Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Renere luft over Danmark i fremtiden

Ny emissionsfremskrivning viser store reduktioner i mængden af farlige partikler frem mod 2030.

19.08.2016 | Michael Strangholt

Luftforureningen i Danmark bliver mindre i de kommende år, hvis udviklingen med overgang til vedvarende energi og renere transportformer fortsætter. Det viser et nyt notat, som forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi har udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Notatet ”Emissionsfremskrivning 2015-2030” er en fremskrivning, som omfatter kvælstofoxider (NOx), svovldioxid (SO2), andre flygtige organiske forbindelse end metan (NMVOC), fine partikler (PM2.5) samt sod (Black carbon – BC).  Ammoniak er ikke en del af denne fremskrivning. For alle stofferne viser fremskrivningen, at emissionerne forventes at falde betydeligt som følge af vedtagne politikker og virkemidler.

Det er især ændringer i sammensætningen af energiforbruget mod mere vedvarende energi, udskiftning af brændeovne samt reduktioner fra transportsektoren, der bidrager til emissionsreduktionerne, viser notatet.

For de forskellige stoffer er reduktionen fra 2005, som er udgangspunktet for reduktionsmålene for EU-landende frem til 2030, mellem 47 % (for NMVOC) og 71 % (for NOx).

Stof
Udvikling
2005-20301

NOx

-71 %

SO2

-60 %

NMVOC

-47 %

PM2,5

-55 %

BC

-65 %

1 For NOx og NMVOC er der ikke medregnet emissioner fra husdyr og landbrugsjorde, da disse er undtaget i EU-landenes reduktionsforpligtelser. Emissionerne er fremskrevet til 2030 som basisscenarie, som inkluderer de estimerede effekter på emissionerne af vedtaget lovgivning inden januar 2016.

 I forbindelse med fremskrivningen er der foretaget en vurdering af usikkerhederne på emissionsudviklingen, der både tager højde for en situation med og uden justering (adjustment) af emissionsopgørelsen. Vurderingen af usikkerhederne viser, at der er størst usikkerhed for NMVOC, PM2.5 og BC, mens usikkerhederne for udviklingen af NOx og SO2 er mindre.

Læs notatet  ”Emissionsfremskrivning 2015-2030” her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst Specialkonsulent Ole-Kenneth Nielsen +4587158478, okn@envs.au.dk

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen