Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vejbaneomlægning hovedårsag til øget luftforurening lokalt i København

Omlægningen i sommeren 2010 af en busbane til almindelig vejbane ud for luftmålestationen på Rådhussiden af H. C. Andersens Boulevard i det centrale København er den væsentligste årsag til et spring opad i den målte luftforurening med kvælstofdioxid (NO₂) og kvælstofoxider (NOₓ) på strækningen.

18.12.2014 | Steen Voigt

luftmålestation

DCE' faste lufmålestation på H. C. Andersens Boulevard i København og den midlertidige luftmålestation til højre. Foto: Stephan Bernberg

Det vurderer DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, efter omfattende undersøgelser. DCE har undersøgt i hvilken udstrækning de omfattende byggerier i området og ændringer i trafikintensitet, køretøjssammensætning, hastighed, kødannelser og vejbaneplacering kan have påvirket koncentrationerne ved målestationen.

DCE måler ved sin faste målestation kontinuerligt luftforureningen på H.C. Andersens Boulevard, som er den eneste målestation i landet, hvor EU’s årsmiddel-grænseværdi for kvælstofdioxid (40 mikrogram pr. kubikmeter luft) overskrides.  

Siden sommeren 2010 og frem til juli 2014 (de seneste kontrollerede måledata) har koncentrationerne af NO₂ i gennemsnit ligget omkring 8 µg/m3 højere end tidligere. Ligeledes har der været en gennemsnitlig forøgelse af koncentrationerne af NOₓ på omkring 35 µg/m3.

NO₂ og NOₓ ligger dermed efter sommeren 2010 henholdsvis 15 og 30 procent højere end før sommeren 2010.  Som et resultat af denne forøgelse af koncentrationen ligger middelværdien for NO₂ i første halvår af 2014 på 55 µg/m3, hvilket er væsentligt højere end grænseværdien på 40 µg/m3.

DCE’s faste målestation på H.C. Andersens Boulevard er placeret umiddelbart ud til den omlagte vejbane og dermed har omlægningen flyttet trafikken i retning mod Rådhuspladsen tættere på målestationen. På foranledning af Miljøstyrelsen har DCE derfor i en godt fem måneder lang periode i 2014 også målt det lokale luftforureningsniveau ved en midlertidig målestation. Denne målestation har været placeret knap en vejbanes bredde væk fra vejtrafikken for at måle forskellen på, om trafikken kører umiddelbart op ad målestationen eller om den er placeret en vejbane længere væk.

Parallelmålingerne har vist, at der som følge af den forøgede afstand fra vognbanen i gennemsnit er en forskel på 10 og 29 µg/m3 for henholdsvis NO₂ og NOₓ, hvilket svarer til et fald i koncentrationerne på omkring 20 procent. Forskellen i afstanden imellem de to målestationer og den nærmeste vejbane forklarer således langt hovedparten af de forøgede forureningsniveauer. Langsommere afvikling af trafikken kan også have spillet en mindre rolle i forbindelse med de forøgede koncentrationer.

Seniorforsker Thomas Ellermann, DCE, siger, at omlægning og flytning af vejbanerne på H. C. Andersens Boulevard vurderes klart at være den væsentligste årsag til de målte stigninger for NO₂ og NOₓ.

”Den kendsgerning, at ændringerne af vejbanerne skete samtidigt med, at koncentrationerne øgedes, underbygger vores vurderinger,” siger Thomas Ellermann og fortsætter: ”Ændringerne af vejbanerne er endvidere en ”permanent” ændring, og det stemmer overens med, at øgningen af koncentrationerne har været stort set konstante i perioden fra sommeren 2010 og frem til i dag, og at der er sket øgning i koncentrationerne både om natten og om dagen.”

Kontakt: Seniorforsker Thomas Ellermann, tlf. 8715 8526, tel@envs.au.dk 
              Professor Ole Hertel, tlf.  8715 8514, oh@envs.au.dk   
              DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
              Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet

Undersøgelse af de forøgede koncentrationer af NO₂ på H.C. Andersens Boulevard. Ellermann, T., Brandt, J., Jensen, S.S., Hertel, O., Løfstrøm, P., Ketzel, M., Olesen, H.R. & Winther, M. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 100 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 111

Sammenfatning  Hele rapporten i pdf-format (6 MB)

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen
Tags: Luftkvalitet, kvælstofdioxid, kvælstofoxider, NO2, NOx, grænseværdier, H.C. Andersens Boulevard, målinger, modelberegninger, trafikændringer