalier i mineraludvinding skal overholde de bedste tilgængelige teknikker og bedste miljøpraksis.