Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Her lever de truede arter

Vilde dyr, planter og svampe er ikke tilfældigt fordelt i den danske natur. Ny rapport beskriver levestederne for truede arter og giver digitalt overblik på nettet.

Rullestensstrandvold ved Rugård nordstrand. Foto: Rasmus Ejrnæs.

Biodiversiteten i Danmark er presset. Og hvis man vil forstå årsagen til en arts tilbagegang eller forsvinden, må man vide, hvor arten lever, og hvad den lever af. Desuden må man kende truslerne mod arten, levestedet eller de ressourcer, arten skal bruge.

Som en del af rødlistevurderingerne(link) har DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi udviklet en systematisk måde at beskrive arternes levesteder på. En art kan leve i et habitat, og den kan leve på eller af et substrat, så en arts levested kan bestå af op til tre dimensioner: Det de lever i, det den lever på, og det den lever af.

En ny rapport giver overblik over og beskrivelser af alle de vigtige levesteder for rødlistede arter i Danmark. Termen rødlistede arter dækker over de arter, der på Den Danske Rødliste er henført til en af rødlistekategorierne regionalt uddød, kritisk truet, truet, sårbar, næsten truet eller utilstrækkelige data. Som noget nyt kan de forskellige arters trusselsvurdering, næring og levesteder også findes digitalt.