Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vandområdeindsats giver gevinst

Nye beregninger af miljøforanstaltninger viser overskud for samfundet.

22.12.2016 | Michael Strangholt

I sommer blev Vandområdeplanerne, der skal sikre, at Danmark lever op til målene i EU’s Vandrammedirektiv, opdateret. I planerne er en række miljøforanstaltninger, som nu viser sig at være en god forretning at føre ud i livet.

Landdistriktsprogrammet og Fiskeriprogrammet indeholder tilskud til etablering af vådområder, udtagning af lavbundsområder og vandløbsindsatser, og disse virkemidler vil give et samfundsøkonomisk overskud.

Det viser nye beregninger i rapporten ” SAMFUNDS- OG SEKTORØKONOMISK ANALYSE AF VANDMILJØINDSATSEN I LANDDISTRIKTSPROGRAMMET (LDP) OG FISKERIPROGRAMMET (EHFF) - Analyse af mulighederne for at opgøre de økonomiske effekter baseret på det eksisterende vidensgrundlag” fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Især etablering af nye vådområder og udtagning af lavbundsjorder fra produktionen vil have en positiv økonomisk effekt. Ifølge rapporten vil gevinsterne ved klimaeffekter, reduktionen af kvælstof og nye, rekreative områder selv med det mest konservative skøn overstige udgifterne.

Rapporten gennemgår udgifterne, der er forbundet med virkemidlerne. For samfundet er der eksempelvis udregnet tabet ved mindre landbrugsproduktion ved udtagning, lige som der er medregnet kompensationen til lodsejerne, da etablering af vådområder og udtagning af lavbundsområder er frivillige virkemidler.

Der er dog også mange usikkerheder i beregningerne i rapporten – hvordan kan man for eksempel prisfastsætte rekreative oplevelser for vådområder og udtagne områder, kan resultater fra andre rekreative områder anvendes og overføres? Og hvad er egentlig en realistisk pris for et kilo sparet kvælstof i regnestykket? Forskerne bag rapporten opererer med værdispænd for mange af de usikre faktorer, mens andre muligheder kun kan beskrives med ord eller kvantiteter på grund af usikkerheder eller manglende vidensgrundlag.

For eksempel giver vandløbsindsatserne ifølge rapporten forventninger om store forbedringer af potentialet for at fange vild ørred i de danske vandløb, men værdien kan ikke opgøres med det nuværende vidensgrundlag. Værdien omfatter både værdien af fisk og oplevelsesværdien af at fiske og opnå en øget fangst. Forskerne viser dog, at det tilgængelige vidensgrundlag er tilstede for en række parametre, hvor vandområdeplanerne vil have økonomisk effekt.

Læs rapporten her.

Læs mere om Vandområdeplanerne her. 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst seniorforsker Berit Hasler, Institut for Miljøvidenskab, AU, på tlf.: +4587158637 eller mail: bh@envs.au.dk

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen