Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nye vurderinger og anbefalinger om fuglelivet i Tøndermarsken

Flere våde enge og færre døde får vil kunne give flere vadefugle i Tøndermarsken, anbefaler ny rapport.

08.06.2016 | Michael Strangholt

Hvis man udvider sumparealet og fjerner en del af rævenes føde, vil man kunne skabe bedre levesteder og dermed større bestande af for eksempel vibe, stor kobbersneppe og rødben, og måske give mulighed for genindvandring af brushane og engryle. Det anbefales samtidig, at man bør justere de aktuelle målsætninger for fuglebestandene i Tøndermarskens Ydre koge, så de bedre afspejler populationsdynamikken og omgivelserne.

Det er de konkrete anbefalinger i en netop offentliggjort rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi med titlen ”YNGLEFUGLE I TØNDERMARSKEN OG MARGRETHE KOG 1975-2015”.

Vadefuglenes unger har størst chancer for overlevelse, når der er masser af mad i Tøndermarsken. Orme og andre smådyr søger op til overfladen eller tiltrækkes områder, hvor jorden er meget fugtig, og derfor er der masser af føde til vadefuglenes unger i de sumpede marskområder.

En af de største trusler mod bestande af vadefugle er ræve. Efter flere rabies-epidemier i 1970’erne og begyndelsen af 1980'erne gassede man de syge ræve, bestanden faldt til cirka 20 % , og herefter voksede vadefuglebestandene markant. Efterfølgende er rævene kommet tilbage og vadefuglene atter reduceret i antal.

Tøndermarsken er et rent paradis for ræve, da der både er masser af fugle og reder at gå efter, og samtidig viser tidligere studier, at en del selvdøde får i området udgør en stor fødekilde for rævene. Hvis det er muligt at fjerne kadaverne hurtigere, vil færre ræve kunne finde føde i området.

På den måde vil antallet af ræve måske blive begrænset, ligesom færre rovfugle vil søge føde og yngle i marsken.

Men en nedskydning af rævebestanden vil ikke lette trykket på bestanden af vadefugle, viser rapporten. Det har været forsøgt de senere år, men nye ræve er blot indvandret til området, da der er meget føde for dem. Derimod vil en sikring af ordentlige levesteder for fuglene – det vil sige sumpede, våde områder – kunne bidrage til en større bestand af vadefugle.

Flere landmænd i området har lukket for markernes dræn, og de steder er der kommet flere vadefugle, hvilket også blev vist i tidligere rapporter.

I et tilknyttet notat ”En vurdering af realistiske målsætningerfor ynglefugle i Tøndermarsken” viser forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, hvordan forskellige grader af henholdsvis vanddækkede områder og forskellige tiltag mod rævebestanden vil påvirke bestanden af vadefugle.

Her anbefaler forskerne, at man justerer målene for de ønskede bestande af forskellige arter i Tøndermarsken, så man ikke tager udgangspunkt i de år, hvor der var unaturligt få ræve i området – og derfor mange flere vadefugle – men derimod tager udgangspunkt i mere nutidige  gennemsnit af rævebestanden og dermed trykket på fuglebestandene fra rovdyr samt opsætter konkrete målsætninger for hvor store områder man vil sikre som værende fugtige af hensyn til fuglene.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst seniorforsker Preben Clausen på tlf: 2334 4767

Læs rapporten: "YNGLEFUGLE I TØNDERMARSKEN OG MARGRETHE KOG 1975-2015"
Læs notatet: "En vurdering af realistiske målsætningerfor ynglefugle i Tøndermarsken"

Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi